Results

47,379 results found matching keyword independence underground in poland 1944 1956

W uścisku Wielkiego Brata. O stosunkach polsko-sowieckich w latach 1944-1956 z historykiem Krzysztofem Persakiem rozmawia Barbara Polak, Biuletyn IPN 2001, nr 7.

Ukraińscy duchowni greckokatoliccy sądzeni w stalinowskiej Polsce (1944-1956), Almanach Historyczny (Kielce) 2009, t. 11.

Poland in 1956 “from the Bottom” - H-Net

Działania komunistycznych organów bezpieczeństwa przeciwko duchowieństwu greckokatolickiemu w Polsce (1944–1956) (dokumenty)

Darcy Ribeiro e a antropologia no Brasil (1944-1956).pdf

R. Dmoszyński, G. Joniec, D. Piekaruś, J. Romanek, Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944-1956. Słownik biograficzny, Lublin 2015, ss. 368. ISNB 978-83-7629-918-1

1.Instalowanie władzy komunistycznej (1944-1956).

Calomarde, Nancy (2015): El diálogo oblicuo: Orígenes y Sur, fragmentos de una escena de lectura latinoamericana (1944-1956). Leiden: Almenara

Religijne aplikacje w myśli i aktywności komunistów polskich 1944-1956

Vázlat Európa elfüggönyözött régiójáról Anne Applebaum: Vasfüggöny. Kelet-Európa megtörése 1944–1956. In. Korall- Társadalomtörténeti folyóirat, XVII. évf. (2016) 64. sz. 198-205.o.

Przeobrażenia społeczno-polityczne w Polsce w latach 1944–1956 jako rewolucja z zewnętrz

The tightening of censorship rules in cartography in Poland 1944–1989

Antony Polonsky, “The Aftermath of the Holocaust: Poland, 1944-2010: Concluding Observations,” in Feliks Tych and Monika Adamczyk-Garbowska, eds., Jewish Presence In Absence: The Aftermath of the Holocaust in Poland, 1945-2010 (Jerusalem: Ya

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks