Tag: Value co-creation

17 documents

Istota i znaczenie zaangażowania klientów we współtworzenie wartości społecznej

Modelos internacionales de certificación de competencias profesionales: una caracterización de ocho modelos

EDUCATION SYSTEM – A SYSTEMATIC APPROACH TO ACHIEVE A HIGHER LITERACY RATE USING DATA MINING TECHNIQUE

Co-création et Approche systémique : Quels sont les enjeux de la mise en place d'une stratégie de co-création par une entreprise avec ses consommateurs?

BRANDS [R]EVOLUTION – DNA; [R]EVOLUÇÃO CRIATIVA NAS EMPRESAS

Aušra Kazlauskaitė

Moda i demokratyczny indywidualizm. Wprowadzenie do myśli Gillesa Lipovetsky'ego (w) J.Drozdowicz, M.Bernasiewicz (red.) Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość, Kraków, Impuls, 2010

Pamięć zbiorowa jako ramy dyskursu publicznego (w) M.Marody (red.) Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, Warszawa, Scholar, 2000

Đ NG Y XÃ

Pomiar procesów organizacyjnych w usługach - studia przypadków

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x