ZLEPŠENIE RIADENIA ZÁSOBOVANIA A OPTIMALIZÁCIE ZÁSOB - PDF

Description
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ZLEPŠENIE RIADENIA ZÁSOBOVANIA A OPTIMALIZÁCIE

Please download to get full document.

View again

of 56
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Environment

Publish on:

Views: 47 | Pages: 56

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ZLEPŠENIE RIADENIA ZÁSOBOVANIA A OPTIMALIZÁCIE ZÁSOB SUPPLY MANAGEMENT IMPROVEMENT AND STOCKS OPTIMALIZATION BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR BARBORA KÓŇOVÁ Ing. JOSEF ŠUNKA, Ph.D. BRNO 2012 Táto verzia bakalárskej práce je skrátená (podľa Směrnice děkanky č. 1/2010). Neobsahuje identifikáciu subjektu, v ktorom bola bakalárska práca spracovaná (ďalej len dotknutý subjekt ) a ďalej informácie, ktoré sú podľa rozhodnutia dotknutého subjektu jeho obchodným tajomstvom či utajovanými informáciami. Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2011/2012 Fakulta podnikatelská Ústav managementu ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kóňová Barbora Ekonomika a procesní management (6208R161) Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem: Zlepšenie riadenia zásobovania a optimalizácie zásob v anglickém jazyce: Supply Management Improvement and Stocks Optimalization Úvod Vymezení problému a cíle práce Teoretická východiska práce Analýza problému a současné situace Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení Závěr Seznam použité literatury Přílohy Pokyny pro vypracování: Podle 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce Školním dílem . Využití této práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. Seznam odborné literatury: DOLANSKÝ, V., MĚKOTA, V., NĚMEC, V. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN DOSTÁL, P., RAIS, K., SOJKA, Z. Pokročilé metody manažerského rozhodování. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, s ISBN GOLDRATT, E. Kritický řetězec. 1. vyd. Praha: Interquility, s. ISBN SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada Publihing, s. ISBN ŽŮRKOVÁ, H. Plánování a kontrola klíč k úspěchu. 1. vyd. Praha: Grada Publihing, s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: Ing. Josef Šunka, Ph.D. Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2011/2012. L.S. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. Ředitel ústavu doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA Děkan fakulty V Brně, dne Abstrakt Bakalárska práca sa zameriava na riadenie zásobovania a optimalizáciu zásob v nevýrobnom podniku. Prostredníctvom ukazovateľov efektívnosti riadenia zásob sa zanalyzuje súčasná situácia v podniku. Rovnako prostredníctvom ukazovateľov sa na záver vyhodnotí, aké prínosy by mohli mať na zefektívnenie zásobovania a optimalizáciu zásob použité metódy na dosiahnutie týchto cieľov. Metódami na zlepšenie riadenia zásob je stanovenie optimálnych stavov zásob, ABC analýza, ekonomické objednávacie množstvo a hodnotenie dodávateľov. Abstract The Bachelor s thesis focuses on improvement of supply management and stocks optimalization in the non-manufacturing company. By indexes of effectivity of stocks management is analyzed the current situation in the company. Similarly, indexes are used to evaluate what advantages could be achieved on supply management and stocks optimalization by using these methods to fulfill goals. These methods are used to set optimal stocks, ABC analysis, Economic Order Quantity and evaluation of suppliers. Kľúčové slová Logistika, zásoby, riadenie zásob, obrátka zásob, ABC analýza, nákup, dodávatelia Key words Logistics, stocks, inventory management, inventory turnovers, ABC analysis, purchasing, suppliers Bibliografická citácia KÓŇOVÁ, B. Zlepšenie riadenia zásobovania a optimalizácie zásob. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, s. Vedúci bakalárskej práce Ing. Josef Šunka, Ph.D. Čestné prehlásenie Prehlasujem, že predložená bakalárska práca je pôvodná a spracovala som ju samostatne. Prehlasujem, že citácia použitých prameňov je úplná, že som vo svojej práci neporušila autorské práva (v zmysle Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). V Brne dňa 31. mája Poďakovanie Ďakujem vedúcemu práce Ing. Josefovi Šunkovi, Ph.D. za cenné rady a pripomienky, poskytnuté pri spracovaní bakalárskej práce. Moja veľká vďaka patrí aj zamestnancom spoločnosti ABC, s.r.o. za poskytnutie informácií a pomoc pri spracovaní bakalárskej práce. OBSAH ÚVOD CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA SPOLOČNOSŤ ABC, S.R.O Charakteristika a ciele spoločnosti Organizačná štruktúra spoločnosti TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE Definícia logistiky, ciele logistiky Logistické náklady Riadenie zásob Základy riadenia zásob Klasifikácia zásob Riadenie zásob v podmienkach istoty Riadenie zásob v podmienkach neistoty Riadenie toku materiálu Nákup a obstarávanie Doprava Skladovanie ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU Zásoby spoločnosti ABC, s.r.o Identifikácia problému spoločnosti Charakteristika a ciele merania efektivity riadenia zásob Ukazovatele efektivity riadenia zásob v súčasnom stave Obrátka zásob Pomer zásob k celkovým aktívam spoločnosti... 33 4.4.3 Pomer nevybavených objednávok k celkovému počtu objednávok spoločnosti NÁVRHY NA ZLEPŠENIE RIADENIA ZÁSOBOVANIA A OPTIMALIZÁCIE ZÁSOB Optimálne stavy zásob Nastavenie optimálnych stavov zásob Návrhy na zlepšenie týkajúce sa optimálnych stavov zásob ABC analýza Charakteristika a ciele analýzy ABC Roztriedenie položiek na základe analýzy ABC Návrhy na zlepšenie v oblasti ABC analýzy Ekonomické objednávacie množstvo Stanovenie ekonomického objednávacieho množstva Návrhy na zlepšenie v prípade ekonomického objednávacieho množstva Položky s malým alebo nulovým predajom Stanovenie položiek s malým alebo nulovým predajom Návrhy na zlepšenie v oblasti položiek s nízkym a nulovým predajom Hodnotenie dodávateľov Informácie o dodávateľoch Návrhy v oblasti hodnotenia dodávateľov PRÍNOSY BAKALÁRSKEJ PRÁCE Zhodnotenie prínosov na základe ukazovateľov efektívnosti riadenia zásob Obrátka zásob Pomer zásob k celkovým aktívam spoločnosti Pomer nevybavených objednávok k celkovému počtu objednávok spoločnosti ZÁVER... 58 ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV ZOZNAMY ZOZNAM PRÍLOH... 63 ÚVOD V obchodnom podniku je jednou z veľmi dôležitých činností riadenie v oblasti zásobovania a optimalizácie zásob, čo znamená udržiavať v podniku optimálne množstvo zásob, pri čo najvyššej obratovosti zásob, optimálnych nákladoch a pri úplnom uspokojovaní požiadaviek na zákaznícky servis. Táto bakalárska práca sa zaoberá riadením zásobovania a optimalizáciami zásob v spoločnosti ABC, s.r.o. Spoločnosť ABC, s.r.o. sa zaoberá kompletnými dodávkami, teda dovozom a distribúciou zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky vysokej kvality pre svojich zákazníkov. Hlavným cieľom bakalárskej práce definovaným v úvodnej časti je znížiť viazanosť kapitálu v zásobách. V nasledujúcich dvoch kapitolách je charakterizovaná spoločnosť ABC, s.r.o. a sú vypracované teoretické východiská práce. Prostredníctvom ukazovateľov efektívnosti riadenia zásob, ktorými sú obrátka zásob, pomer zásob k celkovým aktívam spoločnosti a pomer nevybavených objednávok ku všetkým objednávkam spoločnosti, bude zanalyzovaná súčasná situácia v podniku. Kapitola analýza súčasného stavu rovnako zahrňuje identifikáciu problému, s ktorým sa spoločnosť stretáva. Praktická časť práce je zameraná na metódy slúžiace k zlepšeniu riadenia zásobovania a optimalizácie zásob. Metódy, ktoré boli priamo aplikované na spoločnosť ABC, s.r.o., sú nastavenie optimálnych stavov zásob, ABC analýza, ekonomické objednávacie množstvo, analýza položiek s malým alebo nulovým predajom a hodnotenie dodávateľov. V záverečnej časti práce sú vypracované návrhy na zlepšenie k jednotlivým metódam riadenia zásob a prínosy bakalárskej práce zhodnotené na základe ukazovateľov efektivity riadenia zásob, použité rovnako i v kapitole analýza súčasného stavu. V závere sú zhodnotené všeobecné prínosy bakalárskej práce pre spoločnosť ABC, s.r.o. a vyhodnotenie dosiahnutia zadaných cieľov. 12 1 CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je znížiť viazanosť kapitálu v zásobách v nevýrobnej firme ABC, s.r.o. Cieľom práce je efektívne riadenie zásob a nastavenie optimálnej stratégie zásobovania. Pre zníženie viazanosti kapitálu v zásobách v spoločnosti je cieľom zvýšiť rýchlosť obratu zásob a znížiť priemerný stav zásob. Tieto optimalizácie by mali viesť k zníženiu zásobovacích a skladovacích nákladov. Čiastkové ciele bakalárskej práce: zistenie výšky obrátky zásob pred a po použití metód pre optimalizáciu riadenia zásob, zistenie pomeru zásob k celkovým aktívam spoločnosti pred a po použití metód pre optimalizáciu riadenia zásob, zistenie pomeru počtu nevybavených objednávok k celkovému počtu objednávok spoločnosti pred a po použití metód pre optimalizáciu riadenia zásob, nastavenie optimálnych množstiev stavov pre jednotlivé položky zásob, roztriedenie položiek zásob podľa analýzy ABC, stanovenie ekonomického objednávacieho množstva (EOQ) pre vybrané položky tovarov, stanovenie položiek s veľkými zásobami na sklade, avšak s nulovým alebo malým predajom, ich predpokladanú dobu vyčerpania a navrhnutie vhodných riešení pre ich optimalizáciu, nastavenie systému hodnotenia dodávateľov. 13 Stanovenie optimálnych množstiev stavov pre jednotlivé položky zásob, stanovenie ekonomického objednávacieho množstva pre vybrané položky tovarov a navrhnutie vhodných riešení pre optimalizáciu skladových ležiakov by malo viesť ku zníženiu skladových zásob, redukovaniu nedostatku niektorých druhov tovaru na sklade a zminimalizovaniu prebytočných zásob, ktoré množstvom viažu kapitál. Nastavenie optimálnych množstiev stavov jednotlivých položiek zásob tak, aby pri dosiahnutí tejto hladiny, bolo signalizáciou, že jednotlivý tovar, je potrebné objednať u dodávateľa, poprípade výrobcu, aby nedochádzalo k jeho absencii. Východiskami k dosiahnutiu týchto cieľov sú vzorce pre výpočet obrátky zásob, vzorec pomeru zásob k celkovým aktívam spoločnosti, pomer nevybavených objednávok ku všetkým objednávkam spoločnosti pre vybrané položky tovarov. K dosiahnutiu rovnováhy množstva skladových položiek a k metódam slúžiacim pre ich zlepšenie riadenia a optimalizáciu, nám budú slúžiť výpočet prostredníctvom ekonomického objednávacieho množstva (EOQ), analýza stavov zásob a pravidelné kontroly stavov zásob. 14 2 SPOLOČNOSŤ ABC, S.R.O. 2.1 Charakteristika a ciele spoločnosti Spoločnosť ABC, s.r.o. sa zaoberá predovšetkým dovozom a distribúciou zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky vysokej kvality. Rovnako vyhľadávajú stále nové a inovované výrobky pre svojich zákazníkov. Spoločnosť organizuje odborné prednášky a sympóziá zamerané na špecifické oblasti v zdravotníctve. Rovnako sa spoločnosť snaží podporovať vzdelávanie lekárov a zdravotných sestier v ich oboroch, s následnou výmenou informácií medzi odbornou verejnosťou. Nemenej významnou činnosťou je účasť na výskume a vývoji nových výrobkov. Vedenie spoločnosti ABC, s.r.o. má sídlo v Brne, odkiaľ sa vybavujú všetky objednávky. Distribučná sieť pokrýva celé územie Českej republiky. Zákazníkmi spoločnosti sú nemocničné zariadenia i súkromní lekári. Počet zákazníkov je približne jeden tisíc. Cieľom spoločnosti je uspieť na trhu so zdravotníckym materiálom. Vedenie spoločnosti a všetci jej zamestnanci sú si vedomí toho, že bez spokojných zákazníkov spoločnosť nemôže existovať. 2.2 Organizačná štruktúra spoločnosti Organizačná štruktúra je oficiálnym interným dokumentom spoločnosti. V organizačnej schéme ABC, s.r.o. sú znázornené vzájomné vzťahy medzi útvarmi a pracovníkmi, povinnosti a právomoci zamestnancov na konkrétnych funkciách sú obsiahnuté v popisoch pracovných miest. Spoločnosť je samostatne fungujúcou firmou a preto nemá žiadne ďalšie vzťahy k vyššej organizačnej jednotke. Organizačnú štruktúru spoločnosti ABC, s.r.o. uvádzam v prílohe č. 1 tejto bakalárskej práce. 15 3 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 3.1 Definícia logistiky, ciele logistiky Logistika sa zaoberá pohybom tovaru a materiálu z miesta vzniku do miesta spotreby a s tým súvisiacim informačným tokom. Týka sa všetkých komponentov obehového procesu, to znamená predovšetkým dopravy, riadenia zásob, manipulácie s materiálom, balenia, distribúcie a skladovania. Zahrňuje rovnako komunikačné, informačné a riadiace systémy. Ich úlohou je zaistiť správne materiály na správnom mieste, v správnom čase, v požadovanej kvalite, s príslušnými informáciami a s odpovedajúcim finančným dopadom (DRAHOTSKÝ, ŘEZNÍČEK, 2003, s.1). Ciele logistiky Cieľom každej logistickej činnosti je optimalizácia logistických výkonov s ich komponentmi, logistickými službami a logistickými nákladmi (SCHULTE, 1994, s. 16). Rámcovým cieľom podnikovej logistiky je zabezpečovať uspokojovanie prianí zákazníkov na dodávky a služby na požadovanej úrovni a to pri optimalizácií celkových nákladov (HORÁKOVÁ, KUBÁT, s. 21). 3.2 Logistické náklady Koncepcia celkových nákladov je kľúčom k efektívnemu riadeniu logistického systému. Zníženie nákladov v jednej oblasti môže vyvolať zvýšenie nákladov v ďalšej oblasti (SIXTA, MAČÁT, 2005, s.88). 16 Šesť základných nákladových oblastí, ktoré sú medzi sebou vzájomne prepojené a významne ovplyvňujú logistický proces sú (SIXTA, MAČÁT, 2005, s.90): úroveň zákazníckeho servisu - tejto oblasti je veľmi dôležité poskytovanie kvalitného a rýchleho popredajného servisu, dispozícia náhradných dielov k produktom a v neposlednom rade oblasť manipulácie s vráteným tovarom, ktorá je zložitá a nákladná, prepravné náklady - významne sa menia v závislosti na objeme dodávky, hmotnosti dodávky, prepravnej vzdialenosti, mieste pôvodu a mieste určenia. Dôležitým faktorom je zvolený druh prepravy, náklady na udržovanie zásob - do týchto nákladov sa započítavajú náklady na kapitál viazaný v zásobách, skladovacie náklady, náklady na zaobstaranie zásob a rovnako náklady na likvidáciu zastaralého tovaru. Tieto náklady sa môžu pohybovať v rozmedzí od 14% až do viacej než 50% hodnoty zásob v ročnom vyjadrení, skladovacie náklady - vznikajú v procese skladovania a uskladnenia tovaru a vo svojej podstate sú ovplyvnené výberom miesta výrobných kapacít a skladov podniku. Zahrňujú všetky náklady, ktoré vznikajú v nadväznosti na zmenu počtu alebo zmenu umiestnení skladov, množstevné náklady - sú to náklady spojené so zmenami v nakupovaných množstvách a so zmenami vo výrobe či predaji. Primárnym cieľom riadenia toku materiálu je minimalizovať manipuláciu s materiálom. Ide hlavne o minimalizovanie prepravných vzdialeností, minimalizáciu úzkych miest, minimalizáciu stavu zásob a minimalizáciu strát, ktoré vznikajú plytvaním, zlou manipuláciou, krádežami a poškodením, náklady na informačný systém - proces vybavovania objednávok predstavuje systém, ktorý podnik používa k prijímaniu objednávok od zákazníkov, ku kontrole stavu objednávok a nadväznej komunikácií so zákazníkmi a konečne k samotnému vybaveniu objednávok a ich dostupnosti pre zákazníkov. Súčasťou tohto systému je i kontrola stavov zásob, fakturácia a stav pohľadávok. 17 3.3 Riadenie zásob Základy riadenia zásob Riadenie zásob chápeme ako činnosť spočívajúcu v optimalizácii výšky zásob a s tým súvisiace veľkosti a frekvencie dodávok, v spôsobe kontroly a v hodnotení efektívnosti tohto riadenia. Zásoby vznikajú v dôsledku časového a priestorového nesúladu medzi vznikom požiadavky danej položky a disponibilitou tejto položky. Dá sa povedať, že v prevažnej väčšine prevádzok sa nedá zaručiť plynulý chod prevádzky (výroby, obchodu, atď.) bez určitej úrovne zásob, ktorej výška a štruktúra je ovplyvnená okrem schopnosti managementu tieto zásoby riadiť najmä takými faktormi, ako je odvetvie, konkurenčná stratégia spoločnosti, prevádzková organizačná stratégia, náklady na kapitál a pod. V prípade obchodného reťazca je riadenie zásob jednou z najpodstatnejších prevádzok z hľadiska poskytovanej služby zákazníkovi i z hľadiska tvorby prevádzkového zisku. Zásoby sú jednou z najvýznamnejších položiek nie len pracovného kapitálu, ale i aktív a metódy riadenia (hlavne zapojenie IS/ IT systému) a ich váha v organizačnej štruktúre a investičnom portfóliu tomu odpovedá (KISLINGEROVÁ a kol., 2010, s. 508). Riadenie zásob predstavuje efektívne zaobchádzanie a efektívne hospodárenie so zásobami, využívanie všetkých rezerv, ktoré v tejto oblasti existujú a rešpektovanie všetkých činiteľov, ktoré majú vplyv na účinnosť riadenia zásob. Existencia zásob v okamihu, kedy nenachádzajú uplatnenie, kedy po nich nie je dopyt, znamená zbytočné vynakladanie prostriedkov (hmotných, finančných, ľudských). A neexistencia zásob v okamihu, kedy je potrebné plniť zákazku odberateľa, vedie ku stratám predajov a následne i ku stratám zákazníkov a dobrej povesti firmy. Vznikajú i prídavné náklady (predovšetkým dopravné a manipulačné) (HORÁKOVÁ, KUBÁT). 18 Ciele riadenia zásob Zásoby sú hlavným konzumentom prevádzkového kapitálu podniku. Cieľom riadenia stavu zásob je preto zvyšovať rentabilitu podniku prostredníctvom kvalitnejšieho riadenia zásob, predvídať dopady podnikových stratégií na stav zásob a minimalizovať celkové náklady logistických činností pri súčasnom uspokojovaní požiadaviek na zákaznícky servis (LAMBERT, STOCK, ELLRAM, 2000, s. 120) Klasifikácia zásob Zásoby sa dajú členiť podľa rôznych kritérií (SIXTA, ŽIŽKA, 2009, s. 62): stupňa spracovania, účtovných predpisov, funkčného hľadiska, použiteľnosti. Druhy zásob podľa stupňa spracovania Podľa stupňa spracovania sa zásoby delia obvykle na (SIXTA, ŽIŽKA, 2009, s. 62): výrobné zásoby (suroviny, základné, pomocné a režijné materiály, palivá, náhradné diely, nástroje, obaly a obalové materiály), zásoby rozpracovaných výrobkov (polotovary vlastnej výroby, nedokončené výrobky), zásoby hotových výrobkov (distribučné zásoby) a zásoby tovaru (produkty nakúpené za účelom ich ďalšieho predaja). Druhy zásob podľa účtovných predpisov Zásoby sa delia do dvoch hlavných skupín na (SIXTA, ŽIŽKA, 2009, s. 63): nakupované zásoby - zahrňujú skladovaný materiál (suroviny základný materiál, pomocné látky, prevádzkové látky, náhradné diely, obaly, drobný hmotný majetok) a skladovaný tovar, zásoby vlastnej výroby sa členia na nedokončenú výrobu, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá. 19 Druhy zásob podľa funkcie v podniku Podľa tohto hľadiska rozoznávame päť skupín
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks