Tag: Yaşar Kemal

9 documents

Müşahedat, Dürdane Hanım ve Roman Özetlerinde Ahmet Mithat Efendi’nin Roman Anlayışı ve Uygulamaları / Ahmet Mithat Efendi’s Views on Novel and Practices in Müşahedat, Dürdane Hanım and Novel Prefaces

AŞK-I MEMNU'DA KARAKTERLERİN ÇATIŞMALARI, TERCİHLERİ VE AKIBETLERİ CONFLICTS, PREFERENCES AND ENDS OF CHARACTERS IN THE NOVEL AŞK-I MEMNU

Abdülhak Şinasi Hisar’ın Romancılığında Avangart, Modernist Edebiyat ile Yeni Roman ve Postmodern Roman.pdf

Kerime Nadir'in Aşk Hasreti Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme / A Study on Novel Aşk Hasreti Penned by Kerime Nadir

Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah Adlı Romanında Libido ve Destrudo / The Lıbıdo and the Destrudo in The Novel of Halıt Zıya Uşaklıgil Named the Blue and the Dark

Hat Sanatında Besmele II: Hattın Dizilimi ve Hatta Kullanılan Teknikler Formula Bismillahirrahmanirrahim In Line Art II: Designing Calligraphy and Techniques

1950-1980 Arası İslami Duyarlıklı Öykü Anlayışı Ve Öykücüler / The Storytelling and Storytellers in Islamic Sensitivity Betweenn the Years 1950-1980

İsmmail SAFA-Muhakemat-ı Edebiyye Hzl. Mahfuz ZARİÇ, Detay Yayıncılık

Hat Sanatında Besmele III -Bağlam, Motif, Geometrik Form / Formula “Bismillahirrahmanirrahim” In Line Art Iii - Context, Motive, Geometric Form

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x