Tag: Open and Distance Education

19 documents

Türk Dünyası'nda Ortak Kültür Unsuru Olarak Bozlaklar

학습전략 기초

Metaphors of Blended Learning' Students Regarding the Concept of Distance Education (Karma eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitim kavramıına ilişkin metaforik algıları)

Administración de Recursos de Información CASO DE USO SEMANA 02 Pregunta 01

E-LIQAL – THE E-LEARNING INSTITUTIONAL QUALITY ASSURANCE LABEL

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenenlerinin Anadolum eKampüs öğrenme yönetim sistemine ilişkin görüşlerinin kuşaklar bağlamında incelenmesi

İnternet Tabanlı Programlama Dersi: Farklılaştırılmış Eğitim Model Önerisi

Öğretim Teknolojileri ve Bilişsel Öğrenme

Davranışçı Yaklaşım Kuramı

Muharrem Ertaş İcrasında Bozlakların İncelenmesi

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x