Tag: Sacrifice (Anthropology Of Religion)

427 documents

Daniel Zarewicz, Kino wobec zagadnienia transgresji, sylabus zajęć OGUN 2016/2017

Daniel Zarewicz (1998) Metafizyka słowa w platońskim Kratylosie, Heksis nr. 14, s. 14-31.

Daniel Zarewicz (2017) Przywoływanie Bogów - magia, mit , misteria w starożytnej Grecji – wydawnictwo Sub Lupa

Hymny Orfickie – wstęp i tłumaczenie, wydawnictwo Aleksandra Laska ISBN 83-919210-0-X 2007

Daniel Zarewicz (2017) Platoński program wychowania zdrowego obywatela Kwartalnik Pedagogiczny 1 (243), s. 161-176

Daniel Zarewicz (2016) Wektory psychiatrii w społeczeństwie współczesnym (III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne „Diagnozy współczesności”, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Lublin, 12-13 XI 2015), Ethos 1 (113)

Daniel Zarewicz (2014) Performatywność Architektury czy Architektura Performatywności? wybrane aspekty antropologii przestrzeni teatru greckiego Rzut nr.5 red. Ł.Stępnik, M.Trzcińska, Warszawa, s. 6-10

Daniel Zarewicz (2013) Muzajos, Orfeusz, wyrocznie, misteria w Eleusis – wybrane aspekty Humanistyka i Przyrodoznawstwo red. Ewa Starzyńska Kościuszko, Olsztyn, s. 375-385.

Daniel Zarewicz (2012) Orfeusz, starożytny archetyp poety inspirowanego, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, red. Ewa Starzyńska Kościuszko, Olsztyn, s. 171 – 291.

Daniel Zarewicz (2010) O treści tabliczek i misteriów orfickich, magia, psychologia, filozofia, Humanistyka I Przyrodoznawstwo, red. Ewa Starzyńska Kościuszko, Olsztyn, s. 145-166.

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x