Tag: Restorasyon

35 documents

HİSART MÜZESİ’NDE SERGİLENEN SELÇUKLU KILIÇLARI

III. TARİHİ ESERLERİ KORUMA VE ONARIM ÇALIŞTAYI

TARİHİ ESERLERİ KORUMA VE ONARIM ÇALIŞTAY DİZİSİ

Ovaören Ok Uçları - Arrowheads from Ovaören (Ok Uçları Çalıştayı Poster Bildiri Özeti - Poster Presentation Abstract in Turkish) MASROP E-Dergi. Cilt 7, Sayı 8, (2013) 2017: 9

Yalçıklı, D., “Demir Çağı’nda Batı Anadolu’dan Tunç Ok Uçları: Üretim Tekniklerindeki Değişim”, MASROP E-Dergi Cilt 9 Sayı 12, (2015) 2017 Bronze Arrowheads from Western Anatolia in The Iron Age: Changs in Their Production

Baykan, C., “Kovanlı Ok Uçlarının Koruma ve Onarımında Organik Malzeme Tespiti”, MASROP E-Dergi Cilt 7 Sayı 9, (2013) 2017 Organic Material Detection at the Conservation of Socketed Arrowheads 42-50

Baysal, A., “Kafamda ‘’UÇ’’uk Bir Fikir Var: Arkeolojide Teknolojik Açıdan Yaratıcılık”, MASROP E-Dergi Cilt 7 Sayı 9, (2013) 2017 There’s a ‘pointed’ idea in my head: inventiveness in archaeology from a technological pe

YEVSTAFIY BATIĞI SUVARİ KILICININ KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

BAROQUE PALLADİAN ARCHİTECTURE-BORROMİNİ AND BAROQUE ARCHİTECTURE İN ROME..docx

Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Rehberi

Related Tags
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x