Tag: Computer and Information Technology

9 documents

ﭼ‬ ‫ﮑﯿ‬ ‫ﺪه‬ ‫اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ‬ ‫ﺗﻮﻗﻒ‬ ‫ﺟﻬﺖ‬ ‫روﺷﯽ‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫ﺗﮑﺮاری‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫ﮐ‬ ‫ﻠﻤﺎت‬ ‫ﮐ‬ ‫ﻠ‬

年诺贝尔物理学奖——隧道现象和约瑟夫森效应的发现

HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀ MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG BÉ (ASSESSING WATER DISCHARGE IN BE RIVER BASIN, VIETNAM USING GIS AND SWAT MODEL

Детекторный принцип построения искусственных нейронных сетей как альтернатива коннекционистской парадигме

Báo cáo thực tập sản xuất - Địa chất Biển - HUMG 2017

Bìa chính đề tài NCKH

Institute of Marine Environment and… 278 PUBLICATIONS 578 CITATIONS SEE PROFILE

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SẠT LỞ

Статистична обробка економічної інформації з використанням концепції видобутку знань

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks