ค ม อการใช โปรแกรม ZOTERO ย วด เพชระ 1 - PDF

Description
ค ม อการใช งานโปรแกรม ZOTERO โดย ย วด เพชระบรรณาร กษ ห องสม ดคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1 ค ม อการใช โปรแกรม ZOTERO ย วด เพชระ 1 โปรแกรม ZOTERO เป นซอฟต แวร โอเพนซอร สท ใช งานร วมก บเว บบราวเซอร

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet

Publish on:

Views: 25 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งานโปรแกรม ZOTERO โดย ย วด เพชระบรรณาร กษ ห องสม ดคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1 ค ม อการใช โปรแกรม ZOTERO ย วด เพชระ 1 โปรแกรม ZOTERO เป นซอฟต แวร โอเพนซอร สท ใช งานร วมก บเว บบราวเซอร Firefox และ Flock ส าหร บการจ ดเก บรายการบรรณาน กรมหร อเอกสารอ างอ ง และสาระส งเขป ร ปภาพ แหล งท มาซ งอาจเป น เอกสารชน ดต างๆ ท เป นรายการอ างอ ง เช น ไฟล PDF ร ปภาพ เอกสารฉบ บเต ม แฟ มข อม ล เว บเพจ ร ปภาพ ล งก ฐานข อม ลออนไลน ฐานข อม ลห องสม ด และไฟล ชน ดอ นท ส บค นได จากแหล งข อม ลบนอ นเตอร เน ต ฯลฯ นอกจากน ย งสามารถแทรกรายการบรรณาน กรมเข าไปในต วเล มว ทยาน พนธ หร อรายงาน หร อบทความ ได อย างสะดวกรวดเร ว สามารถถ ายโอนข อม ลบรรณาน กรมท เก บไว ในฐานข อม ลส วนต ว สร างร ปแบบรายการ บรรณาน กรมได มาตรฐาน ม ฐานข อม ลเสม อนสม ดส วนต วท ไร ข ดจาก ด เป นการจดบ นท กช วยจา ค ณสมบ ต ของ Zotero 2 1. สามารถส บค น รวบรวม ถ ายโอน (Export) และจ ดการก บรายการบรรณาน กรมอย างเป นระบบ รวมถ ง เอกสารฉบ บเต ม แฟ มข อม ล เว บเพจ ร ปภาพ ล งก และไฟล ชน ดอ นท ส บค นได จากแหล งข อม ลบน อ นเตอร เน ต (URL: ได แก ฐานข อม ลห องสม ด (OPAC) เช น WebOPAC KKU, LOC (Library of Congress), WorldCat, FirstSearch, OhioLink เป นต น ฐานข อม ลออนไลน เช น ISI Web of Science, ScienceDirect, PubMed, และ ProQuest Digital Dissertations & Theses เป นต น เว บไซต เช น Google Books, Google Scholar, BBC News, CiteSeer, CiteULike เป นต น 2. สามารถสร างห องสม ดส วนต วเพ อจ ดเก บข อม ลต างๆ ท ส บค นได จากแหล งข อม ล ช วยให เข าถ งข อม ลท ต องการได โดยสะดวกและรวดเร ว 3. สามารถจ ดเตร ยมและน าเสนอบรรณาน กรมได หลากหลายร ปแบบ (http://www.zotero.org/styles) ได แก Vancouver, APA (American Psychological Association), MLA (Modern Language Association), Chicago Manual of Style, เป นต น 4. ม Feature ส าหร บการส บค นข นส ง (Advanced search) และน าเทคโนโลย Data mining มา ประย กต ใช 5. สามารถสร างและแชร ร ปแบบรายการบรรณาน กรมในแบบตนเองด วย Citation Style Language (CSL) 6. สามารถสร างและแก ไขรายการบรรณาน กรมตามร ปแบบต างๆ ท ต องการได อย างง ายดายและรวดเร ว ตลอดจนแทรกรายการบรรณาน กรมท ต องการลงไปในต วเล มว ทยาน พนธ รายงานหร อบทความ รวมถ ง เอกสารฉบ บเต ม เว บเพจ ร ปภาพ และไฟล ชน ดอ นๆ ขณะกาล งเข ยนรายงาน 7. ท างานได ท งในล กษณะ Online และ Offline (เช น การจดบ นท ก การส บค นและการจ ดการภายในคอล เล กช น) 1 บรรณาร กษ ชานาญการพ เศษ ห องสม ดคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 2 ท มา: ค ม อการใช งานโปรแกรม ZOTERO โดย ย วด เพชระบรรณาร กษ ห องสม ดคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 2 8. สามารถเช อมโยงแฟ มข อม ลระหว างก นได เพ อให เห นความส มพ นธ ของเน อหาเร องน นๆ 9. รองร บต วอ กษร Unicode จ งสามารถน าเข า (Import) จ ดเก บ รวบรวม และถ ายโอน (Export) ข อม ล หลายภาษา 10. สามารถใช งานร วมก บโปรแกรมจ ดการเอกสารท วไป ได แก Microsoft Word และ OpenOffice บน ระบบปฏ บ ต การ Windows, Mac และ Linux การต ดต งโปรแกรม Zotero 1. ต ดต งโปรแกรม Firefox Mozilla โดย download โปรแกรมได จาก คล ก ดาวน โหลดฟร 2. ไปท เพ อต ดต งโปรแกรม Zotero ด งน 2.1 คล ก download Now 2.2 คล ก Zotero for firefox 2.3 คล ก ย นยอม (allow) 2.4 คล ก ต ดต งเด ยวน 2.5 คล ก เร มใหม ท นท ค ม อการใช งานโปรแกรม ZOTERO โดย ย วด เพชระบรรณาร กษ ห องสม ดคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 3 3. การเร ยกใช โปรแกรม ต องเข าโปรแกรม mozilla firefox ก อน แล วคล กท ป ม zotero ซ งอย ท ม ม ขวาล างของหน าจอ คล กท ม มขวาล าง โปรแกรม zotero ประกอบด วย ส วนแรก การจ ดการ หมวดหม ข อม ลต างๆ (Collection) ส วนท 2 รายการข อม ลท ส บค นและจ ดเก บ ส วนท 3 รายละเอ ยดข อม ลของรายการท เล อก ส วนแรกจะเป นการจ ดกล มหร อหมวดหม (Collection) ตามท ต องการ เช น ต องการจ ดเก บ ข อม ลในเร อง การบร หารโรงพยาบาล และเร องงานว จ ยเก ยวก บว ตาม น เป นต น แต จะไม ต องการแยกเป น หมวดหม ท กรายการท ส บค นได จะไปรวมก นอย ท โฟลเดอร Library ท งหมด ส วนท 2 เป นรายการข อม ลท ส บค นและจ ดเก บท งหมดในโฟลเดอร และส วนท 3 (ด านขวา) เป นรายละเอ ยดข อม ลของรายการเร องน นๆ คาส งในการใช งาน ม ด งน :- 1. เป ดโปรแกรม firefox และคล กท คาว า zotero ท ม มขวาด านล าง 2. คล กท และคล กเล อก Preferences... จะปรากฏหน าต างใหม ท ม แถบ(Tab)ต างๆ ด งน ค ม อการใช งานโปรแกรม ZOTERO โดย ย วด เพชระบรรณาร กษ ห องสม ดคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น แถบ General ไม ต องก าหนดค าใดๆ นอกจากต องการปร บเปล ยนขนาดของ font และ กาหนดจานวนว นในการล างรายการท อย ในถ งขยะ (Trash) 2.2 แถบ Sync ให คล กท Create Account เพ อสร างช อผ ใช ใน zotero server ส าหร บเก บ ข อม ล หล งจากสร าง Account เสร จแล ว ให ป อน User name และ Password ในช องท ก าหนด หากเป น เคร องคอมพ วเตอร ท ใช งานร วมก นหลายคน ไม ต องก าหนด หร อถ าก าหนดไว เพ อใช งานช วคราว ควรลบท ง ท กคร งด วย เพราะข อม ลใน server จะถ กเปล ยนแปลงเม อม ผ อ นมาใช งาน 2.3 แถบ Search และส งเกตท PDF indexing หากปรากฏข อความว า ย งไม ได ต ดต ง pdftotext และ pdfinfo ให คล กท Check for installer เพ อต ดต งเคร องม อท งสองต ว การต ดต งเคร องม อสองต วน สามารถค นหาใน text ของไฟล PDF ได 2.4 แถบ Export คล กเล อก Citation Styles ท แถบย อย Styles เพ อเล อกร ปแบบการอ างอ ง ตามท ต องการ หากไม ม ร ปแบบท ต องการให คล กท Get additional styles... เพ อต ดต งเพ มเต ม 2.5 แถบ Cite และแถบย อย Word processor หากไม ม ข อความท านองว า ได ต ดต ง zotero word extension ให คล กท ข อความส น าเง น Get word processor plug-ins... เพ อต ดต ง กรณ ท ต ดต งแล ว แต ไม พบ zotero toolbar ใน Word processor ให คล กท ป ม Reinstall Extension 2.6 แถบ Advacned อาจเล อกก าหนดต าแหน งท ต ดต งข อม ลของ zotero ตามท ต องการก ได และกรณ ท ไม แน ใจว า ฐานข อม ลของ zotero เส ยหายหร อไม ก สามารถตรวจสอบได โดยคล กท ป ม Check Database Integrity สร าง profile ข อม ลสาหร บเก บผลการส บค นสารสนเทศ 1. คล กท และคล กเล อก Preferences.. 2. คล ก tab และสร าง profile เก บข อม ล ในส วนท ต งของพ นท เก บข อม ล โดยเล อกท Custom คล ก โปรดเล อก เพ อเล อก folder ในการจ ดเก บข อม ล ค ม อการใช งานโปรแกรม ZOTERO โดย ย วด เพชระบรรณาร กษ ห องสม ดคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 5 การสร างกล มหมวดหม (Collection) 1. คล กท เพ อสร าง Collection ข อม ล 2. พ มพ ช อ Collection ท ต องการจ ดเก บข อม ล เช น เศรษฐศาสตร การเกษตร จะปรากฎ Collection ข อม ลท สร าง การนาข อม ลจากฐานข อม ลทร พยากรห องสม ด (KKU WebOPAC) เข าส Zotero 1. เข าส ฐานข อม ลทร พยากรห องสม ด (KKU WebOPAC) 2. ส บค นข อม ล แล วคล กท รายการผลการส บค นเพ อด รายละเอ ยด 3. ท ช อง URL จะปรากฏส ญล กษณ ร ปหน งส อส น าเง น และเม อนาเมาส ไปวางจะแสดงข อความ Save to Zotero แล วคล กท ร ปหน งส อส น าเง น เพ อบ นท กรายการบรรณาน กรมเร องน นๆ ค ม อการใช งานโปรแกรม ZOTERO โดย ย วด เพชระบรรณาร กษ ห องสม ดคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 6 4. ท ม มขวาล างของหน าจอ จะปรากฏข อความแสดงรายการท กาล งบ นท ก กรณ ว ทยาน พนธ /การศ กษาอ สระ ให เพ มเต มข อม ลด งน 1. เปล ยน field Item Type เป น Thesis 2. ลบ Author มหาว ทยาล ยขอนแก น ออก 3. ใน field Type พ มพ ช อหล กส ตรว ทยาน พนธ / การศ กษาอ สระ เช น การศ กษาอ สระปร ญญาว ทยา ศาสตรมหาบ ณฑ ต 4. ใน field University พ มพ ช อ สาขาว ชา คณะ มหาว ทยาล ย เช น สาขาว ชาธ รก จการเกษตร บ ณฑ ต ว ทยาล ย มหาว ทยาล ยขอนแก น 5. ใน field Call Number เพ มข อม ล เลขเร ยกหน งส อ สาหร บการค นหาต วเล มต อไป เช น วพ HD ส829ก ค ม อการใช งานโปรแกรม ZOTERO โดย ย วด เพชระบรรณาร กษ ห องสม ดคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 7 กรณ เป นบทความวารสารภาษาไทย กรณ หน งส อหร อรายงานการว จ ย ให ดาเน นการเพ มข อม ล ด งน 1. เปล ยน field Item Type เป น Journal Article 2. ใน field Publication พ มพ ช อวารสาร เช น วารสาร บ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร 3. ใน field Volume พ มพ หมายเลข ป ท ของวารสาร 4. ใน field Issue พ มพ หมายเลข ฉบ บท ของวารสาร เช น 16 ฉบ บพ เศษ 5. ใน field Pages พ มพ หมายเลขหน าของบทความ เช น ใน field Author เปล ยนจาก มหาว ทยาล ยขอนแก น เป น และคณะ ค ม อการใช งานโปรแกรม ZOTERO โดย ย วด เพชระบรรณาร กษ ห องสม ดคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 8 การนาข อม ลจาก ISBN, DOI, PubMed ID 1. คล กท (Add Item by Identifier) เพ อนำข อม ล บรรณำน กรมเข ำจำก ISBN, DOI, PubMed ID 2. พ มพ เลข ISBN หร อ DOI หร อ PubMed ID ในช อง เช น ISBN ของหน งส อ การนาข อม ลจากฐานข อม ลอ เล กทรอน กส 1. เข าส ฐานข อม ลอ เล กทรอน กส เช น Web of Science, Science Direct, Scopus เป นต น 2. ส บค นข อม ล แล วคล กท รายการผลการส บค นเพ อด รายละเอ ยด 3. ท ช อง URL จะปรากฏส ญล กษณ ร ป folder ส เหล อง เม อน าเมาส ไปวางจะแสดงข อความ Save to Zotero... (ช อฐานข อม ลท ส บค น) แล วคล กท ร ป folder ส เหล อง เพ อบ นท กรายการบรรณาน กรมเร องน นๆ 4. จะปรากฏหน าจอให เล อกรายการท ส บค น (เฉพาะท ปรากฏบนหน าเว บ) โดยคล กเล อกรายการท ต องการ จากน นคล ก ป ม ตกลง 5. ท ม มขวาล างของหน าจอ จะปรากฏข อความแสดงรายการท กาล งบ นท ก ค ม อการใช งานโปรแกรม ZOTERO โดย ย วด เพชระบรรณาร กษ ห องสม ดคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 9 การต ดต ง plugins ในโปรแกรม Word ไปท เพ อต ดต ง plugins โปรแกรม Zotero ในโปรแกรม Word ด งน 1. คล ก download 2. คล ก Plugins for Microsoft Word and OpenOffice 3. คล ก Zotero 2.1/3.0 word processor plugins 4. คล ก Word for Windows Plugin for Zotero คล ก ย นยอม (Allow 6. คล ก ต ดต งเด ยวน 7. คล ก เร มใหม ท นท (Restart) ค ม อการใช งานโปรแกรม ZOTERO โดย ย วด เพชระบรรณาร กษ ห องสม ดคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 10 จากน นเข าส โปรแกรม Microsoft Word จะปรากฏไอคอนการใช งานของ Zotero ด กรณ Microsoft Word 2003 จะปรากฏเมน ไอคอน กรณ Microsoft Word 2007 จะปรากฏเมน ไอคอน Zotero ท Add-Ins การใส รายการอ างอ งใน Microsoft Word ม 2 ว ธ ค อ ว ธ ท 1 การใส รายการอ างอ งท ายเร อง 1. เล อกรายการข อม ลบรรณาน กรมท ต องการ สามารถเล อกหลายรายการ เพ อสร างเป นบรรณาน กรมไปวางไว ใน เอกสาร Word 2. จากน นคล กเมาส ขวา ปรากฏเมน คาส ง ให เล อก Create Bibliography from Selected Items 1. ลำกเมำส ระบำยรำยกำรท ต องกำรสร ำงบรรณำน กรม 2. คล กท Create Bibliography from Selected Items 3. เล อกร ปแบบท ต องการอ างอ ง (Citation Style) เช น American Psychological Association 6 th edition (APA) และคล กเล อก ทาสาเนาไปคล ปบอร ด (Copy to Clipboard) จากน นคล กป ม ตกลง (OK) 3.1 คล กเล อกร ปแบบกำรอ ำงอ ง เช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks