UPLATŇOVANIE OŠETROVATEĽSKÉHO PROCESU V PRAXI A JEHO VPLYV NA KVALITU STAROSTLIVOSTI - PDF

Description
UPLATŇOVANIE OŠETROVATEĽSKÉHO PROCESU V PRAXI A JEHO VPLYV NA KVALITU STAROSTLIVOSTI Martina Komová, Mária Zamboriová, Lucia Dimunová Univerzita P. J. Šafárika, Lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva,

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Finance

Publish on:

Views: 97 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
UPLATŇOVANIE OŠETROVATEĽSKÉHO PROCESU V PRAXI A JEHO VPLYV NA KVALITU STAROSTLIVOSTI Martina Komová, Mária Zamboriová, Lucia Dimunová Univerzita P. J. Šafárika, Lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva, Košice, Slovenská republika Súhrn Pacienti a profesionálni pracovníci v zdravotníctve sa pozerajú na kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti z rôznych perspektív. Zdravotnícki pracovníci sa pozerajú na profesionálne ošetrovateľstvo ako na kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti. Pacient vníma kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti ako bezprostrednú starostlivosť a interpersonálne vzťahy. Inštitúcie merajú kvalitu starostlivosti prostredníctvom dotazníkov spokojnosti, v ktorých sú vynechané komponenty správania sa sestier počas poskytovania starostlivosti. Porovnanie ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej funkčnou metódou, ktorá sa sústreďuje na biologické potreby a starostlivosti poskytovanej metódou ošetrovateľského procesu, ktorá zohľadňuje holistický prístup je predmetom nášho výskumu, ktorý je v krátkosti prezentovaný v tomto príspevku z pohľadu pacientov. Kľúčové slová Ošetrovateľstvo. Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Ošetrovateľský proces. Úvod Ošetrovateľstvo je súčasťou zdravotnej starostlivosti. Pozícia, forma, kvalita a všeobecná dostupnosť ošetrovateľskej starostlivosti je jednou s kľúčových otázok zdravotnej a čiastočne aj sociálnej politiky štátu. Je v záujme každej spoločnosti zabezpečiť spokojnosť občanov so zdravotnou starostlivosťou, v ktorej má ošetrovateľská starostlivosť nenahraditeľnú rolu. Tento cieľ možno naplniť zmenou ošetrovateľskej praxe, ktorá bude vychádzať z najnovších vedeckých poznatkov z odboru ošetrovateľstva, bude mať svoje normy, kritéria pre hodnotenie kvality a bude primerane akceptovaná v systéme zdravotnej starostlivosti ako autonómna disciplína. Priority ošetrovateľskej starostlivosti zahŕňajú tieto ciele: stanoviť normy ošetrovateľskej praxe, zaviesť metódy ošetrovateľského procesu ako normy práce sestier vo všetkých typoch zdravotníckych zariadení, vymedziť kritéria na posudzovanie a hodnotenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti, zaradiť do siete zdravotníckych zariadení domy ošetrovateľskej starostlivosti, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, hospice, zaradiť ošetrovateľstvo do programov zdravotnej starostlivosti (Vestník, MZ 98/1995 Zb.). V 21. storočí vlády v celej Európe čelia komplexu zdravotných problémov. Vo všetkých členských štátoch EÚ prebiehajú reformy v zdravotnej starostlivosti. Efektívnosť, rovnoprávnosť a kvalita sú v súčasnosti veľkým problémom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v krajinách Strednej a Východnej Európy, ktoré sú pod tlakom vyplývajúcim z reštrukturalizácie systému zdravotnej starostlivosti. Problémom sú i obmedzené zdroje a narastajúce požiadavky. Charakteristika ošetrovateľstva v krajinách Strednej a Východnej Európy: ošetrovateľstvo je orientované predovšetkým na chorobu, ošetrovateľstvo je orientované na výkony, na plnenie ordinácií lekárov, prevláda nemocničná starostlivosť, úplne chýba alebo je nedostatočná úroveň komunitného ošetrovateľstva, sestry nemajú dostatočné kompetencie, ošetrovateľstvo je pokladané za doplnkový servis zdravotnej starostlivosti, a to nielen lekármi a verejnosťou, ale často i sestrami samotnými. K základným princípom moderného ošetrovateľstva patrí : orientácia na zdravie, podporu zdravia a zdravotnú výchovu, orientácia na jednotlivca, rodinu, skupinu, komunitu, individualizovaná starostlivosť vychádzajúca s potrieb pacienta, komunitné ošetrovateľstvo, hodnotenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti založené na štandardoch a normách, vyššie kompetencie a zodpovednosť kvalifikovaných sestier, ďalšie vzdelávanie v ošetrovateľstve vrátane univerzitného (Williams, S.A.,1998, s.18-24). Národný plán rozvoja ošetrovateľstva vydaný vo vestníku MZ SR číslo 98 / 1995 Zb. zaväzuje zdravotnícky manažment k implementácii ošetrovateľského procesu do ošetrovateľskej praxe. Naše zdravotníctvo potrebuje dobre pripravených profesionálnych pracovníkov v ošetrovateľstve s primeranými kompetenciami, ktorí sa celoživotne vzdelávajú a sú schopní spoľahlivo pracovať. Dodržiavaním štandardov ošetrovateľskej starostlivosti, dáva sestra základ pre harmonickú multidisciplinárnu spoluprácu a partnerstvo s pacientom, rodinou, skupinou, komunitou. Takáto harmonizácia starostlivosti o pacienta sa dá dosiahnuť aj využitím ošetrovateľského procesu v praxi. V súčasných podmienkach zdravotnej starostlivosti na Slovensku zatiaľ nebola problematika efektívnosti uplatnenia ošetrovateľského procesu v praxi analyzovaná. Najčastejšie nedostatky z doteraz známych prístupov zabezpečovania kvality sú: sústredenie na aspekty ošetrovateľstva, ktoré sa dajú ľahko merať, modely a spôsoby hodnotenia kvality boli prevzaté z iných disciplín alebo z iných krajín, kde sú iné kultúrne a spoločenské podmienky, niektoré spôsoby sú komplexné, ale časovo náročné, pričom neposkytujú celkový obraz, tímová spolupráca je nedostačujúca, niektoré programy zabezpečovania kvality zanedbávajú dôležité funkcie, napr. podporu zdravia a prevenciu (Staňková, M., 1998, s.23, Šalingová Z., 1996, s ). Kvalita života predstavuje pre každého jedinca iný rozmer. Vnímanie kvality života sa môže meniť v súvislosti s chorobou a nevyhnutnými intervenciami, ktoré sú s tým spojené. Niektoré dimenzie ošetrovateľskej starostlivosti sú potenciálne relevantné pre kvalitu života pacientov; napríklad psychická pohoda, ktorá sa môže dosiahnuť tým, že pacient bude úplne alebo čiastočne sebestačný v starostlivosti o seba samého (Glaus, A., s ). Ciele a metodika výskumu Naším cieľom v rámci prieskumu je porovnať kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej metódou ošetrovateľského procesu a kvalitu funkčného ošetrovania u pacientov v nemocničnom prostredí, zistiť efektívnosť metódy ošetrovateľského procesu v súčasných podmienkach v zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Prieskum sa uskutočnil na lôžkových oddeleniach niektorých nemocníc na východnom Slovensku. Použili sme dotazníky, ktoré boli rozdelené do dvoch súborov. Súbor A tvorili dotazníky určené pre respondentov zo skupiny pacientov, ktorým sa poskytovala ošetrovateľská starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu a dotazníky zo súboru B boli určené respondentom, ktorým sa starostlivosť poskytovala metódou funkčného ošetrovania. Vytvorené dotazníky obsahovali 40 otázok zo skupiny otvorených, zatvorených a polootvorených položiek začlenených do 4 celkov: 1. Informovanosť pacienta. 2. Dôvera v interpersonálnom vzťahu sestra pacient. 3. Aktívny prístup sestry pri monitorovaní a riešení pacientových problémov. 4. Hodnotenie ošetrujúcej sestry pacientom. Rozdaných bolo 80 dotazníkov v uvedených vybraných nemocniciach: 40 pre respondentov súboru A a 40 pre respondentov súboru B. Konečný skúmaný súbor tvorilo 74 respondentov. V súbore A 35 respondentov a v súbore B 39 respondentov. Samotnému vyplneniu dotazníkov predchádzala inštruktáž, kde boli respondenti oboznámení s cieľom tejto prieskumnej úlohy. Zároveň boli informovaní, že dotazník je anonymný a je potrebné odpovedať na každú otázku zakrúžkovaním jednej alebo viacerých možností, prípadne vyjadrením vlastného názoru. Na vyhodnotenie dotazníka bol použitý počítačový program EXCEL. Výsledky prieskumu Vyhodnotenie informovanosti pacienta bolo zamerané na zistenie úrovne poskytnutých informácií vo vzťahu k vlastnému ochoreniu, informácií o liečebnom poriadku, o diagnostických a terapeutických výkonoch, o užívaní liekov, o liečebnej diéte a pohybovom režime pacienta. Zistili sme, že úroveň informovanosti pacientov, ktorým sa starostlivosť poskytovala metódou ošetrovateľského procesu je v porovnaní s respondentmi zo súboru B vyššia (tab.1). Tabuľka č. 1 Vytvorenie a udržanie dôvery v interpersonálnom vzťahu sestra pacient sme hodnotili na základe odpovedí respondentov na niektoré otázky. Napríklad na otázku : Poznáte meno Vašej ošetrujúcej sestry? odpovedalo kladne len 38 zo 74 respondentov. Z toho 21 respondentov bolo zo súboru A (60%) a 17 respondentov bolo zo súboru B (44%). Sestrám na oddelení dôveruje až 71 respondentov, pričom percentuálne zastúpenie respondentov z jednotlivých súborov je 97% (34)zo súboru A a 95% (37) zo súboru B. So svojou ošetrujúcou sestrou sa o problémoch v rodine, v práci a v osobnom živote Respondenti odpovedajúci kladne Informovanosť pacientov o: SÚBOR A SÚBOR B SPOLU dôvode hospitalizácie 33 94% 31 79% 64 vlastnom ochorení 26 74% 24 62% 50 liečebnom poriadku 19 54% 17 44% 36 pohybovom režime 31 89% 32 82% 63 diétnych obmedzeniach 33 94% 26 67% 59 význame a priebehu dg. a th. postupov 28 80% 25 64% 53 môže porozprávať 48 respondentov. Z toho 23 respondentom (66%) bola ošetrovateľská starostlivosť poskytnutá metódou ošetrovateľského procesu a 25 respondentom (64%) metódou funkčného ošetrovania. S rešpektovaním práva pacientov na súkromie prejavilo spokojnosť 69 respondentov. 33 respondentov (94%) bolo zo súboru A a 36 respondentov (92%) zo súboru B. Hodnotenie prístupu sestry pri riešení pacientových zdravotných problémov sa týkalo najčastejšie sa vyskytujúcich problémov z oblasti bio psycho- sociálno spirituálnych potrieb. Prístup sestier pri riešení týchto problémov hodnotilo ako aktívny až 61 respondentov, z toho 31 respondentov (86%) tvorilo súbor A a 30 respondentov (77%) súbor B ( tab.2). Tabuľka č. 2 Respondenti odpovedajúci kladne SÚBOR A SÚBOR B SPOLU Meno ošetrujúcej sestry pozná: 21 60% 17 44% 38 Sestrám na oddelení dôveruje: 34 97% 37 95% 71 Ako otvorený a dôverný vzťah k sestrám hodnotí: 23 66% 25 64% 48 Rešpektované právo na súkromie: 33 94% 36 92% 69 Ako aktívny hodnotí prístup sestry pri riešení pacientových problémov: 31 86% 30 77% 61 Respondenti, u ktorých bola ošetrovateľská starostlivosť vykonávaná metódou ošetrovateľského procesu, najčastejšie hodnotili ošetrujúcu sestru atribútmi: ochotná, zručná, vľúdna, aktívna, pokojná, pasívna, málo zručná, nevľúdna, nevhodne upravená (tab.3). V hodnotení sestry respondentmi, ktorým sa starostlivosť poskytovala metódou funkčného ošetrovania boli najčastejšie vyskytujúce sa atribúty: zručná, vľúdna, pokojná, ochotná, aktívna, nevľúdna, neochotná, pasívna, nevhodne upravená ( tab.4). Tabuľka č. 3 Atribúty ošetrujúcej sestry pracujúcej metódou ošetrovateľského procesu 1. ochotná 35 21% 2. zručná 32 19% 3. vľúdna 32 19% 4. aktívna 30 18% 5. pokojná 26 16% 6. pasívna 4 2% 7. málo zručná 3 1,8% 8. nevľúdna 3 1,8% 9. nevhodne upravená 2 1% Tabuľka č. 4 Atribúty ošetrujúcej sestry pracujúcej metódou funkčného ošetrovania 1. zručná 38 22% 2. vľúdna 36 21% 3. pokojná 34 20% 4. ochotná 29 17% 5. aktívna 24 14% 6. nevľúdna 4 2% 7. neochotná 3 1,8% 8. pasívna 2 1% 9. nevhodne upravená 1 0.6% Atribúty ako ochota a aktivita zo strany sestry prevažovali u sestier realizujúcich metódu ošetrovateľského procesu, zatiaľ čo sestry pracujúce metódou funkčného ošetrovania pacienti hodnotili najmä ako zručné a vľúdne. Diskusia V súvislosti s transformáciou zdravotníctva a plnením cieľov Národného plánu rozvoja ošetrovateľstva považujeme túto štúdiu za dôležitú z hľadiska profesionálneho ošetrovania i z hľadiska celospoločenského. Proces zvyšovania kvality ultimatívne závisí na profesionalite a osobnej zodpovednosti za dodržiavanie daných štandartných postupov pri interakcii s klientom /pacientom/. Bezprostredným cieľom systému a procesu zabezpečovania kvality je ustavičné zvyšovanie kvality poskytovanej starostlivosti. Systém zabezpečovania kvality môže pomôcť sestrám určiť potreby výskumu, vzdelávania, zdrojov, ako aj posúdiť, či sa plnia ciele ošetrovateľstva (Patton, M.D., 1993, s ). Aj keď výsledky daného prieskumu poukázali na skutočnosť, že pacienti, ktorým sa ošetrovateľská starostlivosť poskytovala metódou ošetrovateľského procesu, boli informovanejší ako pacienti, u ktorých sa ošetrovateľská starostlivosť vykonávala metódou funkčného ošetrovania a taktiež hodnotili prístup sestry ako aktívnejší, kvantitatívne rozdiely neboli natoľko výrazné medzi porovnávanými súbormi, ako by sme predpokladali. Záver Implementáciu ošetrovateľského procesu do klinickej praxe ovplyvňuje množstvo faktorov. Predpokladáme, že pri uplatňovaní ošetrovateľského procesu v praxi sa zvýši kvalita poskytovaných služieb bez zvyšovania finančných zdrojov, skráti sa doba hospitalizácie, zvýši sa profesionálna úroveň sestier a vzdelávanie v ošetrovateľstve na Slovensku. Vzťah medzi kvalitou života a kvalitou ošetrovateľskej starostlivosti bude však potrebné skúmať i naďalej. Našou úlohu je motivovať pracovníkov v ošetrovateľstve, predovšetkým sestry, k tvorbe ošetrovateľských štandardov, ktoré tvoria základ pre monitorovane kvality ošetrovateľskej starostlivosti vo všetkých typoch zdravotníckych zariadení. Použitá literatúra 1. Glaus A.: Quality of Life - a measure of the quality of nursing care?. Oncology Nursing Forum, s Národný plán rozvoja ošetrovateľstva. Vestník, MZ SR 98 / 1995 Zb. 3. Patton, M. D.: Action Research and Process of Continual Quality Inprovement in a Cancer Center. Oncology Nursing Forum Vol. 20, No. 5, 1993, s Staňková, M.: Univerzitní vzdělávání sester - základ pokrokového ošetřovatelství, Sestra 5, Strategie Praha, s r.o., Praha 5,1998, s Šalingová, Z.: Manažment v zdravotnej starostlivosti I, LF UPJŠ Košice, 1996, s Williams, S. A.: Quality and Care: Patients Perception. Journal of Nursing Care No. 8, 1998, s.18-24
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x