Звіт з енергоаудиту ОСББ «Мотор» м. Київ, вул. Підвисоцького, 3-А Багатоквартирний житловий будинок - PDF

Description
Звіт з енергоаудиту ОСББ «Мотор» м. Київ, вул. Підвисоцького, 3-А Багатоквартирний житловий будинок року Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних

Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 59 | Pages: 43

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Звіт з енергоаудиту ОСББ «Мотор» м. Київ, вул. Підвисоцького, 3-А Багатоквартирний житловий будинок року Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» м. Київ, вул. Б. Хмельницького,3А тел. (044) , факс (044) , (Свідоцтво на право проведення енергетичного обстеження 4/2 згідно рішення центральної групи енергетичного аудиту 20 від 29 вересня 2010 р.) Зміст 1 Резюме Вступ Передумови Процес розвитку проекту Організація проекту Стандарти і Правила... 8 Опис Стану Будівлі Основні дані Дані по будівлі Система опалення Система вентиляції Система побутового гарячого водопостачання Вентилятори і насоси Система освітлення Інше Система охолодження Зовнішнє обладнання Енергоспоживання Виміряне енергоспоживання Розрахунки та базове енергоспоживання Енергетичний бюджет Потенціал енергоефективності Енергоефективні заходи Перелік заходів Заходи Екологічні вигоди Впровадження та організація Фінансування Експлуатація і Обслуговування Вступ Інструкції з експлуатиції і обслуговуванню та системні процедури Енергомоніторинг Додатки ENSI Template Стор 2 1 Резюме Енергетичний аудит визначає прийнятні потенційні енергоефективні покращення для цієї будівлі: Чиста економія енергії Чиста економія Інвестиції Cтрок окупності квтг/рік грн/рік грн 10, років Потенціал енергозбереження для визначених енергоефективних заходів та заходів по реновації зведений в наступній таблиці, з ранжуванням заходів за їх рентабельністю (NPVQ): EE Потенціал Енергетичний Аудит ОСББ «Мотор» м. Київ, житловий будинок по вул. вул. Підвисоцького, 3А Кондиційована площа: 2434 м² EE Заходи Інвестиції Чиста економія Окупність NPVQ [грн.] [квтг/рік] [грн./рік] [роки] * 1. Введення теплолічильника в експлуатацію ,8 7,82 2. Відновлення лінії рециркуляції ГВП ,8,29 3. Заміна ламп розжарювання в підїздах на люмінісцентні ,1 3,2 4. Встановлення терморегуляторів на опалювальних приладах під'їздів ,8 1,48. Відновлення теплоізоляції трубопроводів ГВП ,6 1,06 6. Відновлення теплоізоляції трубопроводів опалення ,4 0,6 7. Встановлення давачів освітленості для ламп ві підїздах ,8 0,0 8. Заміна вікон в підїздах зі зменшенням кількості світлопрозорих контрукцій ,1 0,37 Рентабельні EE заходи ,70 0,87 9. Встановлення балансувальних клапанів на стояках та часткова ,63-0,0 рекоснрукція внутрішньої системи 10. Утеплення горища ,3-0, Утеплення підлоги ,27-0,7 Всього по всім заходам , -0,20 * базована на 6,32 % реальної ставки дисконтування Зниження емісії CO 2 досягається впровадженням всіх заходів і становить 4 тон/рік. ENSI Template Стор 3 Серед запропонованих заходів рекомендується до першочергового впровадження пакет наведений в наступній таблиці: Цей звіт роздрукований з ENSI Profitability software Назва проекту: osbb_motor Компанія: КП ГВП Звіт: Пакет 3 звіт Номер ліцензії: Реальна ставка дисконтування: 6,42 % Валюта: UAH Заходи Первинні Чиста інвестиції економія Строк служби PB PO IRR NPV NPVQ Додаткові інвестиції [UAH] [UAH] [рік] [рік] [рік] [%] [UAH] Всього Років Введення теплолічильника в 2; 4; 6; 8; ,8 0,9 122, , експлуатацію 10; 14 Відновлення лінії рециркуляції ГВП ,8 1,9 6, ,29 Встановлення терморегуляторів на опалювальних приладах під'їздів ,1 2,3 47, ,2 Відновлення теплоізоляції трубопроводів ГВП ,8 4, 2, ,48 Відновлення теплоізоляції трубопроводів опалення ,6,6 20, ,06 Встановлення давачів освітленості для ламп ві підїздах ,4,3 18, , Заміна існуючих ламп на