ВІДТВОРЕННЯ ІРОНІЇ В ПЕРЕКЛАДІ З ІСПАНСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ (на матеріалі творів іспаномовної літератури) - PDF

Description
Циркунова І. В., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ВІДТВОРЕННЯ ІРОНІЇ В ПЕРЕКЛАДІ З ІСПАНСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ (на матеріалі творів іспаномовної літератури) У статті розглядаються

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Kids & Toys

Publish on:

Views: 65 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Циркунова І. В., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ВІДТВОРЕННЯ ІРОНІЇ В ПЕРЕКЛАДІ З ІСПАНСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ (на матеріалі творів іспаномовної літератури) У статті розглядаються основні засоби вираження іронії в художньому творі та їх відтворення у перекладі з іспанської на українську мову. Проаналізований матеріал дозволяє виявити основні труднощі при перекладі іронії, залежно від засобу її вираження в оригіналі, та шляхи їх подолання. Ключові слова: іронія, адекватність, засоби вираження іронії. В статье рассматриваются основные средства выражения иронии и их перевода с испанского на украинский язык. Проанализированный материал позволяет определить основные трудности при переводе иронии в зависимости от метода ее выражения в оригинале и пути их преодоления. Ключевые слова: ирония, адекватность, средства выражения иронии. As the title implies, the article concerns the main means of expressing irony in bélles-léttres and its translation from Spanish to Ukrainian language. The analyzed material allows to define the main difficulties in the translation of irony depending on the mean of it expression in the original and ways to overcome them. Key words: irony, adequacy, ways of expression of irony. Останнім часом спостерігається зростання інтересу до вивчення особливостей функціонування іронії в художньому творі. Тема іронії знайшла своє відображення у працях багатьох дослідників. Зокрема, питанням перекладу інтертекстуальної іронії займалися Т.Є. Некряч та А.Б. Кам янець. Іронія відіграє важливу роль не тільки у стилістичному забарвленні художнього тексту, але й в естетичній та літературно-художній системах твору. У художньому творі іронія є одним із основних елементів вираження безпосередньо авторської точки зору, засобом реалізації суб єктивно-оцінної модальності і, таким чином, засобом реалізації авторської позиції. Стаття є 385 актуальною з погляду необхідності визначення основних труднощів при передачі іронії в перекладі, а також закономірностей вибору перекладацького відповідника. Об єктом нашого дослідження є іспанські речення з іронією та їхні переклади українською мовою. Для дослідження було проаналізовано твори Хорхе Луїса Борхеса Алеф , Каміло Хосе Села Вулик та Карлоса Руїса Сафона Ігри янгола та їх українські переклади. Предмет дослідження передбачає визначення шляхів відтворення речень з іронічним висловлюванням у перекладі. Мета дослідження виявлення засобів досягнення адекватності при перекладі іронії. Іронія належить до емоційно-експресивної інформації, яка, в свою чергу, є конотативною. Головна риса суб єктивність. Основними лексичними засобами вираження суб єктивності експресивної інформації є: 1) ненормативна лексика, просторіччя, вульгаризми, лексика табу, жаргонізми, лексика високого стилю; 2) територіальні варіанти лексики: діалектизми; 3) діахронічна лексика: архаїзми, історизми, неологізми, модні слова. Експресивній інформації притаманна також образність. Фразеологізми, прислів я, клішовані метафори, порівняння та інше дозволяють асоціативно узагальнити інформацію, образно зіставити з іншою, вже відомою реципієнту. Аналіз праць багатьох учених доводить, що конотативна інформація, як і денотативна, також інформативна, тобто комунікативно релевантна, оскільки емотивно-експресивні одиниці мови семантично значимі. Переклад конотативної інформації належить не лише до проблем передачі стилю оригіналу, а й до проблем семасіології. Переклад передбачає не лише передачу денотативної, але й конотативної інформації та функціональної домінанти. Емотивно-експресивна інформація є наднаціональною, однак її вираження залежить від національних можливостей кожної мови [Шаховський 1980, 26]. Таким чином, кожна мова порізному реалізує цю інформацію. З огляду на праці радянських учених (А.В. Федорова, В.Н. Коміссарова, Я.І. Рецкера, Л.С. Бархударова, А.Д. Швейцера), зрозуміло, що ця галузь комунікативної діяльності ще недостатньо досліджена та 386 описана. Між тим, варто зазначити, що нерідко комунікативна інформація більш значима, ніж денотативний смисл. Емоції є неминучим компонентом людської діяльності. Конотативна інформація містить у собі набір певних сем, у яких закладено ставлення мовця до референта, стан мовця. Слово іронія походить від грецького είρωνεία , що означає вдавання у промові. Іронія є одним із найважливіших засобів гумору, сатири, гротеску. Існує багато визначень і, відповідно, трактувань терміна іронія , адже саме поняття розглядається як з точки зору естетики, так і літературознавства та лінгвістики. Іронія виникла з особливого стилістичного прийому, відомого вже античним авторам. Древні греки називали так словесне вдавання, коли своїм висловлюванням людина хотіла здаватися дурнішою, ніж вона є насправді. Іронія це такий вид інакомовлення, в якому виражено кепкування над людиною; зазвичай, у художньому тексті іронічне слово протилежне до буквального сенсу. Іронія містить певне забарвлення, в якому закладена особлива гострота, натяк, який автор хотів передати читачеві: це може бути і авторське ставлення до персонажа чи суспільства, історичний колорит, місцеві характеристики суспільства тощо. Іронія є одним із засобів вираження авторської оцінки (засіб створення суб єктивної модальності). У художній літературі поняття іронії може розширюватися і означати особливу манеру світосприйняття. Таким чином, надзвичайно важливо зберегти цей стилістичний прийом при перекладі. Іронія належить до найбільш значущих елементів тексту. Втрата іронії при перекладі може призвести до втрати особливостей авторського стилю, що зводить нанівець усю літературно-мистецьку вартість твору. З точки зору прагматики, іронія є ризикованим способом спілкування: ініціюючи іронічне ставлення, мовець завжди може залишитися незрозумілим, оскільки інтерпретація іронії складне завдання, що з формальної точки зору вимагає від адресата вміння розрізняти й утримувати в свідомості два значення: пряме та переносне. Іронічне не піддається формалізації, можна навести скільки-завгодно прикладів іронічних висловлювань, натомість надзвичайно складно їх систематизувати, оскільки іронія завжди балансує на грані між 387 тим, що піддається і не піддається опису в уже відомих формах. Крім того, розуміння іронічного висловлювання ускладнюється ще й тим, що ключі до його інтерпретації завжди знаходяться поза самим висловлюванням важливу роль у цьому випадку відіграє контекст. Роль маркеру іронії виконує насамперед контекст. Реалізація іронічного змісту в художньому творі нерозривно пов язана зі здатністю мовних одиниць набувати конотативного та асоціативного значення в контексті. Таким чином, іронічний зміст залежить від способу організації тексту. За засобами й умовами реалізації С.І. Походня розрізняє асоціативну та ситуативну іронію. Ситуативна іронія виникає внаслідок контрасту між ситуативним контекстом і прямим значенням слова, словосполучення і речення, та реалізується у мікро- та макроконтекстах (у межах речення і абзацу): El único comentario fue un comentario puritano. Caray, con las horas de estar bebida! [Cela 2008, 116] Перехожі спромоглися лише по пуританські зауважити: зранку вже налигалася, чорт забирай [Борщевський 2011, 68]! Це такий тип іронії, який відчувається у тексті одразу. Асоціативна іронія є більш складною та важливою. Вона реалізується в мегаконтексті (у межах усього тексту). Ситуативна іронія створюється за рахунок використання великої кількості стилістичних прийомів на різних рівнях: на лексичному рівні мовні