Tag: History of the Polish-Lithuanian Commonwealth

895 documents

Oeste paranaense: território tradicional Guarani

A GUERRA DO PARAGUAI NO ROMANCE CUNHATAÍ (2003)

Kaingang: Os Guerreiros Amáveis

O Povo Guarani No Oeste Do Paraná: A Auto-Sustentabilidade e a Questão Das Terras

Karol Łopatecki, Zdrada Stanisława Radwankowskiego i jej wpływ na ukształtowanie przestępstwa poddania zamku, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie, ks. I, red. M. Mikołajczyk, Białystok-Katowice 2010, s. 285-300

Matka Sarmatów Osobliwości polskiego kultu maryjnego

Wyrwa Andrzej M., Alberyk z Trois-Fontaines o początkach chrześcijaństwa w Prusach, w: Wielkopolska - Polska – Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. Z. Górczak, J. Jaskulski, Poznań

Spory o prerogatywy buławy wielkiej koronnej w latach 1587-1589, [w:] Studia nad staropolską sztuką wojenną, red. Z. Hundert, J.J. Sowa, K. Żojdź, t. V, Oświęcim 2017, s. 21-52.

The Bridgemaking Activity Of Pope John Paul II (Saint) As Cases Of Intercultural Dialogue In Diplomacy (Popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II tiltų statymo veikla kaip interkultūrinio dialogo diplomatijoje atvejai) [in English, with an abstract in

Adam Chmielowski (św. Brat Albert), „Ogród miłości”

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x