Tag: Singularization of History

5 documents

Einsagan – ólíkar leiðir. Átta ritgerðir og eitt myndlistarverk (Microhistory – Conflicting Paths. Eight Essays and One Sculpture). – (1998)

Frá endurskoðun til upplausnar. Tvær prófritgerðir, einn formáli, þrjú viðtöl, sjö fræðigreinar, fimm ljósmyndir, einn eftirmáli og nokkrar minningargreinar af vettvangi hugvísinda (From Re-evaluation to Disintegration). – (200

Einsagan – ólíkar leiðir. Átta ritgerðir og eitt myndlistarverk (Microhistory – Conflicting Paths. Eight Essays and One Sculpture). – (2008)

Gróður jarðar. Samræða um aðferðir (“Growth of the Soil. Dialogue About Methods“). Birtist í bókinni Sögustríð. Greinar og frásagnir um hugmyndafræði (2007)

Íslensk sagnfræði 1980-2005: Yfirlit (“Icelandic History 1980-2005: An Overview“) – birtist í bókinni Frá endurskoðun til upplausnar (2006)

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks