Tag: Military Revolution

182 documents

Karol Łopatecki, Zdrada Stanisława Radwankowskiego i jej wpływ na ukształtowanie przestępstwa poddania zamku, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie, ks. I, red. M. Mikołajczyk, Białystok-Katowice 2010, s. 285-300

Кононенко Василь, Pacta conventa у сучасній українській історіографії // Україна в Центрально-Східній Європі

Niezrealizowany XVII-wieczny projekt twierdzy w Darłówku/ Unexecuted, 17th century project of fortress in Rügenwalde

Az 1712. évi pozsonyi királykoronázás a Wienerisches Diariumban In: Kónya Péter (szerk.) Snem roku 1715 a Uhorská spoločnosť v 18. storočí Az országgyűlés 1715-ben és a magyar társadalom a 18. században. (Prešovskej Univerzity)

H. S. Tabakoğlu, “Savaş Ekonomisi: İnebahtı’ya Giden Yolda İspanyol Monarşisi’nin Mali Hazırlıkları.” Uluslararası IX. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu. İstanbul, 4-5 Mayıs 2017 – Uluslararası Bildiri.

Karol Łopatecki, Edycje źródłowe akt sejmikowych: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, „Miscellanea Historico-Iuridica” 14 (2015), 2, s. 9-43

Joseph Henrotin's Review of S. Picaud-Monnerat, La petite guerre au XVIIIe siècle (2010) [Full text in PDF available]

Rémi Luglia's Review of S. Picaud-Monnerat, La petite guerre au XVIIIe siècle (2010) [Full text in PDF available]

(RMS) Hervé de Weck's Review of S. Picaud-Monnerat, La petite guerre au XVIIIe siècle (2010) [Full text in PDF available]

(BSJO) Hervé de Weck's Review of S. Picaud-Monnerat, La petite guerre au XVIIIe siècle (2010) [Full text in PDF available, or see the link below]

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x