одиниці, які належать до розмовного стилю мови, в тому числі вульгаризми, варваризми, а також метафори, метонімії, гіперболи; на синтаксичному рівні різноманітні типи повторів, а також зевгма, оксюморон, каламбур, риторичні питання, вставні та видільні конструкції; на лексико-семантичному рівні епітети, образні порівняння, антитеза, гра слів тощо, наприклад: Mientras don Pablo, que es un miserable que ve las cosas al revés, sonríe contando lo de Madame Pimentón, la señorita Elvira deja caer la colilla y la pisa. La señorita Elvira, de cuando en cuando, tiene gestos de verdadera princesa [Cela 2008, 40]. Поки цей нікчема дон Пабло, котрий усе перекручує, сміючись, розповідає про свою пригоду з мадам Піментон, сеньйорита Ельвіра кидає на підлогу недопалок сі затоптує його. Сеньйорита Ельвіра часом 388 поводиться як справжнісінька принцеса [Борщевський 2011, 25] (іронія виражена образним порівнянням). Одним із показників є також лапки. В літературі лапки замінюють ті невербальні сигнали, якими мовець оперує в усному мовленні. Наявність лапок дозволяє адресату розпізнати справжнє ставлення автора до об єкта іронії, наприклад: A principios de 1834 unos setenta negros habían sido emancipados ya por Morell, y otros se disponían a seguir a esos precursores dichosos [Borges 2000, 22]. Десь на початок 1834 року Морель визволив уже близько сімдесяти негрів і ще чимало готувалися повторити долю своїх щасливих попередників [Борщевський 2009, 24]. За допомогою цих засобів створюється подвійна структура контексту з одного боку, змалювання ситуації, а з іншого її коментування та оцінка автором чи персонажем. Як правило, цей тип іронії залежить від контексту, що рідко виходить за межі абзацу. Асоціативна іронія створюється на текстовому рівні внаслідок використання ситуативного повторювання (ретроспекції) в поєднанні з іронічною алюзією, а також гротеску, абсурду [Походня 1989, 45]. Основна складність при перекладі іронії полягає в необхідності відтворення як власне засобу її вираження, так і збереженні іронічного ефекту в цілому. Повний переклад із незначними лексичними чи граматичними перетвореннями застосовується в тих випадках, коли це дозволяє як словесний, так і граматичний склад іронічного звороту в вихідному тексті, за умови збігу соціально-культурних асоціацій. Зазвичай, не викликає труднощів переклад, коли іронія в тексті виражена одним або двома словами (прикметником, іменником, прислівником), вжитими у протилежному значенні, наприклад: Callate bestia, que te van a oir! Ay, bestia, tú siempre tan cariñoso [Cela 2008, 153]! Мовчи, тварюко, бо почують! Ну от, тварюко! Ти як завжди ласкавий [Борщевський 2011, 89]. Прикметник cariñoso (ласкавий, ніжний) вжито у протилежному, іронічному значенні. У перекладі він відтворений своїм прямим відповідником. Те саме можна 389 сказати про випадки, коли іронія виражена риторичним запитанням. Як правило, такі випадки не становлять труднощів для перекладу і відтворюються аналогічним прийомом, наприклад: Oiga usted, aqué llama usted malas costumbres? A coleccionar sellos [Cela 2008, 168]? Слухайте, що ви називаєте поганими звичками? Колекціонуванням марок [Борщевський 2011, 98]? Набагато складніше, коли іронія виражена фразеологізмом, адже проблема полягає як у відтворенні власне усталеного звороту, так і у збереженні іронічного ефекту. Варто зазначити, що найчастіше перекладачі радше нехтують відтворенням власне прийому вираження іронії задля збереження іронічного ефекту. Існує декілька шляхів відтворення фразеологізмів за допомогою повних або приблизних фразеологічних еквівалентів та нефразеологічний переклад, який включає в себе калькування, власне лексичний переклад та описовий переклад [Влахов, Флорін 1986, 268]. Наприклад: Desde entonces, para Elvirita todo fue rodar y coser y cantar, digámoslo así [Cela 2008, 60]. Відтоді почалося у Ельвірити, так би мовити, легке життя [Борщевський 2011, 35]. Іспанський фразеологізм rodar y coser y cantar означає легко, з ле
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x