แนวทางการด าเน นงาน งบจ ายตามต วช ว ดเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework: QOF) ป งบประมาณ PDF

Description
แนวทางการด าเน นงาน งบจ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework: QOF) ป งบประมาณ ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต 10 อ บลราชธาน การพ ฒนาเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 20 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวทางการด าเน นงาน งบจ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework: QOF) ป งบประมาณ ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต 10 อ บลราชธาน การพ ฒนาเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม 3.1 ความเป นมาและพ ฒนาการงบจ ายตามค ณภาพผลงานบร การปฐมภ ม ระบบบร การปฐมภ ม เป นบร การด านแรกท อย ใกล ช ดประชาชนมากท ส ด เป นกลไกและย ทธศาสตร ส าค ญ ในการพ ฒนาระบบบร การส ขภาพของประเทศ เพ อสร างความเป นธรรมในการเข าถ งบร การส ขภาพท จ าเป นของ ประชาชนอย างต อเน อง ช วยให ระบบบร การส ขภาพม ประส ทธ ภาพและม ผลล พธ ส ขภาพท ด ด วยค าใช จ ายไม ส ง เก นไป ข อม ลเช งประจ กษ ของต างประเทศบ งช ว าระบบบร การปฐมภ ม เอ อต อการเข าถ งบร การส ขภาพท จ าเป น และสร างความเป นธรรมด านส ขภาพแก ประชาชนและม บทบาทส าค ญในการท าให ส ขภาพและการเข าถ งบร การ ส ขภาพของประชาชนด ข น โดยเฉพาะส าหร บกล มผ ยากไร และด อยโอกาสในส งคม ระบบหล กประก นส ขภาพแห งชาต ให ความส าค ญก บระบบบร การปฐมภ ม กล าวค อตามมาตรา 7 แห ง พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545 ก าหนดให บ คคลท ได ลงทะเบ ยนแล ว (ตามมาตรา 6) ใช ส ทธ ร บบร การสาธารณส ข ได จากหน วยบร การประจ าของตน หร อหน วยบร การปฐมภ ม ในเคร อข ายหน วยบร การท เก ยวข อง และก าหนดเกณฑ ข นทะเบ ยนหน วยบร การประจ าและหน วยบร การปฐมภ ม ซ งนอกจากหน วยบร การใน ส งก ดกระทรวงสาธารณส ขแล ว ย งม สถานบร การส งก ดร ฐอ นๆ และสถานบร การภาคเอกชน เข ามาม ส วนร วมในการ ให บร การปฐมภ ม ด วย จากการด าเน นงานท ผ านมาโดยเฉพาะในระยะแรกพบว าในป 2550 หน วยบร การปฐมภ ม ไม ผ านเกณฑ ข น ทะเบ ยนจ านวนมากถ งร อยละ62.79 เน องจากข อจ าก ดด านก าล งคนและศ กยภาพของบ คลากรโดยเฉพาะหน วย บร การปฐมภ ม ส งก ดภาคร ฐซ งการจะท าให ระบบบร การปฐมภ ม ม จ านวนบ คลากรเพ มข น รวมท งได ร บการพ ฒนา ศ กยภาพอย างต อเน องภายใต ข อจ าก ดของการควบค มการเพ มอ ตราก าล งภาคร ฐโดยในป 2549เร มม การจ ด งบประมาณเพ อพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม เพ อพ ฒนาศ กยภาพระบบบร การปฐมภ ม สน บสน นการผล ตและ พ ฒนาก าล งคน โดยความร วมม อก บกระทรวงสาธารณส ข องค กรว ชาช พ และภาค ท เก ยวข อง ในป 2551 สปสช.เร มจ ดงบประมาณเพ อจ ายตามเกณฑ ค ณภาพบร การระด บโรงพยาบาลละระด บบร การ ปฐมภ ม เพ อเป นแรงจ งใจให หน วยบร การจ ดบร การท ค ณภาพ และในป 2552 คณะกรรมการหล กประก นส ขภาพ แห งชาต เห นถ งความส าค ญและความจ าเป นในการพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม จ งม มต เห นชอบจ ดสรรงบเหมาจ าย รายห วเป นงบเพ อชดเชยค าบร การเพ มเต ม(On top payment) ให แก หน วยบร การปฐมภ ม ท ม การพ ฒนาศ กยภาพ ผ านเกณฑ ท ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ก าหนด เพ อเป นการสร างแรงจ งใจให หน วยบร การประจ า (CUP)สน บสน นการพ ฒนาศ กยภาพของหน วยบร การปฐมภ ม ในเคร อข าย และเป นการกระต นให หน วยบร การปฐม ภ ม ม การพ ฒนาศ กยภาพของตนเองอย างต อเน อง เพ อให ประชาชนเก ดความม นใจ และสามารถเข าถ งบร การท ม ค ณภาพมากข นน บว าเป นจ ดเร มต นของการใช กลไกการเง นกระต นหน วยบร การประจ าและหน วยบร การปฐมภ ม จ ดบร การปฐมภ ม ท ม ค ณภาพแก ประชาชน โดยม การก าหนดเกณฑ หร อศ กยภาพบร การปฐมภ ม หร อเร ยน ว าเกณฑ On top payment ซ งหน วยบร การจะได ร บจ ดสรรงบประมาณกรณ ท ผ านเกณฑ /ศ กยภาพ 2 บร การปฐมภ ม ประกอบก บช วงเวลาด งกล าว(ป 2552) กระทรวงสาธารณส ขม นโยบายยกระด บสถาน อนาม ยให เป นโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบล(รพ.สต.) เพ อพ ฒนาศ กยภาพบร การปฐมภ ม ให ประชาชนสามารถเข าถ ง บร การส ขภาพและบ คลากรทางการแพทย ได อย างท วถ งมากข นด วยนโยบายท งสองด งกล าวจ งม ส วนเสร มก นและ ส งผลให บร การปฐมภ ม ม บ คลากรท จ าเป นเพ มข น ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ให ความส าค ญก บระบบบร การปฐมภ ม อย างต อเน อง โดยก าหนดให การสร างความเข มแข งของระบบบร การโดยเฉพาะระบบบร การปฐมภ ม ท เหมาะสมในท กม ต และสอดคล องก บ บร บทของพ นท เป นย ทธศาสตร ส าค ญในย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป ท ม ท ศทางการพ ฒนาส ความย งย นโดยเน นความครอบคล มอย างถ วนหน า(Universal Coverage) ท กภาค ส วนม ส วนร วมเป นเจ าของ(Ownership) และม ท ศทางพ ฒนาท สอดคล องกลมกล นก บระบบประก นส ขภาพอ นๆ (Harmonization) เพ อให เก ดบร การสาธารณส ขท ม ค ณภาพและเป นธรรมและในช วงป ม การจ ด งบประมาณส าหร บสน บสน นการพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม ด งตารางท 1 ตารางท 1กรอบงบประมาณของกรอบงบประมาณของกองท นพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม ต งแต ป งบกองท นพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม (ล านบาท) ป งบประมาณ , , , , , , งบส งเสร มบร การปฐมภ ม 1, งบจ ายตามเกณฑ ศ กยภาพ บร การปฐมภ ม (On top) งบจ ายตามเกณฑ ค ณภาพบร การปฐม ภ ม (ล านบาท) หมายเหต *รวมอย ในงบส งเสร มบร การปฐมภ ม เป นเง น ล านบาท , , , ,.9 - * เกณฑ หร อศ กยภาพบร การปฐมภ ม ในช วงป ในป แรกเน นด านโครงสร าง และ ในป ต อๆ ได ม การขย บเกณฑ หร อเน นด านผลล พธ บร การปฐมภ ม มากข น และในป 2557 ม แนวค ดการ พ ฒนาและแนวทางการจ ดสรรอย างต อเน อง โดยใช แนวทาง Quality and Outcome Framwork: QOF ของประเทศอ งกฤษมาเป นแนวทาง และเร ยกงบน ว า งบจ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framwork: QOF) 3.2แนวค ดการพ ฒนาเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework : QOF) แนวค ดและหล กการท วไปในการก าหนด 3 โดยท วไปการก าหนดเกณฑ /ว ดค ณภาพบร การ สามารถก าหนดได ตามม ต ค ณภาพต งแต โครงสร าง (structure ) กระบวนการให บร การ (process) และผลล พธ การบร การ (outcome) รวมถ งการว ดทางด านคล น ก (clinical outcome ) และปฏ ส มพ นธ ในการให บร การ ซ งอาจการว ดในระด บประเทศ และการว ดในระด บพ นท หล กการส าค ญในการก าหนดเกณฑ /ว ดค ณภาพบร การ ม ประเด นท ควรค าน งถ งในการพ จารณา พ ฒนาและก าหนดเกณฑ /ได แก 1) การประเม นค ณภาพของบร การในเร องท ม ล าด บความส าค ญส ง 2) การท าให เก ดสารสนเทศเก ยวก บต นท น-ประส ทธ ภาพกระบวนการให บร การผลล พธ บร การหร อ โครงสร างการบร การ 3) การสะท อนถ งสมรรถนะ(technical competency ) ของผ ให บร การ หร อประสบการณ ของ ผ ร บบร การ 4) สามารถน าไปปฏ บ ต ได จร ง 5) ม แหล งข อม ลท ใช ในการค านวณเกณฑ /รวมท งการค าน งถ งต นท นในการได มาซ งข อม ล และการตรวจสอบข อม ล 6) น นเป นท ยอมร บในระด บประเทศหร อเป นในระด บพ นท ตามสภาพป ญหาและ บร บทของพ นท การต ดส นใจเล อกเคร องช ว ด จ าเป นต องประเม นแหล งข อม ลท จะใช ว ดก อน ซ งแหล งข อม ลหร อว ธ การ ได มาของข อม ลม ได หลายแหล ง ซ งการเล อกใช ข อม ลแต ละแหล งจะต องพ จารณาถ งขอด และข อจ าก ดของข อม ลใน แต ละแหล งด วย ด งน 1) ฐานข อม ลท โรงพยาบาลใช เพ อการบร หารเช น ข อม ลส ง claim, ข อม ลเพ อการพ ฒนาค ณภาพ ภายใน รพ.ข อด ค อ ม ฐานข อม ลอย แล ว และโครงสร างฐานข อม ลสามารถด งมาใช ค านวณตามค ณภาพได ถ อว าเป นแหล งข อม ลท ด ในการประเม นทางด านกระบวนการให บร การ (process )แต ม ข อส งเกตว า ผ ซ อบร การ อาจร องขอเพ มมากข น เช น ให ม การส งฐานข อม ลการเบ กจ ายยา และการตรวจทางห องปฏ บ ต การ ท งน ผ ซ อ บร การสามารถท าการตรวจสอบค ณภาพบร การได ผ านทางอ เลคโทรน กเคลม 2) ส ารวจข อม ลในกล มผ ให บร การ (เจ าหน าท รพ.)เป นว ธ ท ม เหมาะสมในการเก บข อม ลการประเม น ค ณภาพทางด านโครงสร าง (structural measure) ม ข อจ าก ดในเร องความเท ยงตรงและความน าเช อถ อของข อม ล เม อต องให หน วยบร การรายงาน (self report) และการ standardized ว ธ การเก บข อม ลการประเม น 3) ส ารวจข อม ลในกล มผ ร บบร การ (ผ ป วย)เป นว ธ ท เหมาะสมในการเก บข อม ลประสบการณ การ ได ร บบร การและหากม การพ ฒนาเคร องม อการประเม นท เท ยงตรงจะสามารถน าไปใช ได ก บหน วยบร การล กษณะ ต างๆได แต ม ข อจ าก ด การส ารวจข อม ลจากผ ป วยจะไม ได ข อม ลท ถ กต องทางด านการแพทย เก ยวการว น จฉ ยและ ร กษา 4) ตรวจสอบจากเวชระเบ ยนในโรงพยาบาลเป นแหล งข อม ลท ด กว าและเช อถ อได มากกว าฐานข อม ล เพ อการเบ กจ าย เน องจากสามารถให ข อม ลค ณภาพ ท มากกว าโดยเฉพาะในเร องผลการบร การ (outcome) และ 4 ต วแปรท จ าเป นในการค านวณ ปร บค าความเส ยง (Risk adjusted) ป ญหาค อม ต นท นค าใช จ ายส งมากในการ ด าเน นการในอนาคตสามารถท าได ถ าพ ฒนาให เป นelectronic medical record การก าหนดเกณฑ /ค ณภาพบร การ ของแต ละประเทศหร อแต ละหน วยงาน ม ความแตกต าง ก นข นอย ก บว ตถ ประสงค ของการด าเน นการ ซ งได กล าวรายละเอ ยดแล วในบทท 2 การว ดผลส าเร จของการจ ายตามค ณภาพข นต าผ ซ อบร การต องม ค อการเก บรวบรวมข อม ลbaseline data ในการว ดค ณภาพตามท ก าหนดโดยการว ดความเปล ยนแปลงท เก ดข นและว ดแนวโน มของการ เปล ยนแปลงรวมท งจะต องม การศ กษาผลกระทบของการจ ายเง นตามค ณภาพและผลงานบร การจ งเป นส ง ท าทายเน องจากม ความหลากหลายของผลท เสร มแรงอย างต อเน องของการด แลร กษาและค าใช จ าย แนวค ดการพ ฒนาเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework : QOF) ม ด งน ตามท ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ได ร บอน ม ต งบเพ อจ ายเกณฑ ค ณภาพและผลงาน บร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework : QOF) ในป 2557 โดยม แนวค ดในการพ ฒนา ด งน 1) เพ อส งเสร มให ประชาชนได ร บบร การสาธารณส ขท ม ค ณภาพ โดยม การว ดผลการจ ดบร การ สาธารณส ขด านต างๆ ในการด แลส ขภาพประชาชน/หร อประเด นค ณภาพบร การระด บปฐมภ ม ท เขตบร การส ขภาพ ก าหนด 2) เป นการช น าท ศทางการพ ฒนาบร การระด บปฐมภ ม อย างต อเน องของ สปสช. (ป ) 3) เพ อสร างแรงจ งใจให หน วยบร การประจ า และหน วยบร การปฐมภ ม จ ดบร การสาธารณส ขท ม ค ณภาพอย างต อเน อง โดยใช กลไกทางการเง นตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การเป นเคร องม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x