Tag: Mass Deportations

11 documents

Чекисты на скамье подсудимых. Сборник статей. Составители Сборник статьей. Составители Марк Юнге, Линн Виола, Джеффри Россман, Москва:

Чистка сотрудников НКВД Молдавской АССР после Большого террора 1937–1938 гг.: дело Ивана Тарасовича Широкого-Майского

BODALE; Arcadie M, Reforma Ministerului de Interne al Moldovei (1859) şi câteva detalii din istoria arhivisticii românești

BODALE, Arcadie M., Fântânile şi dreptul de patronat, in AMEM 2016.pdf

Принудительная трудовая мобилизация в Бессарабии во время первой советской оккупации, 1940-1941 гг..pdf

Bodale, Arcadie M., Şi viitorul are un sfârşit. Imaginea Apocalipsei în pictura murală de la Mănăstirea Suceviţa.pdf

2018 'Map of the Faiyum, Middle Egypt, with the modern settlement of Lahun', in Micòl Di Teodoro, Labour Organisation in Middle Kingdom Egypt, Middle Kingdom Studies 7, London: Golden House Publications, p.8 fig.1

Identitate națională și viață economică. Studiu de caz: Capital românesc, maghiar și sas în băncile din Cluj, 1944-1948

Adatok az ipari létesítmények àllamosításához Kolozsváron, 1948-ban

Pregnant Pause: On Ona Šimaitė, Research, Writing, and Motherhood

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x