Tag: Archaeometallurgy

2,060 documents

Jiří Říhovský: Das Urnengräberfeld in Oblekovice / Pohřebiště kultury popelnicových polí v obci Oblekovice na Moravě

Un nouveau regard sur la laténisation du bassin de la Vistule, [in:] IL MONDO CELTICO PRIMA E DOPO LA CONQUISTA ROMANA LE MONDE CELTIQUE AVANT ET APRÈS LA CONQUÊTE ROMAINE A cura di / Sous la direction de Daniele VITALI et Christian GOUDINEAU

Petr Drda - Alena Rybová: Unikátní typ sakrální stavby z časné doby laténské / Ein einzigartiger Typus eines sakralen Gebäudes aus der Frühlatènezeit

Jitka Hralová: Das Lausitzer Gräberfeld in Malá Bělá / Lužické pohřebiště v Malé Bělé / Lusatian burial ground in Mala Bělá / Лужицкий могильник около с. Мала Бела

Metal craft of Northern Bactria: results of investigation of materials from the site of Kampyrtepa / Металлопроизводство на территории Северной Бактрии (результаты исследования

Манера письма

Фоллисы императора Феофила (829-842) на территории Гнёздовского археологического комплекса // РА, 2017, №1, с.141-149.

Manching -Kelheim -Berching-Pollanten. Eisen als Wirtschaftsfaktor. In: C. Dobiat et al. (eds.), Dürrnberg und Manching. Wirtschaftsarchäologie im Ostkeltischen Raum. Internat. Kolloquium Hallein/Bad Dürrnberg 7.–10. Oktober 1998. Koll. Vor

A. Beneš: K problémům mohylové kultury doby bronzové ve středních Čechách / Zu den Problemen der bronzezeitlichen Hügelgräberkultur in Mittelböhmen

J. Hralová: Žárové nekropole v Kuněticích a Lukovně / Brandgräberfelder aus Kunětice und Lukovna

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x