Tag: Ottoman Studies

4,738 documents

Hrvatska ćirilica (bosančica) u spisima Šibenske biskupije (2)

Jan Krofta: K problematice karlštejnských maleb / The Problems of the Karlštejn Paintings

A. Beneš: Několik eneolitických a únětických hrobů ze severozápadních Čech / Several Eneolithic and Unetic graves from North-West Bohemia / Einige äneolithische und Aunjetitzer Gräber in Nordwestböhmen

Ömer Fahrettin Efendi'nin Düzce Rüştiyesi'ne Tayin Süreci, Appointment Process of Ömer Fahrettin Efendi to Düzce Secondary School, "Düzce'de Tarih Kültür ve Sanat ", Editör Yrd.Doç.Dr. İsmai

Petr Drda: Jablonecká skupina středověkých dlaždic / Jablonec group of medieval tiles / Eine Kollektion mittelalterlicher Fliesen aus Jablonce

A. Beneš - D. Koutecký: Bylanská pohřebiště a další nálezy ve Stradonicích a Přezeticích / Bylan burial ground and other finds in Stradon and Přezetice / Gräberfelder der Bylaner Kultur und weitere Funde von Stradonice und Přezeti

МУСА АКЪЕГЕТЗАДӘ ҺӘМ ЙОСЫФ АКЧУРА ХЕЗМӘТЛӘРЕНЕҢ ТӨРЕКЧӘ ЯҢА БАСМАЛАРЫ

A. Beneš: Laténský kostrový hrob z Nemilkova u Mostu / Sépulture à inhumation de l’époque de La Tène de Nemilkov près de Most / Burial grave from the time of La Tène from Nemilkov near Most

Beşir Ayvazoğlu, Harika bir kitap: ‘Sultanın Casusları’, Kitap tanıtımı, Karar gazetesi, 7 Mayıs 2017

Kanuni Sultan Süleyman Tarafından Açe Sultanlığına Gönderilen Toplar Hollanda’da Bulundu

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x