Tag: Old-Croatian

3 documents

Čakavski hrvatski književni jezik [The Čakavian Croatian literary language], in: Povijest hrvatskoga jezika [History of Croatian language], 2 knjiga: 16. stoljeće, eds. A. Bičanić, R. Katičić, J. Lisac, Croatica, Zagreb, 2011, 77–123.

Odraz najstarije hrvatske pjesmarice (1380.) u petrogradskom Berčićevu zborniku br. 5 (XV. st.) [The reflection of the oldest Croatian hymn-book (1380) in Berčić's Miscellany no. 5 from St. Petersburg (15th century)], Colloquia Marul

Versificirana biblijska pripovijest o Esteri (XVI. st.) u kontekstu hrv. srednjovjekovne književne baštine i Marulićeva pjesničkoga kruga [The biblical story of Esther in verse (16th century)...], Colloquia Maruliana 20, Split, 2011, 5–30.

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks