Tag: Comparative Literature

9,278 documents

Nieustannie współczesny. Michel de Montaigne i Próby cztery wieki później.

Status moralny zwierząt a etyka Kanta

Wanted Philosopher – Kings in the Rule of Law

Crítica: 'Céus e terra' e 'Receita para se fazer um monstro' - Jornal O Globo

Transatlantic Sertões: The Backlands of Ruy Duarte de Carvalho and Mia Couto

Fil. isl.; Ind. muz.; Abdallāh Kābolī; Sadr al-din Shîrâzî; wujūd i wilāya do: AN. P. (2 G.): Abstracta Iranica, cz. 1 [1999–2016]. Wyb. do HAP-W; FI; I. SF-R.; KKW-Z; - E. W. z.; Deb. Pr. N. (18) kk: Feuillebois-Piérunek Éve; Jambet

Per.-ind. kont. [mat.; geom.; astr;. med., dz. niem.]; [Ġunyat al-munya; Gayāmāhātmya; erotyka (‘ilm-i kok); qāfiya; sāmuddrik; Lahajāt-i Sikandar-šāhī; Kāśikhaṇḍa; Haft tamāšā; Śukla Mathurānātha]: 2 G.; 4 G./ Z, cz. E.

H.S.; L.S.; P. i H.L.S [1 G./Kol./Z. / E. ] / P.P. 10.000 zn. v Z. U. (do wyb.). * // * * * // * * * Wybrane najlepsze prace i przekłady: Z. -- W. ; W. -- Z. (O.; Trans. i Tłum.) są publikowane z tekstami nadesłanymi do tomu tem. [astrolog.;

Rhetoric’s Resistance to Formalization in Paul de Man’s Thought: The Case of Allegory

* * * / * Ven. Dr. Moragollamgama Uparathana: 2003, 2006, 2010, 2014. Cz. Madhyamaka; Dakkhanagirivihāra; Ven. Lengala S. - 2007, 2009, 2010: Jānakīharana Mahā Kāvya Pilibanda Vichārātmaka Adhyanayak, cz. do: Advaita Vedānta (on print),

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks