випадках перекладачі найчастіше вдаються до нефразеологічного перекладу. - PDF

Description
випадках перекладачі найчастіше вдаються до нефразеологічного перекладу. 1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М., Борхес Хорхе Луїс. Алеф. (пер. С.Ю. Борщевський). Харків: Фоліо, с. 3.

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Social Media

Publish on:

Views: 17 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
випадках перекладачі найчастіше вдаються до нефразеологічного перекладу. 1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М., Борхес Хорхе Луїс. Алеф. (пер. С.Ю. Борщевський). Харків: Фоліо, с. 3. Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. 2-е изд. М.: Высш. школа, с. 4. Виноградов В. С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. М., Каміло Хосе Села. Вулик (пер. С.Ю. Борщевський). К. : КМ, с. 5. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. М., Латышев Л.К. Курс перевода (эквивалентность перевода и способы ее достижения). М., Львовская З.Д. Теоретические проблемы перевода. М., Швейцар А.Д. Перевод и лингвистика. М.: Воеииздат, Походня С.И. Языковые виды и средства реализации иронии / Походня С.И. К. : Наук.думка, с. 9. Шаховский В.И. К проблеме трансляции коннотативных компонентов переводимой единицы содержания текста оригинала // Тетради переводчика. Вып. 17. М. : Международные отношения, 1980 С Borges Jorge Luis. Aleph. Alianza. Madrid, p. 11. Cela Camilo José. La colmena. Санкт-Петербург. : КАРО, с. Червоненко О.М., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ У МУЗИЧНОМУ ТА НАВКОЛОМУЗИЧНОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі англійської мови) У статті розглядається поняття професійного жаргону, його відмінність від таких понять, як професіоналізми та терміни. Також наводяться різні приклади його вживання в мові з коментарями. Ключові слова: професіоналізми, професійний жаргон, терміни. В статье рассматривается понятие провессионального жаргона, его отличие от таких понятий, как профессионализмы и термины. Статья также проиллюстрирована с помощью примеров употребления и комментариями. Ключевые слова: профессионализмы, профессиональный жаргон, термины. 391 The article deals with the notion of professional slang, its difference from such notions as professionalisms and terms. Also it is illustrated with the help of examples of its usage together with comments. Key words: professionalisms, professional slang, terms. Вивчення будь-яких професійних жаргонів англійської мови є досить актуальним з практичної точки зору. Адже багато працівників професіоналів в конкретній галузі все більше й більше прагнуть долучатися до роботи в західних/іноземних компаніях як за кордоном, так і на теренах України. Це ж саме можна сказати і про людей творчої сфери. Не меншу цікавість професійний жаргон як специфічна лексика, незрозуміла більшості, становить і для лінгвістики. У сучасному мовознавстві існують різні погляди щодо значення терміна професійний жаргон . Усі намагання дати визначення означеного терміна зосереджені навколо гри з такими поняттями, як терміни, професіоналізми та професійний жаргон, які мають багато спільного, проте не є цілком тотожними. Так, терміни це цілком офіційні, прийняті й узаконені в певній галузі науки чи техніки позначення, назви понять, наприклад: муз. mezzo forte, acapрella, strings тощо. До термінологічної лексики належать слова або словосполучення, вживані щодо точного визначення певних спеціальних понять, встановлення їх змісту, ознак тощо [Павлова 2008, 50]. Професіоналізми це напівофіційні слова чи словосполуки, які частіше за все поширені в розмовному мовленні серед людей певної професії, спеціальності, але, по суті, не є строгими науковими позначеннями понять. Наприклад, муз. acoustics (у значенні: 1) звуковідтворювальна апаратура; 2) музика, яка виконується без використання електронних інструментів); муз. аpparatus (у значенні: 1) комплекс звуковідтворювальної апаратури; 2) магнітофон або плеєр) та ін. [Павлова 2008, 51]. Отже, терміни є узаконеними назвами будь-яких спеціальних понять. Професіоналізми вживаються як їх неофіційні замінники лише в обмеженому спеціальною тематикою мовленні осіб, пов язаних між собою за професією , зазначає В.