Звіт про рейтингове дослідження - PDF

Description
Назва банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДОБАНК» Дата реєстрації: 14 травня 1990 року Код ЄДРПОУ: Адреса банку: 79026, м. Львів, вул. Сахарова,78 Перша особа банку, посада: Крепак Дмитро

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 18 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Назва банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДОБАНК» Дата реєстрації: 14 травня 1990 року Код ЄДРПОУ: Адреса банку: 79026, м. Львів, вул. Сахарова,78 Перша особа банку, посада: Крепак Дмитро Леонідович, Голова правління Телефон/факс: Web-сайт: Тип рейтингової оцінки: Період оновлення рейтингу: Дата присвоєння рейтингу: Довгостроковий рейтинг банку від РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) за національною (українською) рейтинговою шкалою: Короткостроковий рейтинг банку від РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) за національною (українською) рейтинговою шкалою: Рейтинг депозитів від РА «Стандарт- Рейтинг» за національною рейтинговою шкалою агентства: Кредитні рейтинги банку, рейтинг депозитів Щоквартально року uaаа (стабільний) Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaaa характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами uak1 (стабільний) Банк або окремий борговий інструмент характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника дає змогу запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді ua.1 Найвища із можливих надійність депозитів за національною рейтинговою шкалою Співвідношення оцінок за національною (українською) рейтинговою шкалою і за міжнародною шкалою, що відображає рейтинг в країнах операцій Агентства, встановлюється рейтинговим комітетом GPRC Standard-Rating Інформаційні обмеження: Звіт про рейтингове дослідженні не має обмежень до поширення. При використанні матеріалів, які містяться в звіті, посилання на обов'язкове. Всю інформацію, яка міститься у звіті про рейтингове дослідженні, Агентство вважає достовірною Обмеження на використання рейтингових оцінок: Усі рейтингові оцінки Агентства не є рекомендацією до купівлі цінних паперів, використання послуг або прийняття будь-яких господарських рішень. Рейтингові оцінки незалежно від шкали повинні сприйматися тільки як думка аналітиків Агентства про об'єкт та суб'єкт рейтингування 2 Зміст звіту: # Назва розділу Сторінка 1. Історія створення та загальна характеристика банку 2 2. Ринкова частка та ділова активність 2 3. Адекватність капіталу та підтримка акціонерів 3 4. Якість активів 4 5. Ліквідність 6 6. Доходи та видатки 7 7. Відносини із органами влади 7 8. Узагальнення компонентів оцінки 7 1. Історія створення та загальна характеристика банку ПАТ «КРЕДОБАНК» є одним із найстаріших банків України. Банк було створено у Львові та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. У Національному Банку України Банк було перереєстровано 14 жовтня 1991 року. До 2002 року Банк був відомий як АТ «Західноукраїнський Комерційний Банк», а з липня 2003 р. до р. АТ «Кредит Банк (Україна)». У січні 2006 року Банк було перейменовано у ПАТ «КРЕДОБАНК». Сьогодні ПАТ «КРЕДОБАНК це банк з найбільшою польською інвестицією у банківську установу України. На сьогодні у структурі акціонерного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» інвестиції стратегічного акціонера PKO Bank Polskі SA складають 99,6%. Регіональна мережа ПАТ «КРЕДОБАНК» нараховує 1 філію та 130 відділень й охоплює більшість областей України та Автономну Республіку Крим. Крім того, Банк активно розвиває свій картковий бізнес та встановив близько 320 власних банкоматів. Клієнтами Банку станом на р. є близько 37 тис. юридичних осіб і підприємців та 414 тис. фізичних осіб. Здійснюючи свою діяльність на території 22 областей України та м. Києва, КРЕДОБАНК в той же час залишається регіональним лідером на території Львівської області та Західної України в цілому. 2. Ринкова частка та ділова активність Станом на року ПАТ «КРЕДОБАНК» віднесений до 3-ї групи «Середні банки» за класифікацією Національного Банку України. Згідно з ренкінгу Національного Банку України, ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на р. займає: за величиною активів 49 місце; за обсягом кредитів, наданих фізичним особам, 27 місце; за обсягом коштів фізичних осіб 35 місце; за обсягом коштів юридичних осіб 46 місце; за величиною статутного капіталу 22 місце. 3 За розрахунками Агентства станом на р.: частка активів ПАТ «КРЕДОБАНК» у активах банківської системи України становила 0,36%; частка Банку у загальнонаціональному кредитному портфелі банківської системи України становила 0,32%; частка Банку у загальнонаціональному об ємі кредитів банків, виданих фізичним особам, становила 0,58%. За спостереженнями Агентства, частка ПАТ «КРЕДОБАНК» у банківській системі України поступово знижувалась. Так станом на р. частка активів ПАТ «КРЕДОБАНК» у активах банківської системи становила 0,53%. На думку Агентства такі темпи зниження частки Банку у загальнонаціональній системі є об єктивним наслідком змін в економіці України і частково пов язанні із регуляторними обмеженнями, наприклад, у сфері валютного кредитування фізичних осіб. Таким чином, Агентство оцінює частку ПАТ «КРЕДОБАНК» у банківській системі України за активами у розмірі 0,36%, а сам Банк відносить до групи середніх банків із міцними позиціями у означеній групі і особливо сильними позиціями у Західних регіонах України. 3. Адекватність капіталу та підтримка акціонерів Адекватність капіталу. Структура власного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» мала певну специфіку, яка пов язана із наявністю у Банку помітних збитків протягом довгострокового періоду. Акціонер ПАТ «КРЕДОБАНК» надавав Банку довготермінову підтримку за рахунок поповнення статутного капіталу, що відобразилося на структурі власного капіталу Банку у наявності непокритих збитків, а також призвело до того, що статутний капітал Банку значно перевищував власний капітал, наприклад, на р. у 3,5 рази (табл. 1). Таблиця 1 Дані про власний капітал ПАТ «КРЕДОБАНК» за 9 місяців 2013 року (тис. грн., %) Показники Зміна Темп приросту, % Статутний капітал Емісійні різниці Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ( ) ( ) ,79% Резервні та інші фонди банку Резерви переоцінки ,40% Власний капітал, всього ,75% Пасиви, всього ,01% За 9 місяців 2013 року власний капітал ПАТ «КРЕДОБАНК» зменшився на 15,75%. Зменшення власного капіталу відбулось за рахунок приросту непокритого збитку. Зменшення власного капіталу Банку Агентство оцінює негативно, проте наголошує на тому, що акціонер банку у 4 минулому на практиці неодноразово демонстрував готовність до покриття збитків за рахунок поповнення статутного капіталу. Така тенденція є ключовою при визначенні впливу адекватності капіталу Банку на його фінансову стійкість, рівень якої у випадку ПАТ «КРЕДОБАНК» більше залежить від поведінки акціонера ніж від поточних тенденцій щодо змін структури капіталу та нормативів капіталу. Втім аналіз нормативів капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» протягом 9 місяців 2013 року показав, що менеджмент Банку утримує ситуацію під контролем і у четвертий квартал 2013 року Банк увійшов із помітним запасом нормативів. Так, за 9 місяців 2013 року регулятивний капітал Банку збільшився на 1,91% до 559,084 млн. грн. при граничному значенні 120,0 млн. грн. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) зменшився на 1,71 п.п. і на р. становив 14,43%, що на 4,43 п.п. більше граничного значення. Норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів Банку (Н3) станом на р. виконувався із запасом 3,01 п.п. Показники Регулятивний капітал (Н1) Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) Норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) Дані про динаміку нормативів капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» за 9 місяців 2013 року Нормативне значення 120 млн. грн. Значення Банку Значення Значення по системі Банку Таблиця 2 Значення по системі 10% 14,43% 17,92% 16,14% 18,06% 9% 12,01% 13,87% 13,08% 14,89% Підтримка акціонерів. Агентство нагадує, що ПАТ «КРЕДОБАНК» це банк з найбільшою польською інвестицією у банківську установу України. На сьогодні у структурі акціонерного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» інвестиції стратегічного акціонера PKO Bank Polskі SA складають 99,6%. PKO Bank Polskі SA (Powszechna Kasa Oszczędnoścі Bank Polskі Spółka Akcyjna) найбільший польський банк за величиною активів. Він є лідером на ринку депозитно-розрахункових рахунків, іпотечного кредитування, платіжних карток, обслуговування малих та середніх підприємств, обслуговування за допомогою електронних каналів. PKO Bank Polskі SA має найрозгалуженішу серед польських банків мережу філій і відділень, яка нараховує установ, а також банкоматів. У системі банку зайнято понад 27 тис. працівників. PKO Bank Polskі SA обслуговує понад 6,25 млн. рахунків клієнтів та випустив майже 7,12 млн. платіжних карток. Станом на 01 квітня 2013 року, активи групи PKO Bank Polskі SA становили 197,1 млрд. польських злотих. Прибуток групи склав 781,4 млн. польських злотих. 5 Капітал групи PKO Bank Polskі SA склав 25,4 млрд. злотих. Показник віддачі на капітал (RОЕ) групи PKO Bank Polskі SA за підсумками I кварталу 2013 року становив 14,6%, а показник платоспроможності 13,7 %. На момент публікації звіту PKO Bank Polskі SA мав наступну структуру акціонерів: - Державне Казначейство Республіки Польща 31,39%; - Пенсійний фонд AVIVA OPEN-END PENSION FUND 6,72%; - Пенсійний фонд ING OPEN-END PENSION FUND 5,17%; - вільно обертаються на ринку акцій 56,72%. Саме тому Агентство віднесло PKO Bank Polskі SA до категорії публічних корпорацій, діяльність яких частково контролюється державою. Наявність у PKO Bank Polskі SA активного ринку акцій на Варшавській Фондовій біржі (ВФБ) оцінюється Агентством позитивно, оскільки дає Банку доступ до ринкових джерел капіталу, що гарантує забезпечення капіталом його дочірніх банків. Таким чином, у четвертий квартал 2013 року ПАТ «КРЕДОБАНК» увійшов із помітним запасом нормативів капіталу, а PKO Bank Polskі SA був здатний забезпечити Банку безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки, яка у минулому неодноразово демонструвалась на практиці. 4. Якість активів Аналіз структури активів ПАТ «КРЕДОБАНК» вказує на те, що найбільшою їх складовою була стаття «кредити та заборгованість клієнтів». За 9 місяців 2013 року кредити та заборгованість клієнтів ПАТ «КРЕДОБАНК» зросли на 7,59% до 2,367 млрд. грн. Таблиця 3 Активи ПАТ «КРЕДОБАНК» за 9 місяців 2013 року Показники Зміна (тис. грн., %) Темп приросту, % Грошові кошти та їх еквіваленти ,46% Кошти обов язкових резервів банку в НБУ Кошти в інших банках ,42% Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.: ,59% - кредити та заборгованість юридичних осіб ,87% - кредити та заборгованість фізичних осіб ,09% Резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів ,53% Цінні папери в портфелі банку на продаж ,64% Цінні папери в портфелі банку до погашення ,50% Основні засоби та нематеріальні активи ,96% Інші фінансові активи ,56% Активи, всього: ,01% За 9 місяців 2013 року кредити та заборгованість клієнтів у структурі активів ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшилась з 48,24% до 53,51%. Агентство позитивно оцінює тенденцію збільшення кредитного портфелю Банку та портфелю його цінних паперів. Вказана тенденція призводить до збільшення частки дохідних активів Банку у структурі його активів, що у 6 майбутньому позитивно відобразиться на доходах Банку й можливо призведе до повернення до прибуткової діяльності у 2014 році. Якість кредитного портфелю ПАТ «КРЕДОБАНК» близька до задовільного рівня. За даними звітності Банку станом на р., до категорії проблемних кредитів (IV V
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks