ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ Скопје октомври PDF

Description
Втора меѓународна научна конференција Влијанието на научно технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија Скопје октомври

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 149 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Втора меѓународна научна конференција Влијанието на научно технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија Скопје октомври 2014 : Втора меѓународна научна конференција Влијанието на научно технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија Организатор: Институт за дигитална форензика Уредник: Проф.д-р Сашо Гелев Издавач: Универзитет ЕВРО-БАЛКАН Скопје Република Македонија CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски , Скопје 001.3:330/378(497.7)(062) МЕЃУНАРОДНА научна конференција (2 ; 2014 ; Скопје) Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија : зборник на трудови / Втора меѓународна научна конференција, Скопје октомври, 2014 ; [уредник Сашо Гелев]. - Скопје : Универзитет Евро-Балкан , стр. : илустр. ; 24см Дел од трудовите на англиски јазик. - Библиографија кон трудовите ISBN а) Научен развиток - Општествени науки - Македонија - Собири COBISS.MK-ID Сите права ги задржува издавачот и авторите Програмски одбор Проф. Д-р Митко Панов, Универзитет Евро Балкан - Претседател проф. Д-р Сашо Гелев Електротехнички факултет Радовиш Универзитет Гоце Делчев Штип, Република Македонија копретседател проф. Д-р Павлина Стојанова, Универзитет Евро Балкан копретседател Проф. Влатко Чингоски, Електротехнички факултет Радовиш Универзитет Гоце Делчев Штип, Република Македонија Проф. Д-р Божо Крстајиќ, Електротехнички факултет - Подгорица, Црна Гора Доц. д-р Роман Голубовски, Електротехнички факултет Радовиш Универзитет Гоце Делчев Штип, Република Македонија Проф. Д-р Аристотел Тентов, Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, Република Македонија Доц. Д-р Марија Календар, Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, Република Македонија Доц. Д- Атанас Козарев, Европски универзитет Република Македонија- Скопје Проф. Д-р Атанас Илиев, Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, Република Македонија Проф. Д-р Тони Стојановски, Австралија Д-р Зоран Нарашанов, Винер осигурување, Скопје, Република Македонија Проф. д-р Лада Садиковиќ, Факултет за криминалистика, криминологија и безбедност, Универзитет во Сараево; Проф. д-р Здравко Скакавац, Факултет за правне и пословне студије, Универзитет УССЕ, Нови Сад; Доц. д-р Марјан Николовски, Факултет за безбедност, 2 Универзитет Св. Климент Охридски, Битола, Република Македонија Проф. д-р Гордан Калајџиев, Правен факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, Република Македонија Д-р Никола Протрка, Полициска академија, Загреб, Република Хрватска Проф. Д-р Стефан Сименов, Академија за внатрешни работи на Република Бугарија Доц. Д-р Оџаков Фердинанд, Министерство за одбрана на Република Македонија Доц. д-р Лидија Раичевиќ, Основно јавно обвинителство за борба против организиран криминал 3 Организацискиодбор Проф. д-р Сашо Гелев, претседател Проф. д-р Павлина Стојанова, член Доц. Д-р Мимоза Клековска, член Доц. Д-р Снежана Черепналковска-Дуковска, член Доц. д-р Александар Даштевски, член Доц. д-р Вангел Ноневски, член Доц. д-р Јорданка Галева, член М-р Игор Панев, член М-р Маријана Хрисафов, член Зорица Каевиќ, член 4 П Р Е Д Г О В О Р Конференцијата се организира да се согледа влијанието на научно - технолошкиот развоток во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија. Минатата година за прв пат ја организиравме оваа конференција со цел студентите од вториот и третиот циклус на студии да се оспособат за пишување и презентирање научно-стручни трудови, а останатите учесници да ги пренесат своите најнови истражувања во посочените области. Втората конференција во однос на првата по бројот на презентирани трудови беше поспешна. Презентирани беа повеќе од 60 труда. За следната конференција ќе се потрудиме најдобрите трудови покрај тоа што ќе излезат во зборникот на трудови од конференцијата, да ги издадеме и во наше списание со интенција тоа да прерасне во меѓународно списание. Проф. Д-р Сашо Гелев 5 СОДРЖИНА д-р Роман Голубовски Универзитет Гоце Делчев - Штип Автоматизирање на ЕКГ дијагностика д-р Роман Голубовски Универзитет Гоце Делчев - Штип Технички аспекти на автоматизација на биаксијална виброплатформа Atanas Kozarev, PhD, European University - Republic of Macedonia DEMOCRATIC CONTROL OVER THE SECURITY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA CURRENT SITUATIONS AND CHALLENGES д-р Василија Шарац Универзитет Гоце Делчев - Штип Примена на софтверски пакети во проектирање на електрични инсталации д-р Василија Шарац Универзитет Гоце Делчев - Штип ПРИМЕНА НА ЛОГО КОНТРОЛЕР ВО УПРАВУВАЊЕ НА МАШИНА АБКАНТПРЕСА СTO-400 ОД АПСПЕКТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОВЕРЛИВОСТА И БЕЗБЕДНОСТА НА ПОГОНОТ м-р Маријана Хрисфов, Универзитет ЕВРО-БАЛКАН - Скопје Новите медиуми и политичките револуции м-р Татјана Уланска, м-р Даниела Коцева, Универзитет Гоце Делчев - Штип Промените во општеството како причина за семантичка екстензија во современиот македонски јазик М-р Александра Ангеловска, Правен факултет Јустинијан Први, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје М-р Нада Донева, Правен факултет Јустинијан Први, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје Развојот на современите комуникациски технологии и нивното 69 6 влијание на проблемот на сексуална злоупотреба на деца... Танкица Таукова, Горан Сачевски, Ѓорги Тасев, Прв Приватен Универзитет ФОН Компјутерски криминал, како нова форма на криминал во Република Македонија Д-р Сергеј Цветковски, Д-р Ванчо Кенков, Институт за безбедност, одбрана и мир-филозофски факултет Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје Осиромашен ураниум: добивање, карактеристики и примена М-р Јасмина Мишоска Платежни картички како инструмент за плаќање во електронското банкарство М-р Тане Димовски, Агенција за млади и спорт-влада на РМ Интервјуто и наградувањето на вработените како дел од менаџментот на организацијата д-р Олга Кошевалиска, д-р Лазар Нанев, Универзитет Гоце Делчев Штип, Правен Факултет Информатичкиот систем на Европол Кире Николовски, Универзитет Евро-Балкан Александар Петровски, Универзитет Св. Кирил и Методиј Употребата на ласерската технологија во форензиката Aleksandar Nacev, MA Directorate for Security of Classified Information, The Internet as a terrorist tool for recruitment and radicalization д-р Олга Кошевалиска, м-р Елена Иванова, Универзитет Гоце Делчев Штип, Правен Факултет Шенгенски информациски систем и заштита на податоците во него Д-р Ванчо Кенков, Д-р Сергеј Цветковски, Институт за безбедност, одбрана и мир-филозофски факултет Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје Операции поинакви од војна- облик на загрозување на безбедноста на малите земји Biljana Jakimovska, Ministry of Defence INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF RESCUE AND PROTECTION - PRECONDITION FOR SUCCESSFUL DEALING WITH NATURAL DISASTERS Мирјана Маневска, Република Македонија Симбиотската поврзаност на националниот-безбедносен систем и националниот дипломатски апарат- гаранција за ефикасна заштита на националните интереси д-р Ирена Андрееска, Комерцијална банка АД Скопје Технологијата, глобализацијата и феноменот на сиромаштија во современиот свет Daniela Koteska Lozanoska, MSc and Dimitar Stojkovski UIST St. Paul the Apostle Ohrid E-banking in the Republic of Macedonia Anka Trajkovska-Petkoska, PhD, University St. Kliment Ohridski-Bitola, R. Macedonia Anita Trajkovska-Broachb), PhD, The Egg Factory, LLC., VA, USA Learning Agility - is this really important nowadays? Илија Насов, МИТ Универзитет- Скопје Анка Трајковска Петкоска, Универзитет Св. Климент Охридски-Битола Од идеја до реализација искуства од ЕУ проекти Гзим Џамбази Новите технологии и односот на учениците кон книжевната уметност м-р Шутова Милицa, ФОН универзитет Начини на решавање на претходното прашање во парничната постапка Borka Tushevska, PhD, Faculty of law University Goce Delcev Stip ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF SEADOCS AND 218 8 BOLERO SYSTEMS IN ELECTRONIC TRANSFER OF BILL OF LADING... Borka Tushevska, PhD, Faculty of law University Goce Delcev Stip BASIC CAPITAL: COMPARATIVE ASPECTS IN EUROPEAN UNION AND MACEDONIAN LAW м-р Зоран Златев, Факултет за информатика Штип д-р Роман Голубовски, Електротехнички факултет - Радовиш д-р Владо Гичев, Факултет за информатика Штип Универзитет Гоце Делчев - Штип Дизајн и анализа на експеримент со употреба на Labview м-р Зоран Златев, Факултет за информатика Штип д-р Роман Голубовски, Електротехнички факултет - Радовиш д-р Владо Гичев, Факултет за информатика Штип Универзитет Гоце Делчев - Штип Мониторинг и процесирање на сеизмички сигнали користејки Labview Д-р Татјана Николова Маневска Трендови во опкружувањето и нивното влијание во менаџментот на човечки ресурси во Република Македонија Д-р Татјана Николова Маневска Стратегиски системи за оценување на перформансите на вработените Изет Хусеин, Селма Биберовиќ, Универзитет Евро-Балкан Скопје Извори на сајбер закани Селма Биберовиќ, Изет Хусеин, Универзитет Евро-Балкан Скопје Етичко хакирање и зголемување на компјутерската безбедност Зорица Каевиќ, ОУ Ѓорѓија Пулевски, Скопје Д-р Ненад Крстевски, МЕПСО Македонски електро преносен систем оператор 9 Д-р Сашо Гелев, Универзитет Гоце Делчев, Македонија Штип, Дигитална форензија на мобилни телефони м-р Марија Амповска, Универзитет Гоце Делчев Штип Правна и институционална рамка на нуклеарната енергија во Р.Македонија Ass.Prof. Aleksandar Tudzarov Goce Delcev University Shtip 5G Mobile Networks: the User-side Approach Ass.Prof. Aleksandar Tudzarov Goce Delcev University Shtip, Next Generation Mobile Networks Architecture Д-р Гордан Јанкуловски, Универзитет Евро-Балкан Влијанието на научно - технолошкиот развиток во областа на правото, економијата во Република Македонија од областа на електронско банкарство Д-р Гордан Јанкуловски, Универзитет Евро-Балкан Влијанието на научно - технолошкиот развиток во областа на правото, економијата во Република Македонија од областа на е - бизнис М-р Маја Кукушева Панева, М-р Билјана Читкушева Димитровска, Томче Велков, Проф. Д-р Влатко Чингоски, Електротехнички Факултет- Радовиш Универзитет Гоце Делчев- Штип, Р. Македонија FEMM како Едукативна Алатка за Решавање на Проблеми од Електромагнетизам Стоимен Стоилов, Горан Боримечковски, Николче Петковски, Универзитет Евро- Балкан Скопје Значење на компјутерската форензија при собирање на дигитални докази и справување со сајбер криминалот Мимоза Клековска, Универзитет Евро-Балкан Скопје Цвета Мартиновска, Факултет за информатика Штип Одредување на личниот идентитет врз основа на ракописот како биометриска идентификација Д-р Ненад Крстевски, МЕПСО Зорица Каевиќ, д-р Фердинанд Оџаков Министерство за одбрана Методи на идентификација на маскирани непознати сторители на казниви дејства м-р Марија Амповска, м-р Димитар Апасиев Универзитет Гоце Делчев Штип, Правен Факултет Кочани Еволуција на ноксалната одговорност од римското право во одговорност за друг во современото македонско право Васко Милевски, АД Електрани на Македонја, Скопје, Македонија Влатко Чингоски, Електротехнички Факултет, Универзитет Гоце Делчев- Штип, Енергетски Пасивни Објекти за Домување д-р Зоран Димитровски, Универзитет Гоце Делчев - Штип Технички решенија за зголемување на безбедноста и сигурноста при експлоатација на тракторите во јавниот сообраќај д-р Зоран Димитровски, Универзитет Гоце Делчев - Шти
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks