СМЕРНИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У КОНТЕКСТУ ГРАЂАНСКИХ СУДСКИХ ПОСТУПАКА КОЈИ СЕ ТИЧУ ПРАВА И ИНТЕРЕСА ДЕТЕТА - PDF

Description
СМЕРНИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПА ЦЕН ТА РА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У КОНТЕКСТУ ГРАЂАНСКИХ СУД СКИХ ПО СТУ ПА КА КО ЈИ СЕ ТИ ЧУ ПРА ВА И ИНТЕРЕ СА ДЕ ТЕ ТА СМЕРНИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У КОНТЕКСТУ ГРАЂАНСКИХ

Please download to get full document.

View again

of 56
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 30 | Pages: 56

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
СМЕРНИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПА ЦЕН ТА РА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У КОНТЕКСТУ ГРАЂАНСКИХ СУД СКИХ ПО СТУ ПА КА КО ЈИ СЕ ТИ ЧУ ПРА ВА И ИНТЕРЕ СА ДЕ ТЕ ТА СМЕРНИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У КОНТЕКСТУ ГРАЂАНСКИХ СУДСКИХ ПОСТУПАКА КОЈИ СЕ ТИЧУ ПРАВА И ИНТЕРЕСА ДЕТЕТА Издавач Центар за права детета Скендер-бегова 20/ Београд тел За издавача Милена Голић Ружић Уредник свих издања Милена Голић Ружић Радна група за израду Смерница Невена Петрушић (руководилац Радне групе) Тања Игњатовић Зорана Делибашић Снежана Андрејевић Јелена Џуџа Приредиле Слађана Радуловић Милена Голић Ружић Захваљујемо Ранки Вујовић на доприносу у редакцији текста. Лектура Тања Богићевић Дизајн Растко Тохољ Штампа Игам, Београд Тираж 500 Штампано Публикација Смернице за поступање центара за социјални рад у контексту грађанских судских поступака који се тичу права и интереса детета објављена је у оквиру пројекта Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Србији, који је финансиран од стране Европске уније и реализован у партнерству са Министарством правде, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и УНИЦЕФ-ом. Садржај и ставови изнети у овој публикацији не одражавају нужно ставове Европске уније и УНИЦЕФ-а. Садржај Уводне напомене. не Функције центра за социјални рад (ЦСР) Процесне улоге детета та у грађанском судском ском поступку (ГСП) Смер ни це за оства ри ва ње уло га и за да та ка ЦСР Смернице за остваривање улоге тужиоца и сатужиоца Смернице за остваривање улоге умешача Смер ни це за да ва ње на ла за и струч ног ми шље ња Над ле жност ЦСР за да ва ње на ла за и струч ног ми шље ња Ко и на осно ву че га при пре ма на лаз и струч но ми шље ње Ко ра ци у при пре ми на ла за и струч ног ми шље ња Начини на које ће бити прикупљани пља подаци и обављане стручне процене На које области треба усмерити прикупљање пља података и стручне процене Утицај мишљења детета та на садржину налаза и стручног мишљења Фор ма на ла за и струч ног ми шље ња Смер ни це за утвр ђи ва ње и пре но ше ње ми шље ња де те та Право детета та на слободно изражавање мишљења правни оквир Смернице за процену способности соб сти детета та да формира ра мишљење Смернице за давање стручног мишљења о начину ну извражавања ва мишљења детета та Смернице за утврђивање ва и преношење (саопштавање) мишљења детета. та Смер ни це за при ку пља ње чи ње ни ца и до ка за по на ло гу су да Смер ни це за при пре му де те та за суд Смернице за постављање колизијског старатеља те детету ту Смернице за комуникацију ка са дететом том Увод не на помене П о ро дич ним за ко ном Ре пу бли ке Ср би је из год. ( Сл. гла сник РС бр. 18/2005, 72/2011 др. за кон и 6/2015 у да љем тек сту ПЗ) де те ту је при знат велики број индивидуалних ду них права, која су по први пут регулисана као посебна и самостална стал права детета, та, а не као права изведена из дужности родитеља. Такав приступ резултат је усвајања модерног концепта права детета та који је базиран на идеји да је дете, као људско биће, индивидуални ду ни титулар ту права и слобода које остварује у складу са својом зрелошћу и развојним способностима. соб сти Сагласно то- ме, детету ту је омогућено да самостално стал одлучује о низу питања која се тичу његове личности, а начело најбољег интереса детета та прокламовано је као врховни руководни принцип. Паралелно с тим, унапређен је и положај детета та у грађанским суд- ским поступцима. Дете је законом овлашћено да покрене многе судске ске поступке ради заштите те својих права, има право на независног заступника, а једно од најва- жнијих права детета та јесте и право да слободно изрази зи своје мишљење у поступку у којем се одлучује о правима и интересима детета. та. Сам начин поступања па и опхо- ђење према детету, ту, као и одлуке које се доносе, морају бити у складу са најбољим интересом детета, та, уз уважавање његових потреба и пуно поштовање његовог физичког и психичког интегритета та и достојанства ства и спречавања сваког вида секун- дар не тра у ма ти за ци је. Прак тич ним оства ри ва њем ових по сту ла та обез бе ђу је се да од лу ке су да и дру гих ор га на бу ду ма те ри јал но и про це сно за ко ни те, у скла ду са нај бо љим ин те ре сом де те та. Ти ме се, исто вре ме но, оства ру ју и пра во за штит- ни стан дар ди и по сту ла ти утвр ђе ни Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да и прак сом Европ ског су да за људ ска пра ва. Да би заштита та права и интереса детета та била делотворна и ефикасна, законодавац је прописао пи посебне грађанске судске ске поступке по којима се поступа па у појединим прав ним ства ри ма, ко ји су за сно ва ни на спе ци фич ним на че ли ма и об ли ко ва ни та- ко да омо гу ће да де те оства ри сво ја пра ва у по ступ ку и са ма од лу ка бу де у скла ду са најбољим интересом детета. та. Ови поступци регулисани су Породичним зако- ном, а у њи ма се сход но при ме њу је За кон о пар нич ном по ступ ку ( Сл. гла сник РС, бр. 72/2011, 49/2013 од лу ка УС, 74/2013 од лу ка УС и 55/2014.) У овим поступцима један део делатности обавља центар за социјални рад, који је, као уста но ва со ци јал не и по ро дич но прав не за шти те, основ ни но си лац дру штве не бриге о породици. Један од важних сегмената његовог деловања јесте и пружање породичноправне прав не заштите те деци и другим члановима породице. Ради успешног остваривања ове функције, центар за социјални рад има и низ законских дужно- сти у грађанским судским ским поступцима намењеним ним пружању породичноправне прав не СМЕР НИ ЦЕ ЗА ПО СТУ ПА ЊЕ ЦЕН ТА РА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД У КОН ТЕК СТУ 5 заштите те правима и интересима деце, у којима остварује бројне процесне улоге и задатке прописане пи Породичним законом. Осим што је овлашћен да покреће грађан ске суд ске по ступ ке, цен тар за со ци јал ни рад ја вља се и као уме шач, а по на- логу суда обавља и друге задатке пружајући суду помоћ у циљу припреме пре детета та за суд и његовог активног учешћа у судском ском поступку, формирања ра правилне под- логе за судску ску одлуку и доношења одлуке у складу са најбољим интересом детета. та. Истраживања показују да се у пракси јављају ју бројне тешкоће у испуњавању њу процесних уло га и за да та ка ко је цен тар за со ци јал ни рад има у гра ђан ском суд ском поступку. Ове Смернице су припремљене пре управо ради превазилажења уочених сла- бости. Њихов непосредни ни циљ је да стручним лицима у центрима за социјални рад пруже ослонац за успешно остваривање процесних улога и задатака које имају у грађанском судском ском поступку. Оне представљају сет практичних упутстава за рад и својеврсне вр сне алате чијом се применом обезбеђује да центри за социјални рад препо-по- знају правозаштитну потребу и покрену одговарајуће судске ске поступке, као и да на ваљан начин испуне налоге суда, доприносећи на тај начин ефикасности сти судских ских поступака па и пружању делотворне правне заштите те правима и интересима детета. та. Садржина ових Смер ни ца за по сту па ње цен та ра за со ци јал ни рад у кон тек сту гра ђан ских суд ских по сту па ка ко ји се ти чу де те та ко ре ла тив на је и ком па ти бил- на садржини Смер ни ца за уче шће де це у гра ђан ским суд ским по ступ ци ма и про це- ну нај бо љег ин те ре са де те та,, које су намењене не судијама. Због тога се очекује да ће оне заједно допринети бољем разумевању улоге и сложених задатака које суд и цен тар за со ци јал ни рад има ју у за шти ти пра ва и ин те ре са де те та, те да ће би ти подстицај за унапређење њихове сарадње, која је од кључне важности за пружа- ње законите и делотворне правне заштите те и, што је посебно важно, за стварање услова за активно учешће детета та у судским ским поступцима који се тичу његових пра- ва и интереса. Смернице се ослањају на међународне не стандарде де у области људских права и права детета, та, утврђене универзалним ним међународним ним документима ма о људским пра- вима, Европском конвенцијом за заштиту ту људских права и основних них слобода из год. и Конвенцијом о правима детета та из године. Приликом дизајнирања смерница узети су у обзир општи коментари Комитета та за права детета, та, Смернице Комитета та министара Савета Европе о правосуђу по мери детета та из го- дине, као и примери добре судске ске праксе у домаћем и упоредним системима. сте ма. Смернице су засноване не на релевантним ним законским и подзаконским прописима, пи а одражавају стандарде де за спровођење грађанских судских ских поступака па који се тичу деце, утврђене По себ ним про то ко лом о по сту па њу пра во суд них ор га на у за шти- ти ма ло лет них ли ца од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња из го ди не, стан дар де 6 СМЕР НИ ЦЕ ЗА ПО СТУ ПА ЊЕ ЦЕН ТА РА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД У КОН ТЕК СТУ поступања па у домену социјалног рада утврђене По себ ним про то ко лом за за шти- ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња у уста но ва ма со ци јал не за шти те из го ди не, као и дру гим ре ле вант ним про то ко ли ма. Смер ни це су об ли ко ва не пре ма пра ви ли ма ко ји ма је ре гу ли са но уче шће цен тра за со ци јал ни рад у пар ни ца ма у по ро дич но прав ним ства ри ма, али се, уз из ве сна при ла го ђа ва ња, мо гу при ме ни ти у дру гим гра ђан ским суд ским и управ ним по- ступ ци ма ко ји се ти чу пра ва и ин те ре са де те та. Смернице су конципиране не као живи документ, отворен за доградњу и укључивање нових инструкција које ће се временом развијати као резултат рада и новосте- чених искустава ста судија и других професионалаца. о Аутор ски тим СМЕР НИ ЦЕ ЗА ПО СТУ ПА ЊЕ ЦЕН ТА РА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД У КОН ТЕК СТУ 7 Функције центра за социјални рад (ЦСР) У правном систему сте Србије центар за социјални рад (у даљем тексту: ЦСР) пред- ставља установу која врши јавна овлашћења у остваривању и обезбеђивању услуга социјалне заштите те породици и појединцима којима је потребно пружити помоћ ради савладавања ва социјалних и животних тешкоћа. Поред тога, центар се јавља и као непосредни ни пружалац појединих услуга социјалне заштите. те. Он, тако- ђе, пружа и породичноправну прав ну и старатељску тељ ску заштиту. ту. Према чл. 12. ст. 1. По ро- дич ног за ко на, ЦСР, који је означен називом орган старатељства, тељ ства, обавља послове заштите те породице, послове помоћи породици, као и послове старатељства. тељ ства. Над- лежност центра за социјални рад детаљно је регулисана За ко ном о со ци јал ној за- шти ти ( Сл. гла сник РС, бр. 24/2011), а ор га ни за ци ја, на чин де ло ва ња и стан дар- ди ра да Пра вил ни ком о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да цен тра за со ци јал ни рад ( Сл. гла сник РС, бр. 59/2008 и 37/2010). У остваривању својих функција ЦСР оба вља ра зно вр сне по сло ве,, ко ји се и раз врставају у четири категорије: 1) послови социјалног рада, 2) управно-правни ни послови, 3) послови планирања и развоја, и 4) финансијско-административни ско-ад ни стра тив ни и тех- нички и помоћни послови. Послове социјалне, породичноправне прав не и старатељске тељ ске за шти те оба вља ју струч ња ци раз ли чи тих про фи ла ко ји при ме њу ју ра зно вр сне ме- то де струч ног ра да.. Када је у питању остваривање улога и задатака које ЦСР има у контексту грађанских судских ских поступака па који се тичу права и интереса детета, та, посебан значај имају по сло
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x