Українська мова. Відомості з мови і правопису. 3 клас. II семестр. (за підручником О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. - PDF

Description
УДК ББК П56 Пономаренко Л. В. П56 Українська мова. 3 клас. ІІ семестр. Відомості з мови і правопису (за підручником О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. Яновицької). Х. : Вид. група «Основа»,

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 357 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК ББК П56 Пономаренко Л. В. П56 Українська мова. 3 клас. ІІ семестр. Відомості з мови і правопису (за підручником О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. Яновицької). Х. : Вид. група «Основа», , [4] с. (Серія «Початкова школа. Мій конспект»). ISBN Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків української мови в 3-му класі (ІІ семестр) для шкіл з російською мовою навчання, складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) за підручником О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. Яновицької (К. : Видавничий дім «Освіта», 2013). Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволяють творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні планиконспекти уроків курсу. Для вчителів початкової школи. УДК ББК Навчальне видання Серія «Початкова школа. Мій конспект» ПОНОМАРЕНКО Лариса Василівна Українська мова. Відомості з мови і правопису. 3 клас. II семестр (за підручником О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. Яновицької) Головний редактор Ю. Є. Бардакова Редактор О. В. Грабар Відповідальний за видання Ю. М. Афанасенко Технічний редактор О. В. Лєбєдєва Коректор О. М. Журенко Підписано до друку Формат /16. Папір газет. Друк офсет. Гарнітура Шкільна. Ум. друк. арк. 10,08. Замовлення 14-02/ ТОВ «Видавнича група Основа» 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66 тел. (057) е-mail: Свідоцтво суб єкта видавничої справи ДК 2911 від р. ISBN Пономаренко Л. В., 2013 ТОВ «Видавнича група Основа», 2014 Зміст Орієнтовне календарне планування Будова слова (продовження) Урок 35. Читаємо текст про споріднені слова й форму слова, добираємо споріднені слова Урок 36. Читаємо текст, спостерігаємо за чергуванням голосних і приголосних звуків у корені слова Урок 37. Утворюємо спільнокореневі слова, спостерігаємо за чергуванням голосних і приголосних у корені Урок 38. Спостерігаємо за роллю префіксів, утворюємо споріднені слова за їх допомогою Урок 39. Спостерігаємо за вимовою і вживанням слів із префіксами з-, с-, утворюємо слова з такими префіксами Урок 40. Спостерігаємо за вживанням апострофа після префіксів, утворюємо й записуємо слова з апострофом Урок 41. Спостерігаємо за роллю суфіксів у слові. Утворюємо за допомогою суфіксів ряди споріднених слів Урок 42. Спостерігаємо за творенням слів із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. Правильно вимовляємо й записуємо такі слова Урок 43. Читаємо текст. Спостерігаємо за вимовою ненаголошених е, и в корені слова, перевіряємо їх позначення буквами Урок 44. Вправляємось у доборі перевірних слів, пишемо Урок 45. Вимовляємо дзвінкі та глухі приголосні в корені слова й позначаємо їх на письмі Урок 46. Правильно вимовляємо і перевіряємо написання слів, які потребують перевірки Урок 47. Розрізняємо написання слів типу сонце, серце, чесний Урок 48. Закріплення теми попереднього уроку Урок 49. Розрізнення написання слів типу клас, група, колектив у російській і українській мовах Урок 50. Закріплення теми попереднього уроку Синтаксичні відомості. Словосполучення Урок 51. Слухаємо й читаємо навчальний текст, спостерігаємо за утворенням словосполучень, визначаємо в них головне і залежне слово Урок 52. Утворюємо словосполучення, спостерігаємо за чергуванням приголосних [г], [к], [х] [з ], [ц ], [с ] перед закінченням -і Речення Урок 53. Читаємо навчальний текст, здобуваємо нову інформацію. Спостерігаємо за будовою речень, визначаємо головні члени Урок 54. Читаємо текст. Визначаємо головні і другорядні члени речення Урок 55. Визначаємо головні і другорядні члени речення. Поширюємо речення Урок 56. Спостерігаємо за зв язком слів у реченні й установлюємо його Урок 57. Знайомимося зі складними реченнями й складаємо їх Урок 58. Читаємо. Працюємо з реченнями, різними за метою висловлювання Урок 59. Спостерігаємо за вживанням звертань у питальних та спонукальних реченнях. Ставимо потрібні розділові знаки Текст Урок 60. Читаємо текст, визначаємо його тему й основну думку Урок 61. Упорядковуємо й складаємо тексти. Слідкуємо за зв язком речень у тексті Урок 62. Спостерігаємо за зв язком між реченнями тексту Урок 63. Структура та план тексту. Складаємо план тексту, переказуємо текст за планом Урок 64. Розрізняємо типи текстів: розповідь, опис, міркування Урок 65. Складаємо текст-розповідь Урок 66. Читаємо. Складаємо текст-опис Урок 67. Складаємо текст-міркування Урок 68. Читаємо і вчимося переказувати текст Урок 69. Спостерігаємо за вживанням речень у діалогах Урок 70. Підсумковий урок Література Орієнтовне календарне планування з/п Тема Дата 35 Читаємо текст про споріднені слова й форму слова, добираємо споріднені слова Читаємо текст, спостерігаємо за чергуванням голосних і приголосних звуків у корені слова Утворюємо спільнокореневі слова, спостерігаємо за чергуванням голосних і приголосних у корені 38 Спостерігаємо за роллю префіксів, утворюємо споріднені слова за їх допомогою Спостерігаємо за вимовою і вживанням слів із префіксами з-, с-, утворюємо слова з такими префіксами Спостерігаємо за вживанням апострофа після префіксів, утворюємо й записуємо слова з апострофом Спостерігаємо за роллю суфіксів у слові. Утворюємо за допомогою суфіксів ряди споріднених слів Спостерігаємо за творенням слів із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. Правильно вимовляємо й записуємо такі слова Читаємо текст. Спостерігаємо за вимовою ненаголошених е, и в корені слова, перевіряємо їх позначення буквами 44 Вправляємось у доборі перевірних слів, пишемо 45 Вимовляємо дзвінкі та глухі приголосні в корені слова й позначаємо їх на письмі 46 Правильно вимовляємо і перевіряємо написання слів, які потребують перевірки 47 Розрізняємо написання слів типу сонце, серце, чесний 48 Закріплення теми попереднього уроку 49 Розрізнення написання слів типу клас, група, колектив у російській і українській мовах 50 Закріплення теми попереднього уроку Синтаксичні відомості. Словосполучення Слухаємо й читаємо навчальний текст, спостерігаємо за утворенням словосполучень, визначаємо в них головне і залежне слово Утворюємо словосполучення, спостерігаємо за чергуванням приголосних [г], [к], [х] [з ], [ц ], [с ] перед закінченням -і Речення 53 Читаємо навчальний текст, здобуваємо нову інформацію. Спостерігаємо за будовою речень, визначаємо головні члени 54 Читаємо текст. Визначаємо головні і другорядні члени речення 55 Визначаємо головні і другорядні члени речення. Поширюємо речення 5 з/п Тема Дата 56 Спостерігаємо за зв язком слів у реченні й установлюємо його 57 Знайомимося зі складними реченнями й складаємо їх 58 Читаємо. Працюємо з реченнями, різними за метою висловлювання 59 Спостерігаємо за вживанням звертань у питальних та спонукальних реченнях. Ставимо потрібні розділові знаки Текст 60 Читаємо текст, визначаємо його тему й основну думку 61 Упорядковуємо й складаємо тексти. Слідкуємо за зв язком речень у тексті 62 Спостерігаємо за зв язком між реченнями тексту 63 Структура та план тексту. Складаємо план тексту, переказуємо текст за планом 64 Розрізняємо типи текстів: розповідь, опис, міркування 65 Складаємо текст-розповідь 66 Читаємо. Складаємо текст-опис 67 Складаємо текст-міркування 68 Читаємо і вчимося переказувати текст 69 Спостерігаємо за вживанням речень у діалогах 70 Підсумковий урок 6 Будова слова (продовження) Урок 35. Читаємо текст про споріднені слова й форму слова, добираємо споріднені слова Дата Клас Мета: сприяти усвідомленню учнями поняття про спільнокореневі слова на основі дослідження спорідненості слів, про спільну частину споріднених слів корінь; закріпити поняття про закінчення та основу слова; розвивати мовне чуття, виховувати повагу до будівельників, які забезпечують нас житлом, пізнавальні інтереси і кращі людські якості через любов до природи, лісу та його багатств. І. Організаційний момент Хід уроку ІІ. Актуалізація опорних знань 1. Каліграфічна хвилинка Мово рідна! Яка твоя сила, звуки рідні твої золоті... Про що ці слова? Як називаємо нашу мову? Мова (яка?) солов їна, мелодійна, гарна, барвінкова, милозвучна. 2. «Питайлик» Буква до букви слово вродилось. Заусміхалось, заколосилось... Що ви можете розповісти про слово? (Багатозначність, омоніми, антоніми, синоніми наведення прикладів.) Продовжіть думку: «Слово складається з...». 3. Самостійна робота за варіантами (запис на дошці) І варіант Земл.., мам.., зим.. ІІ варіант Весн.., красив.., олівц.. Запишіть подані слова, уставивши закінчення, позначивши їх та основу. До речі, як позначають закінчення та основу? ІІІ. Мотивація навчальної діяльності y Дерево міцне корінням, а людина дружбою. Як ви розумієте це прислів я? Виявляється, слово теж має корінь, і не тільки. На попередніх уроках ми вже дослідили, що слово ділиться на закінчення та основу. Так от, основа, в свою чергу, теж ділиться. Як саме? Саме це ми і дослідимо на сьогоднішньому уроці. ІV. Робота над темою уроку 1. Ознайомлення з теоретичним матеріалом 1) Пояснення вчителя. Чи правильне моє твердження: від одного і того самого слова можна утворити кілька інших? (Припущення учнів.) Поміркуймо разом! Сад садок садити садівник садовий 7 Назвіть спільну частину в цих словах. (Сад-) Чи є щось спільне в значеннях цих слів? Давайте покличемо на допомогу енциклопедиста і тлумачний словник. Садок молоденький сад; садити класти в землю для росту і плодоносіння; садівник людина, яка доглядає сад; садовий (інвентар) лопата та інші інструменти для праці в саду. Як називається спільна частина цих слів? Чи правильне твердження: корінь це спільна частина споріднених слів? Доведіть. 2) Фронтальна робота. Опрацювання тексту «Про споріднені слова і форму слова» (с. 95, впр. 192). Прочитайте текст. Про що хотіли дізнатися вчені? Що розповів їм професор Лінгвіст? Якої помилки припустився Незнайко? Що ж таке споріднені слова? І що таке корінь слова? А закінчення? Закінчення і форма слова це одне і те саме, чи ні? Перегляньте ще раз розповідь професора Лінгвіста та знайдіть приклади споріднених слів. Випишіть їх. Позначте основу й закінчення. 2. Первинне закріплення 1) Робота в парі (с. 97, впр. 193). Прочитайте слова й поміркуйте, чи всі вони є спорідненими. Доведіть свою думку. Спишіть споріднені слова, позначте корінь. 2) Робота в парі над текстом «Гуси й гусениця». Прочитайте текст і поміркуйте, чому гуси не визнали гусеницю за свою родичку. 3. Фізкультхвилинка V. Закріплення вивченого матеріалу 1. Дослідницький практикум (с. 97, впр. 195) Чи зв язано за своїм значенням слово споріднений зі словами рідний, рідня, рід, родичі? Доведіть свою думку. Назвіть зображені предмети. Що їх об єднує? Чи є спорідненими слова назви намальованих предметів? Запишіть ці слова. Позначте основу й закінчення та складові основи. 2. Фронтальна робота (с. 97, впр. 196) Доберіть споріднені слова до поданих слів. Позначте основу й закінчення у дібраних словах та складові основи. 3. «Мозкова атака» А зараз я запрошую вас до... (Звучить аудіозапис шуму лісу і співу птахів.) Так. Це ліс. Як називаються люди, які доглядають і охороняють його? (Лісники) Як називаються квіти і дерева, що ростуть у лісі? (Лісові) Як називають молоденький ліс? (Лісок) Маленький ліс? (Лісочок) Молодий ліс, що посаджений між старим? (Перелісок) Чим об єднані ці слова? (Спільним коренем) Як вони називаються?
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x