ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА

Please download to get full document.

View again

of 341
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religion & Spirituality

Publish on:

Views: 32 | Pages: 341

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ Частина 1 Умань ББК 74.2я43 З 41 Збірник наукових праць затверджено постановою Президії ВАК України 16 грудня 2009 р. 1-05/6 перелік 4 (Бюлетень ВАК 1, 2010 р.) як наукове фахове видання щодо публікації наукових досліджень з галузі педагогічних наук. Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Реєстраційне свідоцтво: КВ Головний редактор: Мартинюк М. Т. доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. Редакційна колегія: Побірченко Н. С. доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Коберник О. М. доктор педагогічних наук, професор; Кузь В. Г. доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; Пащенко Д. І. доктор педагогічних наук, професор; Тищенко Т. М. кандидат філологічних наук, доцент. Рецензенти: Сметанський М. І. доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Вінницького педагогічного університету ім. М. Коцюбинського; Пометун О. І. доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України. Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол 8 від 26 березня 2012 р.) Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. Умань : ПП Жовтий, Ч с. До збірника увійшли статті, у яких науковці розглядають актуальні проблеми удосконалення навчально-виховного процесу загальноосвітньої і вищої школи, висвітлюють результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, цитат, статистичних даних, імен власних та інших відомостей. УДПУ імені Павла Тичини, ЗМІСТ Збірник наукових праць. Частина 1, 2012 Агейчева Ганна СПЕЦИФІКА І МОЖЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ШВЕЦІЇ... 8 Білецька Світлана ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ ДИТИНИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ ЗАХІДНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 13 Бондар Галина ЗНАЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН.. 18 Боярська-Хоменко Анна ВИТОКИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Волосенко Антоніна ЗМІСТ ТА СУТЬ ПОНЯТТЯ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ Воскобойнікова Галина НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я ДІТЕЙ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» ЗА ВИМОГАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО- ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ. 38 Гаманюк Віта ІНОЗЕМНІ МОВИ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ФРН: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. 48 Гончар Олена ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 58 Данилевська Марія ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Данилюк Сергій ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ В АСПЕКТІ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ Денисенко Анжела ВИВЧЕННЯ ДИТИНИ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Денисова Оксана ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.. 88 Довбня Софія ВПЛИВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 96 Дронова Ольга ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЛЯЛЬКИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА Ємець Альона СВОЄРІДНІСТЬ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХІ СТОЛІТТЯ І СУЧАСНИЙ МОЛОДШИЙ ШКОЛЯР. 112 Єрмакова Світлана ВЕКТОРНІСТЬ РОЗГОРТАННЯ ДОМІНАНТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТІХ ВИКЛАДАЧІВ ВТНЗ Іванченко Євгенія СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ЗАСАДА СИСТЕМИ ІНТЕГРАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ Калиндрузь Любов, Миронюк Вадим ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВ ЯЗАННІ ПРОБЛЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ Каменева Катерина ОБРАЗ «Я» ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА І ФОРМУВАННЯ ЙОГО ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ. 147 Коляда Наталя «ПОХІД ЗА КУЛЬТУРУ» ЯК ПРОЯВ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПІОНЕРІЇ (КІНЕЦЬ 20-Х РОКІВ ХХ СТ.) 154 Комаровська Оксана ОПАНУВАННЯ ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ ОСВІТИ ХУДОЖНЬО ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ Коновалова Елена ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОММУНИКАТИВНО ЗНАЧИМЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ВО ВСЕХ КОММУНИКАТИВНЫХ СФЕРАХ 170 Кочубей Тетяна УКРАЇНА І КАНАДА: ДО ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ БАГАТОРІВНЕВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 177 Кудина Ганна ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ М. М. МИРОНОВИМ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ К. Д. УШИНСЬКОГО 183 Кузьо Ірина ДИТИНСТВО В РАДЯНСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ. 190 Кушнір Світлана ЄДНІСТЬ ЗМІСТОВОГО І ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИ ФОРМУВАННІ ЗНАНЬ З РАДІОБІОЛОГІЇ В СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Матерова Анна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ В НЕГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 204 Мельник Наталія СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У США: ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОВІДНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ МИНУЛОГО Осаульчик Ольга ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В СИСТЕМІ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ Перфільєва Майя СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ 227 Радул Ольга ОБРАЗ ДИТИНИ У ДАВНІХ СХІДНИХ СЛОВ ЯН. 234 Ратушинська Анастасія САМООСВІТНЯ КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ Рогальська Надія ОБРАЗ ДИТИНСТВА У ЗВИЧАЯХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. 251 Совгіра Світлана ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ОСНОВІ ДОСТУПНОСТІ ТА ЛОГІКИ НАУКИ 257 Стеценко Наталія ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ РУЧНОЇ ПРАЦІ В КОНЦЕПЦІЇ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ОСВІТИ Й. Г. ПЕСТАЛОЦЦІ Ступак Дмитро ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІКІВ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. 270 Тімець Оксана ПРОГНОЗУВАЛЬНА ОЦІНКА ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Ткаченко Владислав ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦЇ НАУКОВОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-СОЦІОЛОГІВ Требенко Дмитро АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ПРАКТИКИ КОНСТРУЮВАННЯ КУРСУ ВИЩОЇ АЛГЕБРИ. 291 Третьякова Елена ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 298 Турчинова Ганна ЗМІСТ КУРСУ НАВЧАННЯ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ Ялліна Вікторія ОСОБИСТІСТЬ ПІДЛІТКА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ Ярыгин Анатолий ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЙ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 324 Huriy Maria INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING CITIZENSHIP EDUCATION УДК 378 Ганна Агейчева, аспірант Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка СПЕЦИФІКА І МОЖЛИВОСТІ ДИСТА НЦІЙНОЇ ОСВІТИ ШВЕЦІЇ Статтю присвячено проблемі розвитку дистанційної освіти у Швеції. Актуальність роботи зумовлена необхідністю впровадження дистанційного навчання та використанням можливостей, які дає сучасній молоді електронне навчання. Досліджено теоретичні й практичні питання впровадження дистанційного навчання у системі вищої освіти Швеції. Розглянуто існуючі моделі організації дистанційного навчання та їх варіанти у Швеції. Подано основні компоненти організації дистанційної освіти. Наведено особливості розвитку дистанційного навчання Швеції. Ключові слова: дистанційна освіта, дистанційне навчання, електронне навчання. Статья посвящена проблеме развития дистанционного образования в Швеции. Актуальность работы обусловлена необходимостью внедрения дистанционного обучения, а также использованием возможностей, которые предоставляет современной молодёжи электронное обучение. Рассмотрены существующие модели организации дистанционного обучения и их варианты в Швеции. Представлены новые компоненты организации дистанционного образования. Приведены особенности развития дистанционного обучения Швеции. Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционное обучение, электронное обучение. This article is dedicated to the development of distance education in Sweden. The urgency of the need caused by the introduction of distance learning and using the opportunities offered by the modern youth e-learning. Theoretical and practical issues in implementing e-learning in higher education in Sweden are described. Existing models of distance education and their variants in Sweden are considered. The basic components of distance education are presented. The peculiarities of development of distance education in Sweden are shown. Key words: distant education, distant learning, electronic teaching. 8 На сьогоднішньому етапі розвитку дистанційна освіта інтенсивно входить до освітньої сфери, що обумовлено багатьма перевагами цієї педагогічної системи. Більше того, деякі фахівці вважають таку освіту найбільш ефективною формою навчання людини незалежно від її віку. Створені на основі сучасних носіїв інформації засоби навчання в комплексі з інформаційно-комунікативними технологіями, а також сучасне методичне забезпечення дозволяють самостійно оволодіти навчальною діяльністю, створюючи умови для самостійного засвоєння предметів навчального циклу. Дистанційне навчання характеризується високим професіоналізмом, прагненням до співробітництва, самореалізації й розвитку, що є, по суті, наслідком використання комп ютерного навчання та сучасних засобів комунікації. Сьогодні вивченням системи дистанційного навчання Швеції займаються вчені дослідники Ґетеборзького університету та університету Umea. Найбільш ваговими є дослідження Ганса Джемби з теорії дистанційного навчання та Аніки Ресфельд з практичного впровадження дистанційної освіти. Мета дослідження полягає в здійсненні наукового аналізу дистанційного навчання Швеції й розробленні рекомендацій щодо можливостей використання прогресивного шведського досвіду в Україні. Дослідження будується за двома напрямами: вивчення об єкта «якість освіти» та дослідження методів управління його станом із застосуванням інформаційно-комунікативних технологій. Систематизування й проведення аналізу існуючих практик та методів забезпечення якості дистанційного навчання створюють необхідну основу для наукових доробок. Дослідження концептуальних ідей дистанційної освіти Швеції, визначення подальших перспектив розвитку вітчизняної практики впровадження інформаційно-комунікативних технологій у дистанційній освіті сучасної молоді дуже важливо. Процеси змін у суспільстві сьогодні в цілому і в системі освіти зокрема, пов язані з упровадженням нової гуманістичної освітньої парадигми, ставлять на порядок денний проблему народження нової системи освіти, зорієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Задоволення освітніх потреб суспільства, що розвивається, пов язане з необхідністю реорганізації системи навчання населення. Однією з таких форм реорганізації є дистанційне навчання. І хоча дистанційне навчання сьогодні не в змозі випр
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks