Tag: Material culture studies, GIS and Landscape A

4 documents

Gunia P., Gruszka B., Technologia i zaplecze surowcowe wczesnośredniowiecznej ceramiki użytkowej ze stanowiska 4 w Klenicy w świetle badań petrograficznych

Gruszka B.: Materiały ceramiczne z początków wczesnego średniowiecza z Kalska (stan. 1), woj. lubuskie w świetle nowych ustaleń chronologicznych metodą termoluminescencyjną

Gunia P., Gruszka B., Technologia i zaplecze surowcowe wczesnośredniowiecznej ceramiki użytkowej ze stanowiska 2 w Stożnem, woj. lubuskie w świetle badań petrograficznych

Gruszka B.: Obiekt z początków średniowiecza w Stożnem, stan. 2, pow. zielonogórski // Ein Objekt aus Anfang Mittelalters in Stożne, Fundplatz 2. (powiat zielonogórski) (Landkreis)

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks