Tag: Social and Cultural History of Maharashtra

695 documents

Fil. isl.; Ind. muz.; Abdallāh Kābolī; Sadr al-din Shîrâzî; wujūd i wilāya do: AN. P. (2 G.): Abstracta Iranica, cz. 1 [1999–2016]. Wyb. do HAP-W; FI; I. SF-R.; KKW-Z; - E. W. z.; Deb. Pr. N. (18) kk: Feuillebois-Piérunek Éve; Jambet

Per.-ind. kont. [mat.; geom.; astr;. med., dz. niem.]; [Ġunyat al-munya; Gayāmāhātmya; erotyka (‘ilm-i kok); qāfiya; sāmuddrik; Lahajāt-i Sikandar-šāhī; Kāśikhaṇḍa; Haft tamāšā; Śukla Mathurānātha]: 2 G.; 4 G./ Z, cz. E.

H.S.; L.S.; P. i H.L.S [1 G./Kol./Z. / E. ] / P.P. 10.000 zn. v Z. U. (do wyb.). * // * * * // * * * Wybrane najlepsze prace i przekłady: Z. -- W. ; W. -- Z. (O.; Trans. i Tłum.) są publikowane z tekstami nadesłanymi do tomu tem. [astrolog.;

* * * / * Ven. Dr. Moragollamgama Uparathana: 2003, 2006, 2010, 2014. Cz. Madhyamaka; Dakkhanagirivihāra; Ven. Lengala S. - 2007, 2009, 2010: Jānakīharana Mahā Kāvya Pilibanda Vichārātmaka Adhyanayak, cz. do: Advaita Vedānta (on print),

2 G. / Z. v 2 / 3 G. / Z. - cz. E. B. SF-RŚiDW; FW; HP; TLAP-W; LT 21; LT 24; [1–18] (T.P.-Por.) [Mahābodhivaṃśa; Samantakūtavaṇṇanā; Sāsanavaṃśa; Dasabodhisattuppattikathā; Hatthavanagallaviharavaṃśa; Suvarṇabhātasottama

Zaproszenie: - - - V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń. Religie w dialogu kultur --- Zaproszenie na Kongres, dyskusję o dialogu religii i kultury, 14–16 września 2017; 4. Nowe problemy filozofii religii; 6. Aksjologia religii; 7

Lt. 31: වලා අතුල ගිරි මුදුනේ: [Czyt.; P.; Trans.; P.]: św., odp. na zn. i śm.; kam. - św.; cz. wok. sł.

Lt. 31: වලා අතුල ගිරි මුදුනේ [Czyt.; P.; Trans.; P.] : św., odp. na zn. i śm.; kam. - św.; cz. wok. sł.

Asian Literature and Translation [2013–2017] cd. Dīrgha-āgama; Abdul Wakil Sulamul Shinwari; androgynia w ofierze; Saigyô; cd. Caurapañcaśikā; Khandahar; Mūlasarvāstivāda Vinaya do: Deb. 17; TLAP-W; LW; E.; An. K. 2.

A.I., cz. 2: Shī’ī Akhbāriyya; Fâtema; Khotan; Vimalakīrtinirdeśasutra; Sumukhasūtra: S.W. i I.; I.: Abstracta Iranica, cz. 2 [1999–2016]. Wyb. do: H.A.P.-W.; FI; I. SF-R.; KKW-Z; - E. W. z.; Deb. Pr. N. (18) kk: Feuillebois-Piérunek

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks