การช แจงแนวทางการปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ. UNDO ว นท 6 พฤษภาคม PDF

Description
การช แจงแนวทางการปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ. UNDO ว นท 6 พฤษภาคม 2558 ณ ห องประช มพระธาต ขามแก น ศาลากลางจ งหว ดขอนแก น ช น 2 ส าน กงานคล งจ งหว ดขอนแก น ร างพระราชบ ญญ ต ฯ 1. ร าง พรบ.ระเบ ยบข าราชการ พลเร อน (ฉบ

Please download to get full document.

View again

of 66
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 22 | Pages: 66

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การช แจงแนวทางการปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ. UNDO ว นท 6 พฤษภาคม 2558 ณ ห องประช มพระธาต ขามแก น ศาลากลางจ งหว ดขอนแก น ช น 2 ส าน กงานคล งจ งหว ดขอนแก น ร างพระราชบ ญญ ต ฯ 1. ร าง พรบ.ระเบ ยบข าราชการ พลเร อน (ฉบ บท..) พ.ศ ร าง พรบ.ระเบ ยบข าราชการทหาร (ฉบ บท..) พ.ศ ร าง พรบ.ต ารวจแห งชาต (ฉบ บท..) พ.ศ ร าง พรบ.เง นเด อน เง นว ทยฐานะ และเง น ประจ าต าแหน งข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา (ฉบ บท..) พ.ศ ร าง พรบ.ระเบ ยบข าราชการร ฐสภา (ฉบ บท..) พ.ศ.... รายละเอ ยดการปร บเง นเด อน ปร บ 2 ประเด น ค อ 1. ข าราชการ ระด บปฏ บ ต การ/งาน และระด บช านาญการ/งาน ได ร บเง นเด อนเพ มข นอ ก ร อยละ 4 ของเง นเด อนท ได ร บอย 2. ขยายเพดานเง นเด อนท กระด บ เพ มข นประมาณร อยละ 10 ปร บ 2 ประเด น ค อ 1. ข าราชการทหาร ทหารกองประจ าการ และน กเร ยนในส งก ดกลาโหม ระด บ พ.1 พ.2 ระด บ ป.1 ป.2 ป.3 ระด บ น.1 น.2 และ น.3 ได ร บเง นเด อนเพ มข นอ ก 1 ข น 2. ขยายเพดานเง นเด อน เพ มข นประมาณ 3 ข น ปร บ 2 ประเด น ค อ 1. ข าราชการต ารวจ ระด บ พ.1 พ.2 ระด บ ป.1 ป.2 ป.3 ระด บ ส.1 ส.2 และ ส.3 ได ร บเง นเด อนเพ มข นอ ก 1 ข น 2. ขยายเพดานเง นเด อนท กระด บ เพ มข นประมาณ 3 ข น ปร บ 2 ประเด น ค อ 1. ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาท ม ใบประกอบว ชาช พ ท ได ร บเง นเด อน ในอ นด บคร ผ ช วย อ นด บ คศ.1 และ คศ.2 ท ได ร บเง นเด อนไม ส งกว าข นส งของอ นด บ คศ.2 ได ร บเง นเด อนเพ มข นอ กร อยละ 4 ของเง นเด อนท ได ร บอย 2. ขยายเพดานเง นเด อนท กระด บ เพ มข นประมาณร อยละ 10 ปร บ 2 ประเด น ค อ 1. ข าราชการร ฐสภาสาม ญ ระด บปฏ บ ต การ/งาน และระด บช านาญการ/งาน ได ร บเง นเด อนเพ มข นอ กร อยละ 4 ของเง นเด อนท ได ร บอย 2. ขยายเพดานเง นเด อนท กระด บ เพ มข นประมาณร อยละ 10 ประเภทแบบท ใช UNDO ประเภทแบบ ข าราชการ ผ ร บบ านาญ ทหารกองหน น ม เบ ยหว ด 1. แบบแสดงความประสงค ฯ UNDO ข.1 บ.1 บ.1 2. ใบร บแบบแสดงความประสงค ฯ ข.2 บ.2 กรณ ได ร บเง นค น บ.3 กรณ น าเง นมาค น บ.7 กรณ น าเง นมาค น 3. ใบร บรองส ทธ ฯ ข.3 บ.4 กรณ ได ร บเง นค น บ.5 กรณ น าเง นมาค น บ แบบขอร บเง นค น บ.6 กรณ ถ งแก ความตาย ก อน 1 ต.ค.58 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) ส วนราชการผ เบ กบ านาญ - ส วนราชการผ เบ กบ านาญบ นท กข อม ลและส งข อม ลให ส าน กงานคล งจ งหว ด พร อมท งออกใบร บแบบแสดงความประสงค ฯ จากระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) ส งให ข าราชการ ผ ร บบ านาญและทหารกองหน นม เบ ยหว ด - ท กส นว นเก บรวบรวมเอกสารลงแฟ มตามประเภทผ แสดงความประสงค ฯ พร อมพ มพ ใบสร ปรายช อผ ย นความประสงค ฯประจ าว น(ปะหน า) - ท กว นท 1 และว นท 16 ของเด อน รวบรวมแบบแสดงความประสงค ฯ ในรอบ น น น าส งให ส าน กงานคล ง พร อมพ มพ ใบสร ปรายช อผ ย นความประสงค ฯประจ ารอบ (ปะหน า) 4 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) ส วนราชการผ เบ กบ านาญ กรณ ผ ร บเบ ยหว ด/บ านาญน าเง นมาค น - ต องน าเง นมาค นให แก ส วนราชการผ เบ กบ านาญตามจ านวนท แจ งและบ นท กข อม ล การค นเง นในระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) ให แล วเสร จภายในว นท ก าหนด - ท กส นว น ย นย นข อม ลการร บเง นประจ าว น เพ อสร ปยอดน าเง นฝากพร อมน าเง น ฝากเข าบ ญช ส วนราชการ และน ารห สอ างอ งธนาคาร(Pay-in A) บ นท กในระบบพร อม พ มพ ใบสร ปรายช อผ น าเง นมาค นประจ าว น (ใบปะหน า) - ท กว นท 1 และว นท 16 ของเด อน ย นย นข อม ลการร บเง นประจ ารอบ เพ อสร ป ยอดน าเง นฝากพร อมถอนเง นจากบ ญช ส วนราชการ และน าฝากเข าบ ญช ร บค นของ ส าน กงานคล งจ งหว ดขอนแก น และน ารห สอ างอ งธนาคาร (Pay-in TR) บ นท กในระบบ พร อมพ มพ ใบสร ปรายช อผ น าเง นมาค นประจ ารอบ (ใบปะหน า) ประกอบส าเนาใบน าฝาก (Pay-in Slip) ในรอบน น ส งส าน กงานคล งจ งหว ด 5 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) ผ งแสดงข นตอนการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ในบ าเหน จบ านาญข าราชการ ตาม พ.ร.บ.บ าเหน จบ านาญข าราชการ พ.ศ (ระบบ UNDO) 6 ข นตอนการท างาน เง นสะสม และผลประโยชน ตอบแทนของเง นสะสม 1 ข นตอนการท างาน ข นตอนการท างาน สร ปข นตอนการท างาน สร ปข นตอนการท างาน 1. เป ดบ ญช ใหม (กระแสรายว น) ช อบ ญช ร บเง น UNDO (ช อส วนราชการ) ต วอย าง ร บเง น UNDO (ส าน กงานคล งจ งหว ดขอนแก น) 2. ข นตอนการร บเง น 2.1 เม อร บเง นจากผ ร บบ านาญค นเง นให ออกใบเสร จร บเง น (บ นท กใน e-pension) 170 : บ นท กใบเสร จร บเง น/ทะเบ ยนค มผ ร บเบ ยหว ด/บ านาญท ได น าเง นมาค น ค นหาข อม ล คล กรายการท ต องการบ นท กรายละเอ ยดข อม ล กรณ น าเง นมาค นท งจ านวน รายการท เพ มข อม ล กรณ แบ งช าระเง นตามงวดท ก าหนด 180 : บ นท กข อม ลน าเง นเข าบ ญช เง นฝากของส วนราชการ(pay-in A) ค นหาข อม ล รายการท ต องการบ นท กรายละเอ ยดข อม ล การเพ มข อม ลรห สอ างอ งธนาคาร (Pay-in A) รายการท เพ มข อม ล 190 : บ นท กข อม ลน าเง นเข าบ ญช ร บค นของกรมบ ญช กลาง (pay-in TR) ค นหาข อม ล รายการท ต องการบ นท กรายละเอ ยดข อม ล การเพ มข อม ล pay-in TR รายการท เพ มข อม ลแล ว จะแสดงในตารางข อม ล pay-in TR 120 : ใบสร ปรายช อผ ร บเบ ยหว ด/บ านาญท ได น าเง นมาค นประจ าว น/ประจ ารอบ(ใบปะหน า) กรณ เล อก ประจ าว นท กรณ เล อก ประจ ารอบท ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) 110 : รายงานทะเบ ยนค มผ ร บเบ ยหว ด/บ านาญท ได น าเง นมาค น 33 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) กรณ เล อก ครบแล ว 34 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) กรณ เล อก ย งไม ครบ 35 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) กรณ เล อก ท งหมด/พร อมรายละเอ ยดใบเสร จร บเง น 36 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) 060 : พ มพ ใบร บรองส ทธ ฯ 37 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) ค นหาข อม ล 38 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) กรณ เล อก ข าราชการ 39 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) กรณ เล อก ผ ร บบ านาญได ร บเง นส วนเพ ม 40 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) กรณ เล อก ผ ร บบ านาญค นเง น 41 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) กรณ เล อก ผ ร บเบ ยหว ด 42 ฝ ายการเง น 1 กองการเง น สร ปข นตอนการร บ-น าส ง ข นตอน การท างาน ระบบ GFMIS ค าส ง บ นท ก 1. ร บเง น ออกใบเสร จร บเง น บช. 01 / RE เดบ ต เง นสด เครด ต เง นร บฝากอ น 2. น าเง นฝาก ธนาคาร ใบ Pay-in A ของบ ญช ร บฝาก 3. น าเง นส งคล ง - ท าเช คส งจ าย กค. - ใบ Pay-in TR ของกรมบ ญช กลาง บช. 01/JR เดบ ต เง นฝากไม ม รายต ว เครด ต เง นสด บช. 01 /PP เดบ ต เง นร บฝากอ น เครด ต เง นฝากไม ม รายต ว 2. ข นตอนการร บเง น 2.2 ส นว นสร ปยอดเง นท ได ร บใน ว นน น บ นท กร บเง นในระบบ GFMIS โดยใช แบบฟอร ม บช01 ประเภท RE การเข าส ระบบ GFMIS 45 หน าจอหล ก 46 การบ นท กรายการ บช.01 47 การบ นท กรายการ บช.01 48 รห สต างๆ ในการบ นท ก บช01 RE เดบ ต เง นสด (รห สบ ญช แยกประเภท ) เครด ต เง นร บฝากอ น (รห สบ ญช แยกประเภท ) ระบ รห สต างๆ ด งน รห สศ นย ต นท นในระบบ GFMIS xxxxxxxxxx (10 หล ก) แหล งของเง น (7 หล ก) รห สงบประมาณ (5 หล กแรกของรห สศ นย ต นท น) xxxxx (5 หล ก) ก จกรรมหล ก P4000 (5 หล ก) (การอ างอ ง เป นเอกสารควบค มภายในของหน วยงานใส ได 16 หล ก) 3. ข นตอนการน าฝากเง น 3.1 น าเง นฝากเข าบ ญช ธนาคารท เป ดไว โดยน าฝาก ในว นท ได ร บเง นหร ออย างช าภายในว นท าการถ ดไป โดยใช ใบน าฝากเง นด งร ป 3. ข นตอนการน าฝากเง น 3.2 น าใบน าฝากเง นจากธนาคาร (ตามข อ 3.1) บ นท กในระบบ e-pension และระบบ GFMIS ด วยแบบฟอร ม บช01 ประเภท JR รห สต างๆ ในการบ นท ก บช01 JR เดบ ต เง นฝากไม ม รายต ว (รห สบ ญช แยกประเภท ) เครด ต เง นสด (รห สบ ญช แยกประเภท ) ระบ รห สต างๆ ด งน รห สศ นย ต นท นในระบบ GFMIS XXXXXXXXXX (10 หล ก) แหล งของเง น (7 หล ก) รห สงบประมาณ (5 หล กแรกของรห สศ นย ต นท น) XXXXX (5 หล ก) ก จกรรมหล ก P4000 (5 หล ก) (การอ างอ ง เป นเอกสารควบค มภายในของหน วยงานใส ได 16 หล ก) 4. ข นตอนการถอนเง นจากบ ญช ธนาคารของส วนราชการ เพ อน าเง นส งคล งจ งหว ด ท กว นท 1 และ 16 ของเด อน ย นย นข อม ล การร บเง นประจ ารอบ เพ อสร ปยอดเง นและ ถอนเง นจากบ ญช UNDO ของ สรก. น าฝาก เข าบ ญช ของคล งจ งหว ดขอนแก น 4. ข นตอนการถอนเง นจากบ ญช ธนาคารของส วนราชการ เพ อน าเง นส งคล งจ งหว ด 4.1 ถอนเง นจากบ ญช ร บเง น UNDO ของ ส วนราชการท สร ปแต ละรอบน าฝากเข าบ ญช ของคล งจ งหว ดโดยเข ยนเช คส งจ าย กระทรวงการคล ง ผ านสนง.คล งจ งหว ดขอนแก น 4. ข นตอนการถอนเง นจากบ ญช ธนาคารของส วนราชการ เพ อน าเง นส งคล งจ งหว ด 4.2 จ ดท าใบน าฝาก Pay in Slip (บาโค ด) ตามร ปแบบท บก. ก าหนด และน าเง นด งกล าวฝากเข าบ ญช คล งจ งหว ด ได ร บใบ Pay in TR จากธนาคาร ต วอย างใบน าฝากธนาคาร (Pay in TR) (Pay in TR) 57 การน าส งเง นส งคล ง 1. ใช ใบ Pay-in กรมบ ญช กลางกรณ สมาช ก กบข. ค นเง นขอนแก น รห สศ นย ต นท น 03004A ระบ ประเภทเง นท น าฝากเป น เง นฝากคล ง 3. ตรวจสอบรายการในใบร บเง น (Deposite Receipt) ท ได ร บจาก ธนาคารให ถ กต องก บรายการน าฝาก กรณ ตรวจสอบพบข อผ ดพลาด ให แจ งธนาคารแก ไขภายใน ว นท น าฝาก 58 ต วอย างใบร บเง น (Deposit Receipt) 59 4. ข นตอนการถอนเง นจากบ ญช ธนาคารของส วนราชการ เพ อน าเง นส งคล งจ งหว ด 4.3 น าใบ Pay in TR บ นท กในระบบ e-pension และ ระบบ GFMIS ด วยแบบฟอร ม บช01 ประเภท PP รห สต างๆ ในการบ นท ก บช 01 PP เดบ ต เง นร บฝากอ น (รห สบ ญช แยกประเภท ) เครด ต เง นฝากไม ม รายต ว (รห สบ ญช แยกประเภท ) ระบ รห สต างๆ ด งน รห สศ นย ต นท นในระบบ GFMIS xxxxxxxxxx (10 หล ก) แหล งของเง น (7 หล ก) รห สงบประมาณ (5 หล กแรกของรห สศ นย ต นท น) XXXXX (5 หล ก) ก จกรรมหล ก P4000 (5 หล ก) (การอ างอ ง เป นเอกสารควบค มภายในของหน วยงานใส ได 16 หล ก) น าส งเอกสารประจ ารอบ -
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x