Tag: Science for Conservation and Restoration of C

972 documents

Cultural - baroque tourism : Viennese influences in Timişoara

ITINERARII EGIPTENE LA MAREA NEAGRĂ, Conferinţa Internaţională de Ştiinţe ale Comunicării şi Studii Culturale, 23-24 octombrie 2015, Călători şi călătorii. A privi, a descoperi.

Serapis, Zeu al Propagandei Lagide şi Cetăţile Pontice, în volum simpozion Fragmente din Trecut. Tinerii Cercetatori si istoria.

Zeul elenizat Harpocrate şi răspândirea acestuia la Marea Neagră, în Revista PhiloHistoRiss, An 1, Nr. 1, Iunie 2015

Baldassarre Castiglione da Mantova all'Europa: un grande protagonista della modernità

As fortalezas de Évora Monte e Vila Viçosa. Alguns elementos de análise histórica e artística

Ponti di età romana in Campania

DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA “CONSTRUYENDO JUNTOS ENTORNOS PROTECTORES”

The fate of historic private theatres in Poland: case history of the castle theatre in Łańcut

Rozpuszczalnikowe farby przeznaczone do uzupełnień ubytków warstwy malarskiej – właściwości aplikacyjne i stabilność w procesie starzenia [in:] Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia, Toruń, 2007, p

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x