сходових 2; 4; 6; 8; клітинах на компактні люмінісцентні ,8 1,9 31, , ; 12; 14 лампи Заміна дерев яних вікон на сходових клітинах ,1 11,8 10, ,37 Балансування системи опалення будівлі ,6 22,1, ,0 Пакет: , - 12, , PB = Період окупності, PO = Період виплати, IRR = Внутріншя норма прибутковості, NPV = Чиста приведена вартість, NPVQ = Коефіцієнт чистої приведеної вартості Умови Номінальна ставка дисконтування: 16,00 % Інфляція: 9,00 % Розрахував: Литвин В. І. Адреса: Підвисоцького, 3а Тел.: ENSI Template Стор 4 Заходи, що не увійшли в зазначений пакет, можуть бути впроваджені як реноваційні. При існуючому рівні тарифів на енергоносії ці заходи не є рентабельними. Інші варіанти пакетів наведені в додатку 2 і можуть розглядатися власником будівлі в залежності від обсягів наявного фінансування. Фінансовий план є наступним: Власний капітал грн. Всього інвестицій грн. В зв язку зі зростанням тарифів на енергоносії, термін окупності енергозберігаючих заходів скорочується. Впровадження проекту може розпочатись в січні 2012 і завершитись до початку опалювального періоду 2012 року. ENSI Template Стор Передумови 2 Вступ Енергоаудиторами визначені наступні цілі виконання робот з енергетичного аудиту будівлі житлового будинку: покращення внутрішнього мікроклімату; зменшення витрат на енергію; зниження забруднення навколишнього середовища; забезпечення більш ефективного управління і обслуговування будівлі і технічного обладнання. 2.1 Процес розвитку проекту Процес розвитку включає оцінку та впровадження рентабельних енергоефективних (EE) заходів в будівлі. Проект з підвищення енергоефективності має на меті три головні цілі: виявлення потенціалу підвищення енергоефективности (ЕЕ Потенціал); реалізації виявленого потенціалу підвищення енергоефективности; досягнення розрахункового рівня економії енергії і постійне підтримання енергоспоживання на належному рівні. Проект повинен розглядатись з врахуванням специфічних індивідуальних можливостей визначення потенціалу підвищення енергоефективності даної будівлі. Також необхідно врахувати плани власника будівлі по реновації і вимоги в відношенні прибутковості EE заходів (максимального строку окупності). Проект повинен розроблюватись поетапно. Отже, загальний Процес Розвитку Проекту можна розділити на шість основних етапів, як показано на наступній діаграмі: 1. Ідентифікація проекту Ід ен ти ф ікація п р о ект у 2. Сканування Ска нув ан ня П о тен ц іал По кр ащен ь 3. Енергоаудит С п ро щ ен н и й а уди т Д ет альн ий ауди т з г арантіям и 4. Бізнес план. Впровадження 6. Експлуатація Б ізн ес - п лан Реа лізація Екс плуат ація ENSI Template Стор 6 3 Організація проекту Назва проекту/будівлі/об єкту: Адреса: Багатоквартирний житловий будинок ОСББ «Мотор» м. Київ вул. Підвисоцького, 3А Контактна особа: Погорєлова Вікторія Тел: (00) Факс: Посада: Голова правління ОСББ «Мотор» Власник будівлі: Енергоаудитор: ОСББ «Мотор» Контактна особа: Печерський Володимир Литвин Вадим Адреса: м. Київ м. Київ вул. Б. Хмельницького, 3а вул. Б. Хмельницького, 3а Тел: Посада: директор головний енергоаудитор ENSI Template Стор 7 4 Стандарти і Правила Наступні Стандарти та Правила для енергоефективних заходів та заходів по реновації: ДСТУ «Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги (ANSI/IEEE ,NEQ)»; ДСТУ «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги»; «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько побутові потреби в Україні». КТМ 204 Україна К.:ЗАТ ВІПОЛ с; СНиП «Строительная климатология и геофизика»; СНиП «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; ДБН В :2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель»; ДСТУ Б В :2008. «Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови»; СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование» із зм. 1996, 2000, 2001 р.; СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП (1988, с изм ) «Внутренние санітарно-технические системы»; СНиП (с изм ) «Системы автоматизации»; СП «Проектирование тепловых пунктов»; ДБН В.2.-39:2008. «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»; ДБН В «Будинки і споруди. Житлові будинки». Наслідком цих стандартів та правил є наступні вимоги: Внутрішня температура в приміщеннях в залежності від призначення: t вн = С. Мінімальний опір теплопередачі зовнішніх стін R q min 2,м 2 К/Вт. Мінімальний опір теплопередачі вікон R q min 0,м 2 К/Вт. Мінімальний опір теплопередачі вхідних дверей R q min 0,41м 2 К/Вт. Мінімальний опір теплопередачі перекриття над неопалюваним підвалом R q min 2,6м 2 К/Вт. Мінімальний опір теплопередачі горища R q min 3 м 2 К/Вт. Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, Δt cг, стіни С, горище 3 0 С, підлога 2 0 С. Нормативні максимальні тепловитрати будівлі (2 температурна зона), E max =28 квт год/м 3. Забезпечення повітрообміну приміщень. Забезпечення місцевого регулювання теплового потоку для забезпечення комфортних умов. Забезпечення необхідної кількості гарячої води відповідної температури згідно з нормативами. Забезпечення належного рівня освітленості. Теплоізоляція трубопроводів, кранів, арматури. ENSI Template Стор 8 Опис Стану Будівлі Рік побудови 196р. Зовнішні стіни цегляні (керамічні блоки товщиною 380 мм), з 1 по поверх покриті шаром утеплювача (пінополістирол) товщиною 100 мм. Цокольний поверх не утеплений. Під всією площею будівлі знаходиться неопалювальне техпідпілля. Орієнтовно 1/2 цокольного поверху повноцінний поверх (частину якого займає приміщення аптеки), 1/2 напівпідвальне приміщення, де зокрема розміщений офіс ОСББ та майстерня. По проекту покрівля пласка суміщена (рулонна) безпосередньо над останнім поверхом. Фактично добудований двоскатний дах. Горище, неопалювальне. Вікна передбачені в проекті дерев яні з подвійним склінням. Силами мешканців частина вікон замінені на металопластикові склопакети, більшість балконів були засклені. Це призвело до зменшення тепловтрат будівлі за рахунок збільшення термічного опору огороджувальних конструкцій будівлі. Під всією будівлею знаходиться неопалюване техпідпілля. Графік перебування постійно в робочі та вихідні дні. Будинок обладнаний загально будинковим електролічильником (облік електроенергії на освітлення сходових клітин), а також індивідуальними квартирними електролічильниками. Витрати на освітлення сходових клітин включено до квартплати мешканців. Система освітлення сходових клітин будівлі в основному складається з світильників з лампами розжарення. Управління відбувається вручну. Ведеться квартирний облік холодної та гарячої води. Будинок підключено до центральної системи теплопостачання по залежній схемі від центрального теплового пункту де встановлено МІТП з регулюванням теплоносія в залежності від погодних умов та приготуванням гарячої води. Система теплопостачання двохтрубна. Внутрішня система опалення однотрубна П-подібна. Сходові клітини опалювальні. Встановлений теплолічильник на систему опалення будівлі. Лічильник не на комерційному обліку. Система вентиляції природна витяжна. Вентиляційні отвори розміщено на кухнях та в санвузлах квартир..1 Основні дані Назва проекту/будівлі/об єкту ОСББ Мотор ENSI Template Стор 9 Тип будівлі Багатоквартирний житловий будинок Рік зведення 1966 В постійній роботі з (рік) 1966 Дата останнього осн. ремонту/реконструкції (міс.,рік): Існуючі сервісні контракти з ЕіО Відповідальна компанія/особа Експлуатація і обслуговування дійсне для Система опалення ПАТ «Київенерго» ОСББ «Мотор» Система побутового гарячого ОСББ «Мотор» ПАТ «Київенерго» водопостачання Система освітлення ПА
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks