ก TOT netcall Softphone - PDF

Description
ก TOT netcall Softphone (Updated ) ก TOT netcall Softphone 1 TOT netcall Softphone 2 ก TOT netcall Softphone 1. ก TOT netcall Softphone (Setting) ก (Login) ก 2.1 Username Password

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sports

Publish on:

Views: 78 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ก TOT netcall Softphone (Updated ) ก TOT netcall Softphone 1 TOT netcall Softphone 2 ก TOT netcall Softphone 1. ก TOT netcall Softphone (Setting) ก (Login) ก 2.1 Username Password ก... 9 ก (Login) 15 ก ก ก ก ก ก ก (Logout) 21 ก (Close) ก TOT netcall Softphone ก ก (Quit) ก ก Address Book TOT netcall.. 28 ***** TOT netcall ***** ก ก ก TOT netcall Softphone ก ก (TOT netcall ID) (User Icon) ก / ก (Password) ก (Setting) ก ก ก ก Online = ก Offline = Processing = ก ก ( R ก ) (Address Book) TOT netcall Softphone TOT netcall Softphone Task Bar (Minimize) / ก (Login/Logout) ( /Speaker) ก ( ก ) / ( ก ) : ก TOT netcall Softphone TOT netcall Softphone 2/28 ก TOTnetcall_setup.exe ก Click ก TOT netcall Click Run ก ก ก Internet Explorer Security Warning Click Run 3/28 Click Run ก TOTnetcall Install System Click I Agree Click ก TOTnetcall Install System Installation Complete (ก ) Click Close ก ก TOT netcall Softphone 4/28 Click ก Icon TOT netcall Softphone ( ) ก ก Double Click Icon Icon TOT netcall Softphone ก ก TOT netcall Softphone 5/28 ก TOT netcall Softphone 1. ก TOT netcall Softphone Double Click Icon TOT netcall Softphone Double Click : Icon ก ก TOT netcall Softphone Double Click Icon TOT netcall Softphone ก TOT netcall Softphone ก Windows Security Alert ( ก TOT netcall Softphone ก ) ก Windows Security Alert TOT netcall Softphone Click Windows Security Alert ( ) TOT netcall Softphone Click Windows Security Alert : TOT netcall Softphone ก Windows Security Alert TOT netcall Softphone ก Windows Security Alert TOT netcall Softphone Click Unblock ก Windows Security Alert ก 6/28 Click Unblock : ก Click Unblock Windows Security Alert 2. (Setting) ก (Login) ก (Setting) Username Password ( ก ) Click Setting 7/28 Click Setting : ก (Setting) Username Password 8/28 ก ก Property settings User name Password กก (Register) 1.ก ก User name 2. ก Keep password ก (Check mark) ก 3.ก ก Password 4.Click OK : ก (Setting) Username Password 2.2. (Setting) ก (Audio) ก (Login) ก ก ก (Hi-speed Internet Modem/Dial-up) ก ก (Login)) Click Setting 9/28 Click Setting : ก ก (Setting) ก (Audio) Property settings Property settings Click Audio Prefer CODEC Click ก ก ก Click ก ก ก Click OK 1. Click Audio Property settings 10/28 2. Click ก ก 4.Click OK 3. - ก Hi-speed Internet Click ก G.711 alaw G.711 ulaw - ก Hi-speed Internet Modem Dial-up Click ก ilbc 20ms G.729 Click ก G.729 : ก (Setting) ก (Audio) ก (Login) Click ก ก 11/28 Click ก : ก (Login) ก ก ก UTSmart Click No 12/28 Click No : ก Click No UTSmart ก ก ก Question Click OK 13/28 Click OK : ก Click OK Question ก ก ก Online ( ก ) 14/28 Online ( ก ) ก ก : ก (Login) ก (Login) 15/28 Double click Icon TOT netcall Softphone TOT netcall Softphone ก ก TOT netcall Softphone ก UTSmart Click No Click No : ก Click No UTSmart ก ก Question Click OK 16/28 Click OK : ก Click OK Question 17/28 ก ก TOT netcall Softphone ก ก Online ( ก ) ก Click ก Online Online ก : TOT netcall Softphone Online ( ก ) ก ก 18/28 ก ก 2 1. (Mouse) Click ก ก TOT netcall Softphone Click 2. ก ก ก Click 2. ก ก 3. Click 4. ก (Processing) 1. Click ก ก : ก ก ก 19/28 ก Click ก TOT netcall Softphone Online ก ก 1. Click ก ก 2. Online ก ก : ก Click ก Online ก ก ก ก 20/28 ก alerting ก ก ก Click ก 2. ก ก ก 1. alerting ก 3. Click ก : ก ก ก ก (Logout) 21/28 ก ก (Logout) TOT netcall Softphone Click ก (ก ก ก ก ก Online Offline ก TOT Netcall Softphone ก ก : ก ก (Logout) TOT netcall Softphone Click ก ก Offline 22/28 Offline ( ก ) ก ก : กก ก (Logout) TOT netcall Softphone : Offline ก ก ก Online Click ก ก ก (Close) ก TOT netcall Softphone 23/28 ก (Close) ก TOT netcall Softphone Click ก ก ( : ก (Close) ก TOT netcall Softphone ก Icon ก Task bar ) : ก (Close) ก TOT netcall Softphone 24/28 : ก ก Icon TOT netcall Softphone Task bar ก (Close) TOT netcall Softphone กก ก Online ก ก Online ก Double Click Icon TOT netcall Softphone ก ก ก Double Click : ก Double Click TOT netcall Softphone ก ก ก (Quit) ก 25/28 ก ก (Quit) ก ก TOT netcall Softphone ก (Close) ก TOT netcall Softphone ก Click Icon TOT netcall Softphone Click Quit 2 Click : ก Click ก ก Click Quit ก ก : ก ก (Quit) ก : ก ก TOT netcall Softphone ก Double Click Icon TOT netcall Softphone ก Address Book 26/28 ก ก ก ก ก Address Book Click Address Book : ก Address Book ก ก Address Book Click File ก ก ( ก ) ก ( ) 27/28 Click ก Address Book SMS ( ก ) : Address Book TOT netcall 28/28 ก / TOT Contact Center ( 24.. ) **** TOT netcall **** ก ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x