Tag: Dr hab. Jacek Breczko/Uniwerystet Medyczny w

7 documents

D_Łażewska_Zdekonstruowany świat wartości XXI wieku miejscem (de)formacji charakteru młodego człowieka. Rzecz o młodości w labiryncie kłącza różni.

Dorota Łażewska_Uniwersytet Gdański_Program konferencji Kazimierz Sośnicki Tworzenie i przekraczanie struktur.docx

III SEMINARIUM POLSKIEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ KIERUNKI ROZWOJU MYŚLI I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W POLSCE LAT 1939–2016 (KRAKÓW, 3 KWIETNIA 2017 ROKU

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa_Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowi

Dorota Łażewska-IX Ogolnopolski Zjazd Pedagogiczny _sprawozdanie.pdf

Dorota Łażewska_III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej.pdf

Dorota Łażewska_III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej.pdf

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks