ВРТ. #tviterpriča: НЕ КО ЛИ КО ТЕ ЗА О ТВИ ТЕР ПРО ЗИ. Драган Бабић - PDF

Description
Драган Бабић #tviterpriča: НЕ КО ЛИ КО ТЕ ЗА О ТВИ ТЕР ПРО ЗИ ВРТ Овај текст је донекле измењена и адаптирана верзија два текста потписника ових редова: краћег, фусноте уз циклус Твитер прича

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 23 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Драган Бабић #tviterpriča: НЕ КО ЛИ КО ТЕ ЗА О ТВИ ТЕР ПРО ЗИ ВРТ Овај текст је донекле измењена и адаптирана верзија два текста потписника ових редова: краћег, фусноте уз циклус Твитер прича По ља, година LVI- II, бр. 484, но вем бар де цем бар 2013, стр ), и ду жег, (ау то)по е тич ког по го во ра збирке Твитер приче (Студенски културни центар Крагујевац, 2014, стр ) насталог на основу те фусноте, те његова намера није поновно штампање истог садржаја, већ реконтекстуализовање и допуна већ реченог, навођење примера неколико аутора који се помињу, као и најава осталих прилога. Иницијална интенција текста је била теоријско-интерпретативно осветљавање овог иновативног и актуелног жанра: увод у то шта је Тви тер про за, ка ко она из гле да и на ко је се на чи не мо же до ве сти у ве зу са срп ском књи жев ном тра ди ци јом и исто ри јом, те да за о кру жи (игром слу ча ја) пр во це ло ви то из да ње овог жан ра код нас не узи ма ју ћи у об зир пе ри о ди ку. Са дру ге стра не, штам па тек ста у окви ру ов де при сут ног те ма та је бла го дру га чи ја, па ће он сада, пружајући назнаке шта читаоци могу да очекују у осталим теоријским и прозним тек сто ви ма, из сфе ре при ват ног, лич ног и огра ни че ног на јед ног по је дин ца пре ћи у сферу општег и применљивог на више аутора и истраживача. Шта је, да кле, Тви тер про за, ка ко се она од но си пре ма већ де фи ни са ним и етабли ра ним жан ров ско-фор мал ним окви ри ма, и ко ја би мо гла да бу де ње на уло га у будућности књижевности и вези коју (ће да) образује са технолошким утицајима? Премда истраживачи кратке приче неретко беже од истицања чињенице да је њена најбитнија одлика дужина, тј. краткоћа, и наводе остале елементе који се морају узети у обзир приликом разматрања овог жанра, у случају Твитер прозе је ово лакше признати. Твитер као формат је есенцијално специфичнији у односу на остале друштвене мре же упра во по то ме што сво је ис ка зе твитове неизоставно ограничава на максимум 140 карактера са размацима. Знајући да ово објективно не доноси превише простора за иоле обимније саопштавање и да је краће и од дотад најсажетијег облика изражавања (SMS поруке), корисници ове друштвене мреже јој свесно приступају са сазнањем да им расплињавање и опширно писање неће бити дозвољено. Ипак, и овај формат има својих предности и може се дискутовати колико је он заправо адекватан и у складу са данашњим светом и свешћу људи који се одликују фрагментарношћу и мањком времена. Такође, као пандан Фејсбуку, de facto најпознатијој друштвеној мрежи, Твитер се сматра благо алтернативним концептом којем радије приступа нарочит слој корисника који у кратком формату увиђа предност и могућност за исказивање суштине. Што се тиче књижевности која се пише на Твитеру, ограничавајући израз на поменутих сто четрдесет словних знакова са размацима, овај формат редукује исказ, од- 76 ба цу је не по треб не де ло ве и пре но си оно нај бит ни је, чи ме се при бли жа ва по е ти ци кратке приче и њене одређене карактеристике сажетост, обим, фокусирање на један догађај и/или јунака, специфичан језик и усредсређеност на поенту додатно истражује и сужава. Твитер проза покушава да помири две одлике савременог доба: друштве не мре же ко је сти чу по пу лар ност ван свих гра ни ца игра ју ћи (кат кад пре ви ше) запажену улогу у свакодневном животу, и модерну књижевност у процесу адаптације на нове тенденције и технолошке могућности којима је изложена услед све веће важности коју предности технологије стављају пред читаоце и писце. Иако је настао у сфери интернета и самим тим је у благом раскораку са актуелном читалачко-издавачком политиком код нас и традиционалним поимањем писане речи, овај формат придо би ја чи та о це и ван оп се га вир ту ел не ствар но сти, че му се и овај те мат на да да ће придонети. Као један од тренутно најкраћих и најсажетијих прозних облика који већим делом и црпе своју оригиналност из ограничавања, примена Твитер прича као покушаја уметничког пројекта показује како је ова друштвена мрежа прерасла иницијални планирани оквир тзв. Фејсбука за познате личности, како се у почетку рекламирала и афирмисала, и постала канал за креативни рад и алтернативне списатељске покуша је. Ове при че су на ста ле до дат ним скра ћи ва њем крат ких фор ми, зах те ва ју ћи одбацивање класичних елемената нарације и карактеризације, и свођењем на кроки цр ту ко ја пред ста вља се кунд сце не или се квен цу жи во та ју на ка, 1 наводећи читаоце на самостално интерпретативно проширивање. На по чет ку XXI ве ка је сви ма ја сно ко ли ко се ко му ни ка ци ја са вре ме ног чо ве ка променила и на које је све начине унапређена, убрзана и поспешена (или не?) у протеклих неколико деценија. Она се временом скраћивала опширна писма су се претворила у SMS поруке, мејлове и извештаје на друштвеним мрежама којима се данас изражава најшири спектар емоција и ставова чиме се може отворити и питање односа квалитета и квантитета међуљудских односа. Оно шта ова тенденција сажимања доноси у форми књижевности као одразу комуникације јесу краће поетске, прозне и есе ји стич ке фор ме ко је од го ва ра ју по тре ба ма са вре ме них љу ди: они ма хом не ма ју времена или концентрације за читање опширн(иј )их књижевних облика. Оставивши по стра ни са свим по зна ту и ви ше пу та од ау то ри та тив них еко но ми ста, со ци о ло га, фи ло зо фа, ис тра жи ва ча и те о ре ти ча ра по твр ђе ну при чу о то ме ка ко ка пи та ли зам и друштвени поредак XX века утичу на модерне људе, њихову прерасподелу времена, па жње и усред сре ђе но сти на умет ност, ипак је ја сно да су Тви тер и дру ге дру штве не мреже било то добро или не међу облицима који одговарају овом веку, савременом технолошком добу и стању ума. 1 Оне се у овом кон тек сту чак мо гу по сма тра ти и као нај ек стрем ни ја при ме на иде је Ед га ра Ала на Поа о чи та њу у јед ном да ху из есе ја Фи ло зо фи ја ком по зи ци је (1846): Ако је не ко књижевно дело и сувише дугачко да би се прочитало у једном даху, морамо се одрећи неизмерно ва жног ути ска ко ји се по сти же је дин ством пред ста ве; јер, ако се мо ра чи та ти у два на вра та, упли ћу се по сло ви сва ки да шњи це, и це ли на је са мим тим од мах раз би је на. Ед гар Алан По, Филозофија композиције, превео Божидар Марковић у: Гавран, превели Светислав Стефановић и др. Бе о град: Рад, 2006, стр Тви тер при че је за и ста ско ро не мо гу ће не про чи та ти у једном читању и тако добити цео утисак о целини која се одједном представља. 77 Пра те ћи ту ана ло ги ју и за кљу чак, да ли је пре ра но или пре ви ше спе ку ла тив но и па у шал но за кљу чи ти да Тви тер при че, као део из ра жа ва ња у овом про сто ру, представљају наставак формативне линије све краће и краће прозе? Овде се, јасно, мисли на ситуацију где се из етаблиране новеле, приповетке и кратке приче развијају нове и до не кле екс пе ри мен тал не фор ме, ко је се у све ту и код нас зо ву flash fic tion (флеш фикшн), ми кро и ми ни при ча или про за, од но сно вр ло крат ка при ча и крат ка крат ка прича. Овакве приче стварају потврђени аутори, а међу представницима присутним код нас се налазе имена попут Давида Албахарија, Срђана В. Тешина, Миленка Пајића, Миљенка Јерговића и многих других. Најдаље је отишао управо Албахари саставивши антологију Најкраће приче на свету у којој се налазе радови светски познатих писаца као што су Ва ле ри, Каф ка, Бор хес, Бе кет, Хармс, Бер нхард, Фу ен тес, Ке рол Оутс, Етвуд, и дру ги. Од ре ђен број њих чак мо гу да се учи та ју и увр сте у оп сег Тви тер про зе услед свог обима, сажетости, и, напослетку, скраћења. Тако приче Бертолта Брехта, Јурија Куранова и Ричарда Бротигена 2 у преводу на српски заиста имају мање од поменутих сто четрдесет карактера и могу се сматрати блиским Твитер причама. Ова антологија са др жи и пред го вор 3 у ком приређивач свој избор описује следећим речима: Већина иза бра них при ча, на и ме, мо гла би се де фи ни са ти као не што дру го па ра бо ла, анег до та, пе сма у про зи, фраг мент, виц. [...] У по е зи ји по зна та као пе сма у про зи, у прози позната као цртица, сажета прича представља, у ствари, чудесан спој прозних и поетских импулса који успостављају деликатну равнотежу. 4 Сажете приче су, дакле, на граници поетског и прозног израза, налик већем броју устаљених жанрова, а уколико се Твитер прича постави као блиска овом облику како га заступа Албахари, онда се мо же ре ћи да и она про на ла зи ко ре не у по ме ну тим фор ма ма и да, сто га, ње но данашње појављивање није случајно нити насумично. Уз овај уредничко-селекторски посао, Албахари се и самостално остварује у овом оквиру; он ту форму назива сажетим при ча ма и ства ра их па ра лел но, ско ро као за се бан кре а тив ни ток сво је це ло куп не каријере, упоредо са редовним кратким причама и романима, а сабира их првенствено у збир ка ма Обичне приче (1978) и Необичне приче (1999), али њи хо ве при ме ре сакрива у скоро свим својим осталим приповедним издањима. Албахари је објавио нову збирку сажетих прича, Мале приче, а по том и из бор те фор ме, Крава је усамљена животиња, у ко јем се мо же пра ти ти раз вој тог то ка ње го вог опу са и ви де ти ње гов зна чај. Из раз овог ау то ра је по пра ви лу са жет, али се мо жда тек у из бо ру уви ђа свр ха тог манира и његова важност у целокупној поетици: мање је више, а суштина је кључна. Ал ба ха ри је ве са же те при че за ви сно од пре ло ма, штам пе и ор га ни за ци је че сто 2 У преводу Бошка Петровића, Петра Вујичића и Давида Албахарија: 1. Бертолт Брехт, Поновно виђење : Неко ко га дуго није видео поздрави господина К. рекавши: Ни шта се ни сте про ме ни ли. О! ре че го спо дин К. и пре бле де. (стр. 28) 2. Ју риј Ку ра нов, На се но ко су : Ру чак. Ску ха ли смо под ива ма чај с ме дом. Пи је мо. И те шко је ра за бра ти да ли то чај ми ри ше на се но, или се но ми ри ше на мед. (стр. 79) 3. Ри чард Бро ти ген, Скар ла ти : Те шко је жи ве ти у сту ди ју у Сан Хо зеу с чо ве ком ко ји учи да свира виолину. То је рекла полицајцима док им је предавала празан револвер. (стр. 86) 3 Давид Албахари. Предговор у Давид Албахари (приређивач), Најкраће приче на свету, Београд: Гра ма тик, 2004, стр Исто, стр обухватају тек једну страницу текста, али он неретко пише и приче од само једне реченице које, и поред примера оних дужих и сложенијих, умеју да буду у границама задатим Твитер прозом. Међу оваквим причама 5 се може издвојити, као репрезентативан и по многима најбољи пример, Коан од приче из збирке Фрас у шу пи (1984): Ако по диг нем ру ку, ре че он, ку да ће мо ја ру ка оти ћи? ефе кат ша ма ра и ути сак мно гих по тен цијалних страница у педесетак словних знакова десет речи једне реченице. Твитер прича такође поседује корен дужих прозних целина и из многих од њих се мо гу раз ви ти крат ке при че и, евен ту ал но, ро ма ни. Она мо же да пред ста вља срж и поенту обимнијег текста и да у себи крије потенцијал за проширење оно се свакако оства ру је ин ди ви ду ал ном чи та лач ком ин тер пре та ци јом, али је мо гу ће и да Тви тер прича самом аутору послужи као почетак нечег вишег. Због овога се тај формат може сматрати скицом или кратким записом који је у данашње време брзог живота једини могућ и одржив, но није производ савременог доба и продукт нових тенденција, већ се пре по зна је још код Шар ла Бо дле ра у есе ју Сли кар мо дер ног жи во та из годи не. Он у ње му, на и
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x