Tag: Yabancı Dil olarak Türkçe / Turc comme langue

215 documents

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDE KULLANILAN TÜRKÇE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARININ İŞLEVSELLİĞİNİN BELİRLENMESİ Turkish Studies_5(4).

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Okuma Öz Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (27-28 Nisan 2017 tarihinde Bursa'da gerçekleştirilen Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil O

Kosova'da Yayımlanan Türkçe Gazete Ve Dergiler

KOSOVA'DA ORTA ÖĞRETİM DÜZEYİNDE YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN MİSAFİR AİLE PROGRAMI ETKİNLİĞİ HOMESTAY PROGRAM ACTIVITY FROM THE TURKISH LANGUAGE TEACHING VIEWPOINT IN KOSOVO SECONDARY SCHOOL EDUCATION LEVEL

KOSOVA'DA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BİR DİNLEME/İZLEME ETKİNLİĞİ: TÜRKÇE DİZİ FİLMLER VE ETKİLERİ LISTENING/WATCHING ACTIVITY IN TEACHING TURKISH AS FOREIGN LANGUAGE IN KOSOVO: TURKISH SERIALS AND THEIR INFLUENCE

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ GƏNJƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

Babürname 3 (Reşit Rahmeti ARAT).pdf

Babürname 2 (Reşit Rahmeti ARAT).pdf

Babürname 1 (Reşit Rahmeti ARAT).pdf

Türk Dilleri Kütüphanesi

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x