Tag: C: 1993/II

6 documents

“Klasik Şiir Estetiği” (Oluşumu, Sınırları, Fikrî ve Felsefî Temelleri), Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 2006, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, editör: Talat Sait Halman, c.I, s.349-390.

A POETİC WORK WHİCH NARRATES PADİSHAH'S GARDENS İN İSTANBUL DURİNG THE TULİP ERA: HIFZÎ AND HİS MESÂİR

Klasik Türk Şiirinde Hayvanlarla İlgili Bazı Halk İnançları.pdf

TÜRKÇEDE BENZEME/BENZETME İFADE EDEN FİİLLER HAKKINDA ADLANDIRMA BİLİMİ ÇERÇEVESİNDE DÜŞÜNCELER

Medh_ve_Hamd kavramları cercevesinde medhiye uslubu uzerine_Ebubekir_S_Sahin.pdf

智能机器人研究的进展-趋势与对策

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x