Tag: Horticulture of Ornamental Plants

4 documents

Kalite Sınıflaması Çalışmaları ve Türkiye İçin Öneriler. Fidan Standardizasyonu, Standart Fidan Yetiştirmenin Biyolojik ve Teknik Esasları.

Kalite Sınıflamasında Kullanılan Özellikler ve Tespiti. Fidan Standardizasyonu, Standart Fidan Yetiştirmenin Biyolojik ve Teknik Esasları.

Orman Fidanlıklarında Fidan Söküm Dönemi Tespitinde Kullanılabilecek Yöntemler,THE METHODS WILL BE ABLE TO USED TO DETERMINE LIFTING PERIOD IN FOREST NURSERY [In Turkish]

Yetiştirme Sıklığının Anadolu Karaçamı Fidanlarının Dikim Başarısına Etkisi. The Effect of Seedbed Density on The Field Performance of Anatolian Black Pine Seedlings [In Turkish]

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks