Zbornik radova 29 - 2014.pdf

Description
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKO- ARHITEKTONSKOG FAKULTETA NIŠ broj 29/2014 IZDAVAČ Građevinsko-arhitektonski fakultet Niš, Aleksandra Medvedeva 14 Tel: +38118 588-202 +38118 588-181 http://www.gaf.ni.ac.rs/ ZA IZDAVAČA Dekan dr Petar Mitković, red. prof. GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK Direktor dr Dragoslav Stojić, red. prof. REDAKCIJA dr Slaviša Trajković, red. prof. dr Danica Sta

Please download to get full document.

View again

of 246
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 246

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    ZBORNIK RADOVA GR Đ VINSKO   RHIT KTONSKOG   F KULT T NIŠ broj 29/2014  II IZDAVAČ Građevinsko -arhitektonski fakultetNiš, Aleksandra Medvedeva 14 Tel: +38118 588-202 +38118 588-181http://www.gaf.ni.ac.rs/ ZA IZDAVAČA Dekan dr Petar Mitkovi ć, red. prof. GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK Direktor dr Dragoslav Stojić ,red. prof. REDAKCIJA dr Slaviša Trajković, red. prof. dr Danica Stanković ,docentdr Zoran Grdić ,red. prof.dr Gordana Topličić - Ćurčić ,docentV ladan Nikolić, asistent TEHNIČKI UREDNIK mr Radovan Cvetković, asistent TEHNIČKA OBRADA Predrag Lukić, master inž. građ. LEKTOR ZA ENGLESKI JEZIK Goran Stevanović ,dipl. fil. Radovi su recenziraniISSN 1452-2845 štampa Unigraf  Tiraž 250   Štampa: Grafka Galeb  - Niš Tiraž: 250 primeraka   III PREDGOVOR Poštovani čitaoci, podsećanja radi treba reći da je prvi broj Zbornika izdat 1980. godine. Uprkos najrazličitijim problemima na koje se u proteklom periodu nailazilo, publikovan je i ovaj 29 po redu Zbornik, čime se poštuje dinamika izdavanja jednog  broja godišnje. Sadrži šesnaest radova iz skoro svih oblasti građevinarstva i arhitekture. Svi radovi su recenzirani od strane dva priznata stručnjaka iz odgovarajuće naučne oblasti, odnosno discipline.   Koncepcija časopisa je i ovom prilikom ostala nepr  omenjena, kako u pogledu namene i sadržaja, tako i u pogledu tehničke obrade. Kao i do sada časopis treba da omogući široj naučnoj javnosti uvid u naućno - istraživački rad Fakulteta čime bi se njegov ugled i ugled autora više vrednovao, između ostalog i zbog činjenice da su u našoj zemlji veoma retki fakulteti koji izdaju sopstvene časopise.  Zbornik je dostupan i putem prezentacije preko Interneta u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije u punom obimu. Prema kategorizaciji domaćih naučnih časopisa  Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Odbora za saobraćaj urbanizam i građevinarstvo za 2014. godinu, Zbornik je svrstan u kategoriju časopisa M52.   I na kraju, kako je to već običa  j, pozivamo sve autore koji se bave naučno - istraživačkim radom da i u buduće daju svoj doprinos redovnom izlaženju Zbornika. Ovaj poziv je posebno upućen mladim saradnicima kojima je Zbornik često i prvi časopis u kojem su prezentovali svoj naučno -istraživ ački rad. Pozivamo i njihove starije kolege i mentore da im u tim nastojanjima pomognu korisnim savetima. Glavni i odgovorni urednik, Prof. dr Dragoslav Stojić, dipl. inž. građ.   Dekan, Prof. dr Petar Mitković, dipl. inž. arh.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks