หน งส อมอบฉ นทะ แบบ ข Proxy Form B - PDF

Description
หน งส อมอบฉ นทะ แบบ ข Proxy Form B เอกสารแนบ 8 Attachment 8 (ป ดอากรแสตมป 20 บาท) (Duty Stamp 20 Baht) เลขทะเบ ยนผ ถ อห น เข ยนท Shareholder s Registration No. Written at ว นท เด อน พ.ศ. Date Month Year

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 21 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน งส อมอบฉ นทะ แบบ ข Proxy Form B เอกสารแนบ 8 Attachment 8 (ป ดอากรแสตมป 20 บาท) (Duty Stamp 20 Baht) เลขทะเบ ยนผ ถ อห น เข ยนท Shareholder s Registration No. Written at ว นท เด อน พ.ศ. Date Month Year (1) ขาพเจา ส ญชาต I/We Nationality อย บานเลขท Address (2) เป นผ ถ อห นของ บร ษ ท เอเช ย เอว เอช น จ าก ด (มหาชน) ( บร ษ ทฯ ) being a shareholder of Asia Aviation Public Company Limited ( The Company ) โดยถ อห นจ านวนท งส นรวม ห น และออกเส ยงลงคะแนนไดเท าก บ เส ยง ด งน holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: ห นสาม ญ ห น ออกเส ยงลงคะแนนไดเท าก บ เส ยง ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes ห นบ ร มส ทธ ห น ออกเส ยงลงคะแนนไดเท าก บ เส ยง preference share shares and are entitled to vote equal to votes (3) ขอมอบฉ นทะให (ผ ถ อห นสามารถมอบฉ นทะใหกรรมการอ สระของบร ษ ทฯ ได โดยม รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 7) Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 7) 1. ช อ (Name) อาย (age) ป (years) อย บานเลขท (residing at) หร อ (or) 2. ช อ (Name) Mr. Arak Chonlatanon อาย (age) 63 ป (years) อย บานเลขท (residing at) 222, Don Mueang International Airport, 3 rd Fl., Central Office Bldg., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Rd., Don Mueang, Bangkok หร อ (or) 3. ช อ (Name) Mr. Distorn Vajarodaya อาย (age) 50 ป (years) อย บานเลขท (residing at) 222, Don Mueang International Airport, 3 rd Fl., Central Office Bldg., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Rd., Don Mueang, Bangkok หร อ (or) 4. ช อ (Name) Mr. Nuttawut Phowborom อาย (age) 49 ป (years) อย บานเลขท (residing at) 222, Don Mueang International Airport, 3 rd Fl., Central Office Bldg., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Rd., Don Mueang, Bangkok คนใดคนหน งเพ ยงคนเด ยวเป นผ แทนของขาพเจา เพ อเขาร วมประช มและออกเส ยงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประช มสาม ญผ ถ อห น ประจ าป 2557 ในว นพฤห สบด ท 24 เมษายน 2557 เวลา น. ณ หองดอนเม องบอลร ม โรงแรมอมาร ดอนเม อง แอร พอร ต กร งเทพฯ เลขท 333 ถนนเช ดว ฒากาศ กร งเทพมหานคร หร อท จะพ งเล อนไปในว น เวลา และสถานท อ นดวย Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 24 th April, 2014, hours at Don Muang Ballroom, lobby level, Amari Don Muang Airport Bangkok, 333 ChertWudthakas Road, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. เพ อความรวดเร วในการลงทะเบ ยน โปรดน าแบบฟอร มลงทะเบ ยนซ งพ มพ บาร โคด มาแสดงต อเจาหนาท ลงทะเบ ยนในว นประช มดวย For convenience in the registration, please bring your barcode already printed on Registration Form to show at the meeting. (4) ขาพเจาขอมอบฉ นทะใหผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประช มคร งน ด งน I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: วาระท 1 เร องท ประธานแจงใหท ประช มทราบ Agenda 1 Matter to be informed by Chairman เน องจากวาระน เป นวาระแจงเพ อทราบ จ งไม ม การออกเส ยงลงคะแนน As this item is for information to shareholders, there will be no voting. วาระท 2 Agenda 2 วาระท 3 Agenda 3 พ จารณาร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2556 ซ งประช มเม อว นท 23 เมษายน 2556 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2013 held on 23 rd April 2013 พ จารณาร บทราบรายงานของคณะกรรมการบร ษ ทส าหร บผลการด าเน นงานประจ าป 2556 และรายงานประจ าป 2556 To acknowledge the Board of Directors report on the Company s operating results for 2013 and Annual Report เน องจากวาระน เป นวาระแจงเพ อทราบ จ งไม ม การออกเส ยงลงคะแนน As this item is for information to shareholders, there will be no voting. วาระท 4 พ จารณาอน ม ต งบด ล (งบแสดงฐานะการเง น) และบ ญช ก าไรขาดท นประจ าป 2556 Agenda 4 To consider and approve the Balance Sheet (Statements of financial position) and Statements of Income for the year ended 31 st December 2013 วาระท 5 พ จารณาอน ม ต การงดจ ายเง นป นผลส าหร บผลการด าเน นงานป 2556 Agenda 5 To consider and approve the withholding of dividends payment for the year 2013 วาระท 6 พ จารณาอน ม ต แต งต งผ สอบบ ญช และก าหนดค าสอบบ ญช ประจ าป 2557 Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Company s external auditors and their remuneration for 2014 วาระท 7 Agenda 7 พ จารณาอน ม ต แต งต งกรรมการแทนกรรมการท พนจากต าแหน งตามวาระประจ าป 2557 To consider and approve the appointment of the Company s directors to replace those who will be retired by rotation in 2014 การแต งต งกรรมการท งช ด To elect directors as a whole การแต งต งกรรมการเป นรายบ คคล To elect each director individually 1) ช อกรรมการ (Name) นายด สธร ว ชโรท ย (Mr. Distorn Vajarodaya) 2) ช อกรรมการ (Name) นายณ ฐว ฒ เภาโบรมย (Mr. Nuttawut Phowborom) 3) ช อกรรมการ (Name) นายท ศพล แบเลเว ลด (Mr. Tassapon Bijleveld) วาระท 8 พ จารณาอน ม ต ก าหนดค าตอบแทนกรรมการประจ าป 2557 Agenda 8 To consider and approve the remuneration of the Company s Board of Directors for 2014 วาระท 9 Agenda 9 พ จารณาเร องอ นๆ (ถาม ) Other matters (if any) (5) ค าแถลงหร อเอกสารหล กฐานอ น ๆ (ถาม ) ของผ ร บมอบฉ นทะ Other statements or evidences (if any) of the proxy (6) การลงคะแนนเส ยงของผ ร บมอบฉ นทะในวาระใดท ไม เป นไปตามท ระบ ไวในหน งส อมอบฉ นทะน ใหถ อว าการลงคะแนนเส ยงน นไม ถ กตอง และไม ใช เป นการลงคะแนนเส ยงของขาพเจาในฐานะผ ถ อห น Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder. (7) ในกรณ ท ขาพเจาไม ไดระบ ความประสงค ในการออกเส ยงลงคะแนนในวาระใดไว หร อระบ ไวไม ช ดเจน หร อในกรณ ท ท ประช มม การพ จารณา หร อลงมต ในเร องใดนอกเหน อจากเร องท ระบ ไวขางตน รวมถ งกรณ ท ม การแกไขเปล ยนแปลงหร อเพ มเต มขอเท จจร งประการใด ใหผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนขาพเจาไดท กประการตามท เห นสมควร In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. ก จการใดท ผ ร บมอบฉ นทะไดกระท าไปในการประช ม เวนแต กรณ ท ผ ร บมอบฉ นทะไม ออกเส ยงตามท ขาพเจาระบ ในหน งส อมอบฉ นทะใหถ อ เสม อนว าขาพเจาไดกระท าเองท กประการ For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. ลงช อ/Signature ผ มอบฉ นทะ/Proxy Grantor หมายเหต / Remark 1. ผ ถ อห นท มอบฉ นทะ จะตองมอบฉ นทะใหผ ร บมอบฉ นทะเพ ยงรายเด ยวเป นผ เขาประช มและออกเส ยงลงคะแนน ไม สามารถแบ งแยกจ านวนห นให ผ ร บมอบฉ นทะหลายคนเพ อแยกการลงคะแนนเส ยงได The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately. 2. ผ ถ อห นจะมอบฉ นทะเท าก บจ านวนห นท ระบ ไวในขอ (2) โดยไม สามารถจะมอบฉ นทะเพ ยงบางส วนนอยกว าจ านวนท ระบ ไวในขอ (2) ได เวนแต กรณ ผ ร บมอบฉ นทะตามแบบ ค. The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C. 3. กรณ หากม ขอก าหนดหร อขอบ งค บใดก าหนดใหผ ร บมอบฉ นทะตองแถลงหร อแสดงเอกสารหล กฐานอ นใด เช น กรณ ผ ร บมอบฉ นทะเป นผ ม ส วนไดเส ยในก จการเร องใดท ไดเขาร วมประช มและออกเส ยงลงคะแนน ก สามารถแถลงหร อแสดงเอกสารหล กฐานโดยระบ ไวในขอ (5) If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5). 4. วาระเล อกต งกรรมการสามารถเล อกต งกรรมการท งช ดหร อเล อกต งกรรมการเป นรายบ คคล In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 5. ในกรณ ท ม วาระท จะพ จารณาในการประช มมากกว าวาระท ระบ ไวขางตน ผ มอบฉ นทะสามารถระบ เพ มเต มไดในใบประจ าต อแบบหน งส อ มอบฉ นทะแบบ ข. ตามแนบ In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed. ใบประจ าต อแบบหน งส อมอบฉ นทะ แบบ ข Attachment to Proxy Form B การมอบฉ นทะในฐานะเป นผ ถ อห นของบร ษ ท เอเช ย เอว เอช น จ าก ด (มหาชน) Granting of power to a proxy as a shareholder of Asia Aviation Public Company Limited in respect of ในการประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2557 ในว นพฤห สบด ท 24 เมษายน 2557 เวลา น. ณ หองดอนเม องบอลร ม โรงแรมอมาร ดอนเม อง แอร พอร ต กร งเทพฯ เลขท 333 ถนนเช ดว ฒากาศ กร งเทพมหานคร หร อท จะพ งเล อนไปในว น เวลา และสถานท อ นดวย The 2014 Annual General Meeting of shareholders on Thursday, 24 th April, 2014, hours at Don Muang Ballroom, lobby level, Amari Don Muang Airport Bangkok, 333 ChertWudthakas Road, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed วาระท เร อง Agenda Subject: วาระท เร อง Agenda Subject: วาระท เร อง Agenda Subject: วาระท เร อง Agenda Subject: วาระท Agenda เร อง เล อกต งกรรมการ Subject: Election of Directors 1) ช อกรรมการ (Name) 2) ช อกรรมการ (Name) 3) ช อกรรมการ (Name) 4) ช อกรรมการ (Name) 5) ช อกรรมการ (Name) ขาพเจาขอร บรองว า รายการในใบประจ าต อหน งส อมอบฉ นทะถ กตองบร บ รณ และเป นความจร งท กประการ I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. ลงช อ/Signature ผ มอบฉ นทะ/Proxy Grantor
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x