М. Прохорова [Цюцьмаць 2011, 6]. 392 Що ж до опозиції професіоналізм професійний жаргон, то більшість учених все ж таки дотримується думки, що їх варто розрізняти. Так, наприклад І. Лях виділяє наступні складові термінології: терміни фахові слова; напівтерміни професійні слова; професійні жаргонізми. На думку дослідниці, терміни фахові слова є інвентарем теоретичної комунікації. Напівтерміни професійні слова є одиницями практичної комунікації. Професійні жаргонізми є експресивними дублетами термінів і вживаються у сфері усного спілкування фахівців [Лях 2002, 60]. У роботах О.В. Суперанської, Н.В. Подольської теж зазначається, що жаргонізми не належать до спеціальної фахової лексики. Вони тлумачать їх як особливі, яскраві, модні слівця, характерні для окремих соціальних груп і вважають, що вони практично нічого не додають до мови, а лише створюють особливий колорит мовлення [Литвинко 2007, 145]. Характеризуючи дану спеціальну лексику, В.М. Прохорова вказує на те, що професіоналізми та жаргонізми схожі за грубою експресією, за тим, що названі одиниці не становлять самостійних мовних підсистем зі своїми граматичними особливостями, а є лексичними комплексами, порівняно обмеженими в кількісному відношенні [Литвинко 2007, 145]. Ми дотримуємося визначення професійного жаргону, поданого вченим В.А. Хом яковим, який зазначає, що в кожній професії є ряд образних і емоційно-забарвлених слів і словосполучень з певною конотацією, найчастіше іронічною або пародійною, які існують на правах синонімів до професійних термінів. Подібними експресивними синонімами він вважає професійний жаргон [Банщикова 2009, 73]. Щоб краще розуміти поняття професійного жаргону, необхідно, на нашу думку, також розглядати музику з позицій інституційного та неінституційного дискурсу, адже вона може бути явищем, котре як мистецтво твориться в музичних школах, училищах, консерваторіях, оркестрах тощо, тобто серед людей, які мають високий рівень насамперед класичної професійної підготовки, і аматорами або представниками ліберальніших форм цього мистецтва рок-групами, наприклад. 393 Цю проблему розглядали такі вчені-лінгвісти, як С. Левінсон, П. Бурдье, Е. Шейгал, В. Карасик, Дж.Торнборроу та ін. У цій статті ми вирішили зосередитися насамперед на мові, реально функціонуючій у вузькому соціально-культурному контексті, тобто на тих словах та виразах, яких, як правило, не почути в межах інституційного дискурсу, адже, як відомо, інституційний дискурс є сферою спілкування, де домінує статусно-рольовий зміст, на відміну від побутового і художнього дискурсу, де домінує особовий зміст (В.І. Карасик, Р. Водак). Як зазначає В.І. Карасик, Інституційне спілкування це комунікація у своєрідних масках [Бакумова 2002, 27]. З іншого боку, за Р. Водак (Водак, 1997), слід інституційний дискурс в чистому вигляді зустрічається порівняно рідко. У реальному спілкуванні дискурси можуть мутувати в суміжні, міра присутності особовогозмісту може варіюватися, залежно від типу дискурсу і ситуації спілкування [Бакумова 2002, 27]. Якщо розглянути пласт професійних жаргонізмів у музиці, то його можна розподілити на певні лексичні групи: слова на позначення гравців на певних інструментах; стилю та якості виконання; стилю самих музичних композицій; музичної техніки та інструментів; процесу виступу, звукозапису, продюсування, популяризації та реклами музичного матеріалу. Група слів на позначення гравців стосується переважно джазових музикантів. Так, наприклад, на позначення барабанщик існують такі варіaнти: The hide hitter / skins player The hide hitter didn t show so we had to make it a duo. [7] Man, we were all ready to have a little improve jam session but our skins player skipped out on us. There is one cat I m gonna skin. На позначення виконавця джазової музики використовуються слова сat та gate. I used to partake in late-night jam sessions with the cats over at Sid s.[10] A вираз Rusty Gate, навпаки, позначає людину, яка не вміє нормально грати. That cat swings like a rusty gate. [7] Finger-zinger в англійській мові людина, котра дуже швидко грає. 394 Ignasio the new guitarist is a finger-zinger on the guitar. Damn, that boy is incredible! [10] Щодо окремих постатей, людей у цілому та їх пов язаністю з певними музичним жанрами та періодами, то в цій групі можна виділити такі слова, як Yogurt Weaver та Hipster, що загалом позначають хіппі та фаната джазової музики відповідно. Those hipsters that hang out at Shelly s Manne Hole are really digging the West Coast sound. [7] The 'yoghurtweavers 'formed a circle of light at the'breatheyourwayto Wholeness and Bliss 'festival in honour of the Play typus that had been found floating belly up in the nearby creek. [11] Творення музики процес, передбачає працю багатьох людей, які залишаються за кадром . Це можуть бути Pony-tail прюдюсер чи представник звукозаписуючої студії; bouncer/doorman/cooler викидала, вишибала. Onward Into the Audioscape : In ponytail parlance, I don t hear a hit, and the decaffeinated reaction to the lead single, the PeterGunn homage Juicebox, suggests tha ti m not alone. [12] I pushed the girl that slapped me and then the bouncers hrew me out. [8] Такі слова, як session musician (сесійний музикант) та sideman (рядовий член джазового оркестру) є досить частотними в лексиконі музикантів. Tom Hampton has been described as a multi-instrumentalist, sideman, session musician and singer/songwriter.[9] Серед жаргонної лексики на позначення інструментів теж є кілька слів. Так, наприклад, аn axe означає будь-який інструмент або ж гітара ; horn теж означає будь-який інструмент , не обов язково духовий. Hey, Jack, bring your axe over tomorrow and we ll jam. [7] That dude can surely blow his horn . Вживаються також і такі слова, як vories клавіші фортепіано; crunch тип електричної гітари, що використовується у стилі важкий метал; sax саксофон; tubs набір барабанів. Jo is really hot tonight. Listen to him pound those tubs . [10] 395 Жаргон музикантів, особливо джазистів, багатий лексикою, що описує якість гри. Наприклад: fly (гладко), gas викликати почуття у слухача своєю грою, the end сильно, божевільно, get down відмінно грати та ін. Hey, Eddie, did you see the hat-check girl Berenice? Man, she is fly ! [7] The way that guy beats the skins is a real gas ! [7] The way Benny blows the clarinet is the end ! [7] Jaco can really get down on the 4-string! [7] Нарешті, музики не буває без самого процесу гри на інструментах. Наступні вирази особливо поширені в рокгрупах: to play the head (виконати основну мелодію), to play the ink (грати по нотам), to play the cuts (виконати варіацію мелодії, записаної нотами). А якщо ж грати з голови, то тут використовують таке слово, як head chart. Отже, при формуванні професійної лексики використовуються такі засоби: жаргонізми (to play the cuts) або ж офіційна термінологія, подана у вигляді скорочень (sax замість saxophone, amp замість amplifier), меншою мірою у таких колах використовуються офіційні музичні терміни (cappella, cadence). Лексика, якою послуговуються у цій сфері, формується, в основному, шляхом метонімії (ponytail) та скорочень. 1. Бакумова Е.В. Ролевая структура политического дискурса / Е.В. Бакумова. [Електронний ресурс]: 2. Банщикова М.А. Англоязычный профессиональный жаргон в немецком рекламном дискурсе / М.А. Банщикова. [Електронний ресурс]: 3. Литвинко О.А. Проблема терміна і професіоналізма на матеріалі англійської термінологічної системи машинобудування / О.А. Литвиненко [Електронний ресурс]: 4. Лях І. Деякі аспекти взаємодії номінативних одиниць синтаксису та словотвору (на матеріалі німецької термінології гірничої справи) / І. Лях // Нова філологія. Запоріжжя: Запорізький держ. ун-т, С Павлова О. Терміни, професіоналізми та номенклатурні знаки (до проблеми класифікації спеціальної лексики) / О. Павлова [Електронний ресурс]: 6. Цюцьмаць М.В. Професіоналізми, жаргонізми та номенклатура як 396 лексичні одиниці фахової мови нафтової промисловості / М.В. Цюцьмаць. [Електронний ресурс]: pdf Черненко Н.А., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка КОНЦЕПТ VIRTUS ЯК ОСНОВА ДАВНЬОРИМСЬКОЇ МОРАЛІ: ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ У статті здійснено аналіз особливостей формування і вербалізації концепту VIRTUS на базі дослідження текстів ранньоримської та класичної доби. Ключові сл
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x