Tag: Communist Repressions

10 documents

Чекисты на скамье подсудимых. Сборник статей. Составители Сборник статьей. Составители Марк Юнге, Линн Виола, Джеффри Россман, Москва:

Dragoș Ursu. Reeducarea și viață cotidiană în penitenciarul Aiud.pdf

Чистка сотрудников НКВД Молдавской АССР после Большого террора 1937–1938 гг.: дело Ивана Тарасовича Широкого-Майского

BODALE; Arcadie M, Reforma Ministerului de Interne al Moldovei (1859) şi câteva detalii din istoria arhivisticii românești

BODALE, Arcadie M., Fântânile şi dreptul de patronat, in AMEM 2016.pdf

Принудительная трудовая мобилизация в Бессарабии во время первой советской оккупации, 1940-1941 гг..pdf

Bodale, Arcadie M., Şi viitorul are un sfârşit. Imaginea Apocalipsei în pictura murală de la Mănăstirea Suceviţa.pdf

Identitate națională și viață economică. Studiu de caz: Capital românesc, maghiar și sas în băncile din Cluj, 1944-1948

Adatok az ipari létesítmények àllamosításához Kolozsváron, 1948-ban

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x