ZPRÁVA Z EVALUACE BOSNĚ A HERCEGOVINĚ SPRÁVA Z EVALUÁCIE PROJEKTOV ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE ČESKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BOSNE A HERCEGOVINE - PDF

Description
ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTŮ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ Česká republika Modernizace a uvedení řídicích systémů na povrchovém dole PK Dubrave Dodávka

Please download to get full document.

View again

of 102
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Bills

Publish on:

Views: 26 | Pages: 102

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTŮ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ Česká republika Modernizace a uvedení řídicích systémů na povrchovém dole PK Dubrave Dodávka technologie pro zavedení integrovaného systému pro nakládání s odpady v Unsko- Sanském kantonu Slovensko Rozvoj infraštruktúry na monitorovanie zemetrasení v BaH (DETERMINE) Modernizácia technologickej infraštruktúry pre zvýšenie bezpečnosti odmínovacích prác Vybudovanie technickej infraštruktúry s cieľom zefektívnenia činností v oblasti poskytovania komunálnych služieb SPRÁVA Z EVALUÁCIE PROJEKTOV ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE ČESKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BOSNE A HERCEGOVINE Evaluační tým: Ing. Mgr. Dagmar Gombitová, Ing. Vladimír Sodomka, Ing. Martin Navrátil, RNDr. Michal Stibitz, Mgr. Dávid Wilimský OBSAH ZOZNAM SKRATIEK ZHRNUTIE... I EXECUTIVE SUMMARY...VIII ÚVOD... 1 CIEĽ A ROZSAH EVALUÁCIE... 1 METODOLÓGIA... 3 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČR... 5 DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ A ZÁVĚRY DOPORUČENÍ SLOVENSKÁ ROZVOJOVÁ POMOC ZÁVERY ODPORÚČANIA PRÍLOHA Č PRÍLOHA Č PRÍLOHA Č PRÍLOHA Č PRÍLOHA Č ZOZNAM SKRATIEK BaH BRC ČR ČRA DCF DEMA FBaH GIS MFF MPO MZV SAMRS SR TC TE ToR UNDP ZRS ŽP Bosna a Hercegovina Regionálne centrum Bratislava Česká republika Česká rozvojová agentúra Koordinačné fórum donorov Danish Emergency Management Agency Federace Bosna a Hercegovina Geografický informačný systém Mobile Field Force Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo zahraničných vecí Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Slovenská republika technologický celek tepelná elektrárna zadávací dokumentace Rozvojový program OSN zahraniční rozvojová spolupráce životní prostředí/životné prostredie ZHRNUTIE Popis zaměření evaluace Hlavním záměrem evaluace bylo získat informace o výsledcích a dopadech hodnocených projektů. Informace by měly být využité pro rozhodování o budoucí zahraniční rozvojové spolupráce České a Slovenské republiky v Bosně a Hercegovině. Předmětem evaluace byly dva projekty podpořené v rámci Programu rozvojové spolupráce mezi Bosnou a Hercegovinou a Českou republikou v období a tři projekty podpořené v rámci slovenské rozvojové spolupráce realizovány v Bosně a Hercegovině v období 2008/2009 a 2009/2010. Hlavní závěry a doporučení primárně vycházejí z hodnocení těchto projektů, příslušné poskytnuté dokumentace a rozhovorů s dotčenými subjekty, a jsou chápány jako ponaučení (lessons-learnt). Přestože je toto zadání evaluace společné pro Českou i Slovenskou republiku, s ohledem na výrazné odlišnosti v plánování, řízení a realizaci rozvojové pomoci je tato hodnotící zpráva rozdělena do dvou samostatných částí hodnotících zvlášť české a slovenské projekty. Závěry a doporučení jsou zejména platné pro evaluované projekty Účel evaluácie Hlavným zámerom evaluácie/ hodnotenia bolo získať informácie o výsledkoch a dopadoch hodnotených projektov. Informácie by mali byť využité na rozhodovanie o budúcej rozvojovej pomoci Českej a Slovenskej republiky v Bosne a Hercegovine. Predmetom evaluácie boli dva projekty podporené v rámci Programu rozvojovej spolupráce medzi Bosnou a Hercegovinou a Českou republikou v období a tri projekty podporené v rámci slovenskej rozvojovej spolupráce, realizované v Bosne a Hercegovine v období 2008/2009 a 2009/2010. Hlavné závery a odporúčania vychádzajú primárne z hodnotenia týchto projektov, z poskytnutej dokumentácie a rozhovorov s dotknutými aktérmi, a sú chápané ako ponaučenia (lessons-learnt). Aj keď je toto evaluačné zadanie spoločné pre Českú aj Slovenskú republiku, vzhľadom na výrazné odlišnosti v plánovaní, riadení a realizácii rozvojovej pomoci pozostáva hodnotiaca správa z dvoch samostatných častí hodnotiacich zvlášť české a zvlášť slovenské projekty. Závery a odporúčania sa vzťahujú hlavne na hodnotené projekty. Česká rozvojová spolupráce Stručný popis hodnocených projektů Projekt A Modernizace a uvedení řídicích systémů na povrchovém dole PK Dubrave (projekt Doly) ( ,- CZK ODA) Cílem projektu bylo uvedení nejmodernějších technologií do praxe, které by výraznou měrou pomohly zmodernizovat těžbu uhlí pro tepelnou elektrárnu Tuzla. Nasazení řídících automatů mělo vést k odstranění vysoké poruchovosti na transportních systémech z důvodu zastaralosti zařízení a zajištění maximální efektivnosti těžby uhlí. V rámci projektu byla provedena kompletní dodávka a montáž automatických systémů a zpracování potřebné dokumentace a vyškolení potřebného personálu a další přenos know-how. i Projekt realizovaly Severočeské elektrotechnické závody, a.s., Chomutov (SEZ), následně převzala realizaci společnost ZAT, a.s., Příbram, která byla v projektu jedním ze subdodavatelů a která převzala společnost SEZ. Projekt B Dodávka technologie pro zavedení integrovaného systému nakládání s odpady v Unskosanském kantonu, Bihać (projekt Odpady) ( ,- CZK ODA) Hlavním záměrem projektu bylo snížení negativních dopadů živelného nakládání s odpady na životní prostředí a eliminace souvisejících zdravotních rizik pro obyvatele. Projekt měl přispět k vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v Unsko-sanském kantonu a následnému vybudování moderní regionální skládky odpadu pro celý kanton, odpovídající standardům a místním a unijním předpisům a měly být prozkoumány a posouzeny všechny stávající, staré a divoké skládky v kantonu a vypracovány projekty jejich uzavření, sanace a rekultivace, což má umožnit jejich následnou realizaci. Hlavním realizátorem projektu byla společnost GEOtest, a.s., Brno. Partnerskou organizací byla původně Regionalna Deponia US REG DEP v Bihači, následně tuto roli převzala Opčina Bosanska Krupa jedna z obcí daného regionu přímo dotčená projektem. Hlavní závěry evaluace Úspěšná realizace projektů a vysoká angažovanost zainteresovaných subjektů Realizátorům (či jejich nástupcům) se i přes mnohé překážky podařilo naplnit cíle projektů, přestože došlo k určitým modifikacím v rámci jejich realizace. Oba projekty lze hodnotit jako účelné a nákladově efektivní. Pokud si vnější okolnosti vyžádaly úpravy, byly tyto změny také realizovány účelně a efektivně na základě dohody a potřeb příjemců. Obecně však projekty postrádají nástroje na měření úspěchu - indikátory a jejich kvantifikaci. K úspěšné realizaci cílů projektů velmi pozitivně přispěla vysoká angažovanost zainteresovaných subjektů zejména realizátorů, gestora projektů MPO a ZÚ a to především jejich snaha řešit vzniklé problémy s cílem efektivně využít prostředky a dosáhnout stanovených cílů. Projekty byly významně tlačeny realizátory už od samého začátku. Žádost však musela vždy vyjít od konkrétního bosenského subjektu a dostat souhlas subjektu veřejné správy. V případě změn v projektu musely být tyto změny nakonec schváleny gestorem projektů. Relevance na úrovni evaluovaných projektů je poměrně vysoká z hlediska potřebnosti v případě projektu doly vychází z potřebnosti započaté v rámci programu poválečné obnovy klíčových sektorů pro chod země; v případě odpadů se jedná o prioritu v oblasti ŽP, která nabývá stále větší důležitosti i s ohledem na vstup do EU. Z hlediska souladu se strategií Programem rozvojové spolupráce mezi ČR a BaH pro období u obou projektů lze identifikovat vazbu na její priority. Z pohledu BaH jsou potřeby a priority velmi široké. Strategické dokumenty BaH existují na centrální úrovni, na přípravě dokumentů pro nižší úrovně se zatím pracuje. Obecně však strategie směřují k podpoře slaďování s Acquis Communautaire. Nicméně priority, resp. potřeby centrální a lokální úrovně nejsou vždy totožné. Těžko předvídatelné (mnohdy nestabilní) a specifické prostředí ii Časté politické a personální změny z důvodu víceúrovňové vládnoucí struktury/členění a s tím souvisejících voleb. V praxi není vždy konsensuální vztah mezi centrem entitou kantonem / municipalitami. Institucionální a personální změny v projektech, a to jak na bosenské straně (změna příjemce), tak i na české straně (zánik původního realizátora i následný odchod zodpovědných osob). Nicméně se vždy tyto situace podařilo vyřešit s cílem úspěšně zrealizovat projekt. Obecně je nižší stabilita charakteristická v transformujících a národnostně smíšených zemích, nicméně BaH aspiruje na zapojení se do struktur EU, tudíž je důležitý vnitřní konsensus pro dosažení těchto cílů a úspěšné fungování. Při identifikaci, realizaci a hodnocení intervencí ZRS se projevují kulturní, socio-ekonomická a náboženská specifika BaH, což následně ovlivňuje jejich dosažené výsledky i vnímání úspěchu. Proto například automatizace nemusí nutně vést ke snížení celkového počtu pracovníků v rámci státního podniku. Také na pozicích, které v ČR primárně zastávají ženy, jsou tato místa v BaH obsazována muži. Změny podmínek a financování v průběhu realizace Systém financování projektů založených na uvolněných prostředcích ze státního rozpočtu na daný rok, případné škrtání mezi jednotlivými projekty, či změna pravidel např. nepřevedení nevyčerpaných prostředků do dalšího roku mají negativní vliv na průběh realizace i na naplňování naplánovaných aktivit a výstupů. Na realizátory byly také kladeny další požadavky, které nebyly specifikovány ve smlouvě (např. poskytnutí informací a součinnosti při evaluaci). Systém předávání výstupů a kontroly/monitoringu je relativně jednoduchý (není komplikovaný) a flexibilní. Případné komplikace se podařilo vyřešit díky vstřícnému přístupu zodpovědných subjektů. Kontroly na místě zajišťoval zástupce ZÚ, je však obtížné pro nezasvěceného laika posoudit odborná zařízení z různých oblastí. Dobrá udržitelnost a komerční návaznost Všechny výstupy a výsledky projektů fungují a jsou tedy udržitelné i po ukončení projektu (financování). Vyvstávají však otázky ohledně reprodukce investic, neboť příjemci obecně řeší provoz či odstranění aktuálního havarijního stavu, nicméně ne tolik plánování dlouhodobé obnovy investic. V případě komunálních podniků jsou příjmy z odpadů na hranici ziskovosti, což je mimo jiné dáno i výší poplatků, které stanovuje město. Investice tedy musí řešit z cizích zdrojů nebo dotací ze strany města. Dalším důležitým otazníkem je privatizace, o které se začíná hovořit v případě dolů (státního podniku), nicméně se do budoucna může týkat i dalších v současnosti veřejných služeb (jako odpadového hospodářství). V rámci užšího pohledu může být tato pomoc brána jako investice, která skončí v soukromém sektoru, z hlediska širšího pohledu by však prostředky z privatizace měly skončit ve veřejných rozpočtech (otázkou samozřejmě budou podmínky privatizace a výsledný přínos pro BaH). Snaha o koordinaci a přenos know-how s ostatními donory a institucemi Spolupráce v oblasti informování a koordinace aktivit probíhá a to na více či méně formální úrovni. Česká republika je zapojena do Donor Coordination Forum in BaH - sdružující donory působící v zemi a podporující koordinaci priorit a aktivit. Přehled projektů donorů je ve společné databázi iii (http://db.donormapping.ba). Koordinátoři rozvojové pomoci donorů, kteří působí v BaH spolu udržují úzké kontakty (mnohdy méně formální) a vyměňují si informace a zkušenosti. Hlavní doporučení Realizace projektů přinesla další podněty a ponaučení pro ZRS, ukázala či naznačila cesty a současně poukázala na úzká místa v systému, který byl realizován v období Doporučení Zmapovat a popsat chybějící procesy Vyjasnit postoj k aktuálním vybraným otázkám: (a) komerční návaznost a (b) podpora ziskových příjemců možné privatizace. Zmapovat a popsat chybějící procesy - provést analýzu s cílem identifikovat chybějící procesy, a následně reflektovat v příslušných dokumentech specifikovat zodpovědnosti, poskytování informací a součinnosti při evaluaci a dalších identifikovaných procesech, příp. výše uvedené komerční návaznosti a podpory ziskových příjemců nebo potenciálně privatizovaných. Snaha o maximalizaci efektů ZRS Více v praxi aplikovat a vyžadovat měření výstupů a výsledků při současném zachování určité flexibility doporučujeme více používat logický rámec. Význam (priorita) Navržený adresát (spoluadresát/i) 2 MZV + ČRA, příp. další, pokud se jich bude přímo dotýkat 1 ČRA + dotčené subjekty (specifikované na základě analýzy) 2 ČRA Podporovat projekty s omezenou mírou rizika a vysokou mírou významu 2 ČRA Podporovat flexibilní implementační mechanismy, které by umožňovaly dostatečně 2 ČRA pružně reagovat na změny a problémy, nesrovnalosti, příp. konflikty vzniklé při realizaci projektů a efektivně je řešit (v rámci mantinelů pravidel veřejných zakázek). Systematicky podporovat a zvyšovat dlouhodobou viditelnost ZRS, a tím celé ČR. 3 ČRA, MZV, ZÚ Koordinace a další směřování ZRS Posilování synergií a informační výměny mezi ostatními donory a reflektovat získané informace při formulování strategie i individuálních projektů ZRS tak, aby bylo dosaženo maximálních synergií při využití finančních zdrojů i komparativních výhod realizátorů z ČR. 3 MZV, ČRA, ZÚ Vytvořit pracovní skupiny a zapojení odborné a široké veřejnosti do diskuse 3 MZV, ČRA + ohledně dalšího směřování ZRS ČR další Slovenská rozvojová pomoc Stručný popis hodnotených projektov Rozvoj infraštruktúry na monitorovanie zemetrasení v (DETERMINE) (85.065,- EUR ODA) Cieľom projektu bolo prispieť k pripravenosti krajiny na silné zemetrasenie. Príspevkom projektu k tomuto cieľu, resp. špecifickým cieľom malo byť vybudovanie a následné využívanie seizmického monitorovacieho systému pracujúceho v reálnom čase, pre včasnú a presnú informáciu o lokalizácii a veľkosti zemetrasenia a v prípade potreby na presné určenie miesta zásahu pre záchranné práce. Projekt realizoval Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave v spolupráci s partnermi - Hydrometeorologickým ústavom v Banja Luke a v Sarajeve, a oficiálne na strane Bosny a Hercegoviny projekt zastrešilo Ministerstvo vnútra. iv V rámci projektu sa uskutočnil týždenný tréning piatich pracovníkov partnerských inštitúcií v Bratislave a dvaja pracovníci partnerských inštitúcií zúčastnili medzinárodného stretnutia pracovnej skupiny v Dubline. Inštalácia zariadení seizmických staníc prebehla podľa požiadaviek domácich odborníkov a boli zriadené dátové centrá na nepretržitý zber údajov reálnom čase a umožňujúce dátovú výmenu so zahraničnými inštitúciami. Modernizácia technologickej infraštruktúry pre zvýšenie bezpečnosti odmínovacích prác ( ,- EUR ODA) Cieľom projektu bola modernizácia technologickej infraštruktúry pre monitorovanie a zvýšenie bezpečnosti odmínovacích prác prostredníctvom vybudovania a dodania dispečerského systému. Hlavným prínosom tohto pilotného projektu bolo prispieť k urýchleniu a zefektívneniu odmínovacích prác cestou zaistenia bezpečnosti pracovníkov odmínovacích čiat v teréne, a ich včasného informovania o potenciálnych hrozbách, ktoré sa môžu v teréne vyskytnúť. Kontraktorom projektu za slovenskú stranu bol projektový tím ICZ Slovensko s.r.o. Za bosenskú stranu bol priamym partnerom projektu šéf odmínovacieho tímu Odboru civilnej obrany, Oddelenia pre verejnú a civilnú bezpečnosť, vlády distriktu Brčko a pracovníci oddelenia, ktorý riadia činnosť odmínovacích jednotiek. Súčasťou projektových aktivít bola príprava prototypu dispečerského strediska a následné zaškolenie piatich užívateľov a obsluhy. Technologické vybavenie bolo dodané partnerovi a prebehla inštalácia najnovšej verzie aplikácie. V rámci projektu bolo zaškolených 15 užívateľov systému, žiaľ ani dva roky po ukončení projektu sa dodané zariadenie nevyužíva a partner čaká na jeho zapojenie do integrovaného záchranného systému.. Vybudovanie technickej infraštruktúry s cieľom zefektívnenia činností v oblasti poskytovania komunálnych služieb ( ,- EUR ODA) Cieľom projektu bola implementácia moderného technologického riešenia pre zefektívnenie riadenia údržbových a poruchových služieb pri odstraňovaní porúch distribučných sietí pitnej vody a elektrickej energie, preventívnych a kontrolných činností a ich koordinácie pri mimoriadnych udalostiach prostredníctvom vybudovania a dodania centrálneho dispečingu a mobilných jednotiek a k tomu prislúchajúcich technických prostriedkov pre podporu práce v teréne. Za slovenskú stranu projekt riadila firma ICZ Slovensko s.r.o. Priamym príjemcom projektu bol verejný komunálny podnik Brčko, ktorý je v 100% vlastníctve miestnej samosprávy dištriktu Brčko a vykonáva činnosti v oblasti distribúcie elektrickej energie a pitnej vody, ako aj kanalizácie, odpadových vôd, zvozu a likvidácie komunálneho odpadu. Podobne ako v predchádzajúcom projekte kontraktor po analýze prostredia a požiadaviek navrhol technologické aj systémové riešenie dispečerského centra. V Trenčíne boli vyškolení štyria dispečeri a technológia bola vyvezená do Bosny. Po zaškolení obsluhy bol systém uvedený do prevádzky a priebežne sa pracuje na jeho aktualizácii a ďalšom vylepšení. Hlavné závery evaluácie Závery vyplývajúce zo zistení o jednotlivých projektoch rozvojovej pomoci sa týkajú hlavne nedostatkov v plánovaní, legislatíve a financovaní rozvojovej pomoci. v V projektovej dokumentácii s ktorou sme pracovali absentovala čitateľná intervenčná logika (chýbali dostatočne špecifické ciele, relevantné ukazovatele). Jednotlivé projekty mali finančné údaje uvedené vo forme, ktorá neumožňovala ich vzájomné porovnanie. Niektoré finančné položky v nákladoch boli neprimerane vysoké. Slovenskej republike chýba zmluva o rozvojovej spolupráci s Bosnou a Hercegovinou, čo neumožňuje dovoz zariadení bez cla a daní a spôsobuje to problémy pri realizácii projektov. Nedostatočná špecifikácia priorít v programových dokumentoch ponecháva priestor na ich rôznu interpretáciu, čo má za následok výber projektov, ktoré môžu byť síce zaujímavé, ale nie relevantné. Súvisia skôr s motiváciou firiem etablovať sa na trhu. Na implementácii projektov sa podieľajú rovnaké alebo personálne prepojené firmy, či ich spolupracujúce inštitúcie, čo spochybňuje objektívnosť výberového procesu. Na jednej strane, povinné spolufinancovanie projektov realizovaných komerčnými firmami, pravdepodobne vedie k umelému navyšovaniu niektorých projektových nákladov, či snahe realizovať projekt prostredníctvom nekomerčných subjektov, na druhej strane chýbajúce spolufinancovanie zo strany príjemcu môže mať za následok problém s udržateľnosťou projektu.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks