ค ม อการใช งาน Web Mail ส าหร บผ ใช งานท วไป - PDF

Description
ค ม อการใช งาน Web Mail ส าหร บผ ใช งานท วไป ส าน กงานปล ดกระทรวงพาณ ชย 44/100 ถ.นนทบ ร 1 ตำบลบำงกระสอ อำเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร โทรศ พท สารบ ญ กำรเข ำส ระบบ (LOG-IN)... 6 กำรออกจำกระบบ

Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 34 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งาน Web Mail ส าหร บผ ใช งานท วไป ส าน กงานปล ดกระทรวงพาณ ชย 44/100 ถ.นนทบ ร 1 ตำบลบำงกระสอ อำเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร โทรศ พท สารบ ญ กำรเข ำส ระบบ (LOG-IN)... 6 กำรออกจำกระบบ (LOG-OUT)... 6 ส วนประกอบของ WEB MAIL... 6 การจ ดการโฟลเดอร ของ WEB MAIL... 9 กำรสร ำงโฟลเดอร... 9 กำรย ำยโฟลเดอร... 9 กำรเปล ยนช อโฟลเดอร... 9 กำรล ำงโฟลเดอร... 9 กำรลบโฟลเดอร... 9 จดหมายของ WEB MAIL (MAIL) กำรเข ยนจดหมำยใหม ต วเล อกในกำรสร ำงจดหมำย กำรตอบกล บจดหมำย กำรส งต อจดหมำย กำรลบจดหมำย กำรพ มพ จดหมำยทำงเคร องพ มพ กำรค นหำจดหมำย งาน (TASKS) กำรสร ำงเหต กำรณ หร อเพ มงำน กำรลบงำน กำรค นหำงำน ต วกรอง (FILTERS) แบล คล สต (BLACKLIST) กำรเพ มรำยช อแบล คล สต กำรลบรำยช อแบล คล สต กำรค นหำรำยช อแบล คล สต กำรเปล ยนแปลงรำยช อแบล คล สต ไวท ล สต (WHITELIST) กำรเพ มรำยช อไวท ล สต กำรลบรำยช อไวท ล สต กำรค นหำรำยช อไวท ล สต กำรเปล ยนแปลงรำยช อไวท ล สต บ นท กประจ าว น (JOURNAL) กำรเพ มบ นท กประจำว น กำรลบบ นท กประจำว น กำรค นหำบ นท กประจำว น ปฏ ท น (CALENDAR) กำรเพ มรำยกำรในปฏ ท น กำรลบรำยกำรในปฏ ท น กำรแก ไขรำยกำรในปฏ ท น กำรค นหำรำยกำรในปฏ ท น รายช อผ ต ดต อ (CONTACTS) กำรเพ มรำยช อผ ต ดต อ กำรค นหำรำยช อผ ต ดต อ กำรลบรำยช อผ ต ดต อ สม ดบ นท ก (NOTE) กำรเพ มข อควำม กำรค นหำข อควำม กำรลบข อควำม เอกสารร าง (DRAFTS) กำรเพ มเอกสำรร ำง กำรส งต อเอกสำรร ำง กำรลบเอกสำรร ำง กำรพ มพ เอกสำรร ำง กำรค นหำเอกสำรร ำง ไฟล (FILES) กำรเพ มไฟล กำรค นหำไฟล กำรลบไฟล เคร องม อ ต วเล อก (OPTION) การต งค าจดหมาย การต งค าท วไป การต งค าปฏ ท น การต งค าการใช ร วมก น การต งค าความปลอดภ ย กฎ (RULES) การเพ มกฎ การลบเง อนไข ช อบ ญช (ACCOUNT) การเปล ยนช อบ ญช การเปล ยนรห สผ าน การเปล ยนอ เมล สารอง การเข าระบบคร งล าส ด การเปล ยนบ ญช ใหม ช วยเหล อ (HELP) ค ม อการใช การงาน Web Mail ส าหร บผ ใช ท วไป (User) กำรเข ำส ระบบ Web Mail สำมำรถจะเข ำระบบได โดยเป ด โปรแกรมบรำวเซอร (เช น Internet Explorer, FireFox หร อ Netscape เป นต น) และพ มพ ข อควำมลงในช อง Address ด งน และจะปรำกฎภำพด งร ป 5 การเข าส ระบบ (LOG-IN) กำรเข ำส ระบบ Web Mail ของต วท ำนเอง จะต องม ช อผ ใช (user) และ รห สผ ใช (password) เป น เหม อนก ญแจหล กในกำรเข ำส Web Mail ของท ำน โดยกำรกรอก ช อผ ใช และรห สผ ใช ลงในช องข อควำม User และ Password หล งจำกน นจ งเข ำส ระบบโดยกำรกดป ม ในส วนของ Remember จะช วยเพ มควำมสะดวกในกำรเข ำส ระบบด วยกำรจำข อม ลบำงอย ำงใน กำรเข ำส ระบบในเคร องคอมพ วเตอร เคร องป จจ บ น ด งน - ลงช อเข ำใช อ ตโนม ต (Auto Login) เป นกำรจำท ง ช อผ ใช และ รห สผ ใช ลงในคอมพ วเตอร เคร องน น เม อม กำรเป ด Web Mail ด วยคอมพ วเตอร เคร องน นในคร งต อไปก จะเข ำส ระบบ ท นท - บ นท กช อและรห สผ าน (Username and password) เป นกำรจำท ง ช อผ ใช และ รห สผ ใช ลง ในคอมพ วเตอร เคร องน น เม อม กำรเป ด Web mail ด วยคอมพ วเตอร เคร องน นในคร งต อไปก จะแสดง ช อผ ใช และรห สผ ใช ในช องด งกล ำว แต ย งคอมพ วเตอร เคร องน นย งไม เข ำส ระบบ - บ นท กช อ (Username) เป นกำรจำแต ช อผ ใช เพ ยงอย ำงเด ยวลงในคอมพ วเตอร เคร องน น - ถามช อและรห สผ านท กคร ง (Always ask) จะไม ม กำรจำท ง ช อผ ใช และ รห สผ ใช ลงใน คอมพ วเตอร เคร องน น การออกจากระบบ (LOG-OUT) ท ำนสำมำรถออกจำกระบบได ด วยกำรกดป ม บร เวณม มขวำบนของ Web Mail ส วนประกอบของ Web Mail 6 ส วนประกอบหล กของ Web Mail จะประกอบด วย 4 ส วนประกอบสำค ญ ได แก 1. เมน Web Mail ก จะม ป มข อควำม ด งน ใช สำหร บปร บข อม ลใน Web mailใหม (Refresh) ใช สำหร บสร ำงข อม ลต ำง ๆ ไม ว ำจะเป น E mail ช อผ ต ดต อ งำน เหต กำรณ ต ำง ๆ เป นต น เป นป มเก ยวก บกำรปร บแต งกำรจ ดกำรระบบ Web Mail ของต วท ำนเอง 7 2. เมน รำยกำรของผ ใช ได แก เป นรำยกำรแสดงเก ยวก บจดหมำยท ได ร บท งหมดของผ ใช เป นรำยกำรเก ยวก บงำนของผ ใช เป นรำยกำรเก ยวก บกำรจ ดกำรรำยช อแบล คล สต และไวท ล สต ท ผ ใช กำหนดข น เป นรำยกำรเก บจดหมำยท ถ กลบของผ ใช เป นรำยกำรเก ยวก บบ นท กประจำว นของผ ท ใช เป นรำยกำรแสดงน ดหมำยหร อเหต กำรณ ท ผ ใช ได บ นท กไว ในร ปแบบ ปฏ ท น เป นรำยกำรเก ยวก บรำยช อผ ต ดต อต ำงๆ ท ผ ใช บ นท กไว เป นรำยกำรเก ยวก บข อควำมของผ ใช เป นรำยกำรเก ยวก บเอกสำรร ำงของผ ใช เป นรำยกำรเก ยวก บไฟล ต ำงๆ ท ผ ใช บ นท กไว 3. รำยกำรต ำงๆ ของเมน รำยกำรท ผ ใช เล อก ซ งรำยละเอ ยดท จะแสดงก ข นอย ก บห วข อของรำยกำรท ผ ใช เล อก 4. รำยละเอ ยดของรำยกำรท เล อกไว จำกส วนท 3 ซ งจะม รำยละเอ ยดท งหมดของรำยกำรท เล อกไว 5. แถบแสดงหน ำต ำงท ย งคงเป ดอย แล วย อไว 8 การจ ดการโฟลเดอร ของ Web Mail การสร างโฟลเดอร เม อต องกำรสร ำงโฟลเดอร เพ มเข ำมำในส วนเมน รำยกำรของผ ใช ทำได ด วยกำร คล กขวำบร เวณ ช อผ ใช หร อถ ำต องกำรสร ำงโฟลเดอร ย อยก คล กขวำบร เวณช อโฟลเดอร ท ต องกำรสร ำงโฟลเดอร ย อย จะ ปรำกฏเมน ข นมำ เล อก เพ มโฟลเดอร ก จะปรำกฎหน ำต ำงสร ำงโฟลเดอร เพ อให ใส ช อและท อย ของ โฟลเดอร ท ต องกำรสร ำง แล วกด ตกลง การย ายโฟลเดอร เม อต องกำรย ำยโฟลเดอร คล กขวำบร เวณช อของโฟลเดอร ท ต องกำร จะปรำกฎเมน ข นมำ เล อก ย ำยโฟลเดอร ก จะปรำกฎหน ำต ำงย ำยโฟลเดอร เล อกโฟลเดอร ท ต องกำร แล วกด ตกลง การเปล ยนช อโฟลเดอร เม อต องกำรเปล ยนช อโฟลเดอร คล กขวำช อโฟลเดอร ท ต องกำรเปล ยนช อ เล อก เปล ยนช อ โฟลเดอร บนเมน ท ปรำกฏ แล วพ มพ ช อโฟลเดอร ใหม ท ต องกำร การล างโฟลเดอร เม อต องกำรล ำงโฟลเดอร คล กขวำช อโฟลเดอร ท ต องกำรล ำง เล อก ล ำงโฟลเดอร จะปรำกฎ หน ำต ำงย นย นกำรลบข อม ลท งหมดในโฟลเดอร แล วกด ตกลง การลบโฟลเดอร เม อต องกำรลบโฟลเดอร คล กขวำช อโฟลเดอร ท ต องกำรลบ เล อก ลบโฟลเดอร ก จะปรำกฏ หน ำต ำงย นย นกำรลบโฟลเดอร น น แล วกด ตกลง 9 จดหมายของ Web Mail (Mail) กำรเข ำส รำยกำรจดหมำยของ Web Mail จะม กำรเข ำรำยกำรท กคร งท ม กำรเข ำส ระบบ Web Mail หร อสำมำรถเข ำรำยกำรจดหมำยได ด วยกำร คล กท ข อควำม ในส วนเมน รำยกำรของผ ใช ในรำยกำรจดหมำยของ Web Mail จะประกอบด วย 3 ส วนประกอบสำค ญท แสดงบร เวณ ส วนรำยละเอ ยด ได แก 1. เมน ข อควำม ด งต อไปน (Reply) ใช สำหร บตอบกล บจดหมำยฉบ บน นถ งผ ส ง (Reply to All) ใช สำหร บตอบกล บจดหมำยฉบ บน นถ งผ ส งท งหมด (Forward) ใช สำหร บส งต อจดหมำยฉบ บน นให ก บผ อ น (Delete) ใช สำหร บลบจดหมำยท ได เล อกไว (Print) ใช สำหร บพ มพ จดหมำยฉบ บน นออกทำงเคร องพ มพ (Printer) (Search) ใช สำหร บค นหำจดหมำยท ต องกำร 2. ส วนแสดงจดหมำยท ม ท งหมด โดยส วนน จะแสดงรำยละเอ ยดของจดหมำยคร ำวๆ ได แก ช อ ผ ส ง ห วข อ ว นท ได ร บ ขนำดของจดหมำย กำรแนบไฟล เป นต น 3. ส วนแสดงรำยละเอ ยดต ำงๆ ของจดหมำย 10 การเข ยนจดหมายใหม หำกต องกำรสร ำงจดหมำยใหม สำมำรถทำได โดยกดป ม สร ำง บนเมน ของ Web Mail แล วเล อก เข ยนจดหมำย ก จะปรำกฎหน ำต ำง จดหมำยใหม ข นมำ ด งร ป หน ำต ำงจดหมำยใหม จะม รำยละเอ ยดด งน - (Send)สำหร บส งจดหมำยฉบ บน น - (Save)สำหร บบ นท กจดหมำยฉบ บน นไว ใน รำยกำร เอกสำรร ำง - (Option)สำหร บปร บแต งค ำต ำงๆ ของจดหมำย ด งต อไปน o ตรวจสอบคำสะกดของข อควำมในจดหมำย o กำรรำยงำนเม อจดหมำยถ กเป ด o กำรบ นท กจดหมำยท ส งไปท โฟลเดอร o กำรเข ำรห สของจดหมำย o กำรแนบลำยเซ นต ไปก บจดหมำย o กำรให ควำมสำค ญก บจดหมำยฉบ บน น o กำรตอบกล บถ ง(อ เมล ) o ร ปแบบอ กษรของจดหมำย - (To) สำหร บใส ท อย E mail ของผ ท ต องกำรจะส งไปหำ หำกกดท ป ม ด งกล ำวก จะปรำกฎหน ำต ำงเพ อเล อกท อย E mail จำก รำยช อผ ต ดต อ ท เคยได บ นท กเก บไว ได 11 - (Cc) สำหร บใส ท อย E mail ของผ ท ต องกำรส งสำเนำเมล ไปให หำกกดท ป มด งกล ำวก จะปรำกฎหน ำต ำงเพ อเล อกท อย E mail จำก รำยช อผ ต ดต อ ท เคยได บ นท กเก บ ไว ได - (Bcc)สำหร บใส ท อย E mail ของผ ท ต องกำรส งสำเนำเมล ไปให แต ไม ต องกำรให ผ อ นเห นท อย เมล ของผ น น หำกกดท ป มด งกล ำวก จะปรำกฎหน ำต ำงเพ อเล อกท อย E mail จำก รำยช อผ ต ดต อ ท เคยได บ นท กเก บไว ได - ห วข อ (Subject)สำหร บใส ห วเร องของจดหมำยฉบ บน น - กำรแนบไฟล (Attachment)ใช สำหร บแนบไฟล ไปก บจดหมำยฉบ บน น ซ งถ ำต องกำรแนบ ไฟล ก กดป ม (Attach File)ก จะปรำกฎหน ำต ำงให เล อกไฟล ท ต องกำรแนบ - ล กษณะของเน อหำ ม ให เล อก 2 ประเภท ค อ o ข อควำม(Text) สำหร บเน อหำของจดหมำยท เป นข อควำมในล กษณะเด ยวก นหมด o HTML สำหร บเน อหำของจดหมำยท สำมำรถตกแต งร ปแบบข อควำมให ม ล กษณะ แตกต ำงก นได - พ นท สำหร บใส ข อควำมของจดหมำยฉบ บน น ซ งจะม เคร องม อต ำงๆ สำหร บกำรจ ดกำร ข อควำมในบร เวณพ นท น ต วเล อกในการสร างจดหมาย กำรสร ำงจดหมำยใหม สำมำรถต งค ำของจดหมำยได ด งน - กำรตรวจคำสะกดในจดหมำย - กำรกำหนดรำยงำนเม อจดหมำยถ กเป ด - กำหนดโฟลเดอร ท ใช บ นท กจดหมำยท ส ง - กำหนดให ม กำรเข ำรห สเม อเป ดจดหมำย - กำหนดกำรแนบลำยเซ นต - กำรกำหนดควำมสำค ญของจดหมำย - กำรกำหนดอ เมล สำหร บกำรตอบกล บถ ง - กำรกำหนดร ปแบบอ กษร 12 การตอบกล บจดหมาย ถ ำต องกำรตอบกล บจดหมำย คล กเล อกจดหมำยท ต องกำรตอบกล บ แล วคล กป ม (Reply) สำหร บตอบกล บจดหมำยเฉพำะผ ท ส งมำให เท ำน น หร อ (Reply to All) สำหร บตอบกล บจดหมำยไปย งท กคนท ได ร บเมล ฉบ บน (ตอบกล บท งอ เมล ใน To และ Cc แต ไม ตอบ กล บ Bcc) บนเมน Web Mail ด ำนบน ก จะปรำกฎหน ำต ำงจดหมำยเพ อให ใส ข อควำมตอบกล บ แล วคล ก (Send) การส งต อจดหมาย เม อต องกำรส งต อจดหมำย คล กเล อกจดหมำยท ต องกำรส งต อ แล วคล กป ม (Forward) บนเมน Web Mail ก จะปรำกฎหน ำต ำงจดหมำยเพ อให ใส อ เมล ของผ ร บ แล วคล ก (Send) การลบจดหมาย เม อต องกำรลบจดหมำย คล กเล อกจดหมำยท ต องกำรลบ แล วคล กป ม เมน Web Mail (Delete) บน (OK) การพ มพ จดหมายทางเคร องพ มพ เม อต องกำรพ มพ จดหมำยออกทำงเคร องพ มพ คล กเล อกจดหมำยท ต องกำร แล วคล กป ม (Print) บนเมน Web Mail ก จะปรำกฎหน ำต ำงเก ยวก บกำรพ มพ แล วคล ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x