Tag: Antoni Maria Alcover

7 documents

Repertori de manuscrits catalans (1620-1714). Volum I. Barcelona: Biblioteca de Catalunya. Compilació a cura de Maria Toldrà amb la col·laboració d'Anna Gudayol. Direcció d'Eulàlia Duran. Barcelona: Institut d'Estud

Anònim (1999): Viatge a l’infern d’en Pere Porter: Entre la realitat i la ficció, introducció, edició i notes de Josep Maria Pons i Guri, Fundació Pere Coromines, Barcelona, 169 p.

Hillgarth, J. N. (1998): Ramon Llull i el naixement del lul·lisme. Barcelona: Curial - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 454 p.

Els morts agraïts

Fray Pedro de Jesús en el Purgatorio: reescrituras de un pasaje historiográfico

Vilanova i la Geltrú: Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Valls: Arxiu Històric Comarcal

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks