Tag: Archaeometallurgy

2,060 documents

J. Fridrich: Ecce Homo Svět dávných lovců a sběračů / Ecce Homo The world of ancient hunters and gatherers

K. Marešová: Poolšavská brána / Ольшавские ворота / Olshavskie lore

K. Marešová: Keramické depoty doby bronzové v ČSSR a v Rakousku / Keramische Depots der Bronzezeit in der ČSSR und in Österreich / Ceramic depots of the Bronze Age in the ČSSR and in Austria

M. Lička: Hromadný nález neolitické broušené industrie (č. 1) ze Mšena, o. Mělník / Hortfund neolithischer geschliffener Steinwerkzeuge (Nr. 1) aus Mšeno, Kr. Mělník

M. Lička - M. Bareš: Antropomorfní nádoba lengyelské kultury z objektu č. VI/30 z Buštěhradu, okr. Kladno / Das anthropomorphische Gefäss der Lengyel-Kultur aus dem Objekt Nr. VI/30, aus Buštěhrad ( Ein Beitrag zu dem exakten Studium

J. Kudrnáč: Příspěvek k datování závěsných uch a držadel vědérek ze starší doby hradištní / Beitrag zur Datierung der Eimerhängehenkelösen und Henkel der älteren Burg­wallzeit

J. Rulf: Sídliště kultury s lineární keramikou a kultovní (?) objekt v Kněžívce, obec Tuchoměřice, okres Praha-západ / A Linear Pottery habitation site and a cult (?) object from Kněžívka, the community of Tuchoměřice, the Pragu

J. Rulf: K relativní hustotě osídlení Čech v neolitu a eneolitu / To the Relative Density of the Neolithic and Eneolithic Settlement of Bohemia

Danmarks bronzealder: På sporet af metallets lange rejse - minedrift

Jugorskoje obshchestvo V–XV vv.: modelj sakraljnoj èkonomiki, arxeologicheskaja atribucija i problema ètnicheskoj prinadlezhnosti — 2017

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x