Tag: Teaching Turkish As A Foreign Language

353 documents

Ömer Fahrettin Efendi'nin Düzce Rüştiyesi'ne Tayin Süreci, Appointment Process of Ömer Fahrettin Efendi to Düzce Secondary School, "Düzce'de Tarih Kültür ve Sanat ", Editör Yrd.Doç.Dr. İsmai

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDE KULLANILAN TÜRKÇE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARININ İŞLEVSELLİĞİNİN BELİRLENMESİ Turkish Studies_5(4).

Bir Gül ile Üç Bülbül: Açımlanmış Şiirsel Metaforlar ve Modern Türk Şiirinde Gül Metaforuna Bilişsel Bir Yaklaşım (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Okuma Öz Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (27-28 Nisan 2017 tarihinde Bursa'da gerçekleştirilen Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil O

Lehçe anadilli öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi”- 8. Ulusal Polonyalı Türkologlar Konferansı

Lise Öğrencilerinin Sözcük Kazanımında Sözlük Kullanım Eğilimlerinin Etkisi

Babürname 3 (Reşit Rahmeti ARAT).pdf

Babürname 2 (Reşit Rahmeti ARAT).pdf

Babürname 1 (Reşit Rahmeti ARAT).pdf

Türk Dilleri Kütüphanesi

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x