Tag: History of Law Within the Military Justice Sy

31 documents

Karol Łopatecki, Zdrada Stanisława Radwankowskiego i jej wpływ na ukształtowanie przestępstwa poddania zamku, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie, ks. I, red. M. Mikołajczyk, Białystok-Katowice 2010, s. 285-300

Karol Łopatecki, Edycje źródłowe akt sejmikowych: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, „Miscellanea Historico-Iuridica” 14 (2015), 2, s. 9-43

Cárceres da Droga e da Miséria (2017, Revista Nueva Sociedad)

Karol Łopatecki, Plan przebudowy twierdzy w Tykocinie z 1708 roku, „Zapiski Historyczne” 74 (2009), 2, s. 63-76

Karol Łopatecki, Muzycy wojskowi w Rzeczypospolitej – zarys problematyki, [w:] Nad społeczeństwem staropolskim, t. II: Polityka i ekonomia – społeczeństwo i wojsko – religia i kultura w XVI-XVIII wieku, red. D. Wereda, Siedlce 2009, s

Különleges megtorló-számonkérő jogintézmények Magyarországon a katonai büntetőjog területén a két világháborút követően

A háború esetére szóló kivételes intézkedéseket tartalmazó 1912. évi LXIII. törvény országgyűlési vitája és sajtóvisszhangja

K. Łopatecki, Stopień zainteresowania patrycjatu ryskiego wewnętrzną sytuacją w Rzeczypospolitej (1581-1621). Z badań nad zasobem Łotewskiego Państwowego Archiwum Historycznego, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej

Karol Łopatecki, Między włoską a holenderską sztuką fortyfikacyjną. Plan rozbudowy Brześcia Litewskiego w świetle „Geometrich Plan der Statt Brzesche in Littawen” z 1657 roku, „Zapiski Historyczne” 74 (2009), z. 4, s. 77-94

FORRÁSOK A KIVÉTELES HATALOM SZABÁLYOZÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI GENEZISÉRŐL.pdf

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x