ZBIÓR ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH CБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ FILOLOGIA, SOCJOLOGIA I KULTUROZNAWSTWO. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W NAUCE I EDUKACJI - PDF

Description
ZBIÓR ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH CБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ FILOLOGIA, SOCJOLOGIA I KULTUROZNAWSTWO. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W NAUCE I EDUKACJI ФИЛОЛОГИЯ,СОЦИОЛОГИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКЕ И

Please download to get full document.

View again

of 72
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 65 | Pages: 72

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ZBIÓR ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH CБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ FILOLOGIA, SOCJOLOGIA I KULTUROZNAWSTWO. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W NAUCE I EDUKACJI ФИЛОЛОГИЯ,СОЦИОЛОГИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ Kraków Краков Zbiór artykułów naukowych. U.D.C B.B.C. 94 Z 40 Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» Druk i oprawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» Adres wydawcy i redakcji: Warszawa, ul. S. Kierbedzia, 4 lok Zbiór artykułów naukowych. Z 40 Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne tendencje w nauce i edukacji ( ) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», str. ISBN: Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie i kopiowanie materiałów bez zgody autora jest zakazane. Wszelkie prawa do materiałów konferencji należą do ich autorów. Pisownia oryginalna jest zachowana. Wszelkie prawa do materiałów w formie elektronicznej opublikowanych w zbiorach należą Sp. z o.o. «Diamond trading tour». Obowiązkowym jest odniesienie do zbioru. nakład: 50 egz. Diamond trading tour Warszawa 2016 ISBN: Komitet Komitet Organizacyjny: W. Okulicz-Kozaryn (Przewodniczący), dr. hab, MBA, profesor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska; A. Murza, (Zastępca Przewodniczącego), MBA, Ukraina; Е. Агеев, д.т.н., профессор, Юго-Западный государственный университет, Россия; А. Горохов, к.т.н., доцент, Юго-Западный государственный университет, Россия. L. Nechaeva, dr, Ukraina; М. Ордынская, профессор, Южный федеральный университет, Россия. В. Подобед, dr, Belarus; A. Prokopiuk, dr, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Polska; J. Srokosz, dr, Uniwersytet Opolski, Polska; E. Żelasko-Makowska, dr, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska. Komitet naukowy: W. Okulicz-Kozaryn (Przewodniczący), dr. hab, MBA, profesor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska; L. Nechaeva, dr, Ukraina; В. Куц, д.т.н., профессор, Юго-Западный государственный университет, Россия; Р. Латыпов, д.т.н., профессор, Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ), Россия; A. Tsimayeu, dr, associate Professor, Belarusian State Agricultural Academy, Belarus; Е. Чекунова, д.п.н., профессор, Южно-Российский институт-филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Россия. 3 Zbiór artykułów naukowych. 4 SPIS /СОДЕРЖАНИЕ SEKCJA 22. FILOLOGIĘ. (ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 1. Кобилко Н.О... 6 ОСМИСЛЕННЯ ГЛИБИННОЇ СУТНОСТІ СПАДЩИНИ МИТЦІВ СЛОВА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ 2. Сикорская В.Ю ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАЧАЛА В ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 3. Смагулова Н.К., Бектасова Ж.Т М.ЖҰМАБАЕВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ «МЕН» СӨЗІНІҢ КӨРКЕМДІК МӘНІ 4. Дюжева К.В СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ В ІСТОРИЧНИХ ТВОРАХ Л. КОСТЕНКО КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМАТИКИ ТА СТИЛЮ 5. Романюк Л. М ІВАН СЕНЧЕНКО І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПЕР- ШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 6. Савина В. В ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ПЕРИОДА ТВОРЧЕСТВА Д. ЛЕССИНГ 7. Довбня Л.Е., Товкайло Т.І., Товкайло А.В РОЛЬ П.Г. ЖИТЕЦЬКОГО В ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 8. Коротка І. М ДО СЕМАНТИКИ РЕФЛЕКСІВ І.-Є. *TĒU-, TƏU-, TEϓƏ-, TϓŌ-, T - РОСТИ, НАДУВАТИСЯ В ГЕРМАНСЬКИХ, СЛОВ ЯНСЬКИХ ТА БАЛТІЙСЬКИХ МОВАХ III 9. Коваленко О.В., Рзаєва В.В СТРУКТУРА ЗООМОРФІЗМІВ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 10. Basyuk T., Krasovska I CULTURE UNDERSTANDING AS A KEY ASPECT OF A PERSON S INTEGRATION INTO GLOBALISATION PROCESS 11. Мороз А. В ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЦІЇ ТЕРМІНА В ТЕРМІНОСИСТЕМІ ТОРГІВЛІ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne tendencje w nauce i edukacji 12. Dziubina O THE THEMATIC DISTRIBUTION AND EMOTIONAL EVALUATION OF TWITTER AND FACEBOOK SLANG NEOLOGISMS 13. Романенко В.Г ВПЛИВ ФАН-ПРОЗИ ЗА МОТИВАМИ АМЕРИКАНСЬКОЇ ГРАФІЧ- НОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ДІ- ЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ 14. Романюк Н.М ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ПО- НЯТТЯ «КЛІШЕ» 15. Савош В.Г ІСТОРИЧНА НОВЕЛЛА ТА ДВА ПІДХОДИ ДО ЇЇ НАПИСАННЯ 16. Чубай С.А РОЛЬ PR В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 17. Денисевич О. В ЛЕКСИКА РЕКЛАМИ У ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ 5 Zbiór artykułów naukowych. SEKCJA 22. FILOLOGIĘ. (ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) ПОД- СЕКЦИЯ 1. Литературоведение. Кобилко Н.О. учитель вищої категорії, «старший вчитель», Вищевеселівський навчально-виховний комплекс Великописарівської районної ради Сумської області ОСМИСЛЕННЯ ГЛИБИННОЇ СУТНОСТІ СПАДЩИНИ МИТЦІВ СЛОВА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ У статті подано методику викладання уроків літератури рідного краю на основі власного педагогічного досвіду та з ясовано їх роль у вихованні національної самосвідомості учнів. Ключові слова: література рідного краю, типологія, проблемний виклад, краєзнавчий матеріал. Keywords: literature of his native land, typology, problem statement, regional material. Українська література як навчальний предмет є видом мистецтва слова. Водночас вона той чинник самоідентифікації особистості, метою якого є забезпечення розвитку молодого покоління держави в нерозривній єдності всіх його складових пізнавального, естетичного та виховного. Як носій ідентичності нації література покликана виховувати свідомого українця, патріота своєї країни. Чи не найважливішою складовою літературної освіти на сьогодні є уроки літератури рідного краю. Якщо визначати ступінь їх дослідження, то можемо сказати, що вчителю-словеснику є над чим працювати. Безумовно, методика проведення цього виду уроків розроблена багатьма вченими-літературознавцями: Є. Пасічником, Г. Токмань, Л. Фурсовою, А. Абдуллаєвою та ін. Хоча проблема краєзнавства в загальноосвітній школі не нова, та її актуальність зумовлена глобалізацією суспільного розвитку, переходом людства до науково-інформаційних технологій, актуалізацією значення людини як особистості [3]. Уроки літератури рідного краю сприяють ви- 6 Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne tendencje w nauce i edukacji коріненню почуття меншовартості учня, а згодом громадянина (що, на нашу думку, є чи не найважливішим). Якщо мислити багатовимірно, бачачи перспективу, окреслюємо мету їх проведення: долучитися до багатства художньої палітри поетів-земляків, осягнути глибинну сутність їх творчої спадщини, сприяти вихованню національної самосвідомості та високої духовності школярів. У процесі підготовки до окремо взятого уроку маємо визначити більш конкретизовані завдання, а саме: сприймати набутки майстрів слова як реалії дійсності, пробуджувати інтерес до творчості земляків, спонукати учнів до самостійного прочитання художньої спадщини, прищеплювати почуття поваги до видатних особистостей рідного краю. Доцільним, і про це не варто забувати, є використання на уроках літератури рідного краю матеріалів з історії того регіону, який вивчається. На це потрібно звернути увагу ще на початку першого вступного уроку, на який учні готують випереджувальні завдання: збирають відомості від старожилів про історію свого села чи міста; людей, які досягли успіхів у тій чи іншій галузі науки й мистецтва; звичаї й традиції, які існували й досі зберігаються; легенди й перекази, пов язані з надзвичайними подіями. Ця копітка й відповідальна робота кожного учня не лише поглибить його знання, але й сприятиме вихованню патріотизму, розвиватиме культуру усного мовлення та спілкування, розширюватиме комунікаційні компетентності. Кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України В. Шуляр наголошує на тому, що в педагогічних працях ще не розроблена типологія уроків літератури рідного краю. Це розкриває перед учителем-словесником діапазон творчості, бо він має право відійти від традиційної методики. Ми залишаємося прихильниками типології з ознаками оглядовості (за В. Шуляром): вступні уроки, уроки спілкування й підсумково-рекомендаційні. На вступному уроці варто акцентувати увагу учнів на здобутках літератури рідного краю від давнини до сучасності. Так, у хронологічній послідовності аналізуються постаті Володимира Мономаха, який у «Повчанні дітям» згадує старовинні міста Сумщини Вир (Білопілля), Ромен (Ромни); автора «Слова о полку Ігоревім», яке пов язане з містом Путивлем; М. Ломоносова, який у 1773 році зупинявся у Глухові під час подорожі до Києво-Могилянської академії, а роком пізніше знову побував у місті з метою дослідження української старовини. Роблячи огляд літератури ХІХ століття, зупиняємося на постатях П. Куліша, Я. Щоголева, П. Грабовського, О. Олеся. Сонце з-за обрію дало нашій літературі відомого всьому світові сміхотворця Остапа Вишню, гордого М. Хвильового, невтомного П. Капельгородського, ученого-театрознавця Я. Мамонтова. Усі ці імена значно розширюють географію рідного краю. Крім захоплення, у школярів виникає бажання більш детально ознайомитися з творчістю кожного з них. У цей же час звертаємо увагу на доцільності проблемного викладу краєзнавчого матеріалу вчителем та використання проблемних запитань. Це зумовлено тим, що значна частина науковців (Б. Степанишин [6], Є. Пасічник [4], І. Лернер, В. Неділько) схиляється до того, що проблемність у навчанні забезпечує інтенсивну мислительську активність учнів, створює умови для розвитку в них здатності всебічно, творчо розглядати предмет дослідження. Проблемне запитання спрямовує школяра 7 Zbiór artykułów naukowych. на пошуки відповіді з опорою на отриману інформацію, вимагає від нього широкого осмислення матеріалу. Тому доцільними на цьому уроці є запитання типу: Хто із поетів у своїй творчості звертався до «Слова о полку Ігоревім», як вони пов язані з нашим краєм? У яких працях М. Ломоносова знайшли відображення події років? Чи можемо ми не згадати філософа Г. Сковороду? Якщо так, то коли та які міста й села Сумщини були ним відвідані? Зрозуміло, що учні повинні будуть знайти й опрацювати значну частину літератури, яку згодом презентують на уроці. Зачитуючи учням рядки з поезії О. Ющенка «Роменський герб» Всього на довгому віку бувало Пекельного вогню, і горя, й зла Щоб ворогу на глум і на поталу В сльозах старенька мати не жила, Надійний щит бери любов найвищу І йди в грозу, у бурю, в дику хвищу Намагаємося розкрити глибокий патріотизм наших предків, їх мужність і прагнення до волі, викликати в школярів почуття національної гордості. Ромни, Сула, Псел, Суми, Охтирка, Ворскла Ці слова, що ніжною мелодією звучать у наших серцях, об єднані одним Сумщина, продовжує вчитель, переходячи до аналізу літературних надбань нашого часу рік урочисто оголошено роком створення на Сумщині обласної письменницької організації. Складна епоха, якій, можливо, не до поезії. Але попри все прекрасне живе вічно, а рідна земля продовжує дарувати нам і всьому світові нові таланти. У мого життя стійка основа Це любов до тебе, рідний краю. Ні на злото, ні на кість слонову Не віддам її, не проміняю Ці слова з вірша «Моя любов» Анатолія Гризуна можуть стати епіграфом до другої частини уроку література сьогодення. Література рідного краю неможлива без осмислення того місця, де народилися й живемо, звідки йдемо у широкий світ. Для наших учнів це Великописарівщина. Край, знаний в історії держави як кобзарський. Тому окремий урок маємо присвятити йому. У кабінеті ж української мови та літератури чільне місце займає куточок «Великописарівщини славні імена». Зробивши коротку подорож в історію розвитку району, переходимо до аналізу-характеристики найвизначніших постатей, які його прославили. Безперечно, перше слово про Єгора Мовчана. Згадавши його біографію та заслухавши запис найвідоміших дум, торкаємося не менш значимих особистостей, причетних до долі кобзаря. Серед них М. Рильський. Десятикласникам, які вивчають творчість поета, важко уявити його у Великій Писарівці. І хоча матеріал про перебування М. Рильського в наших краях досить обмежений, усе ж варто на ньому зосередити увагу, бо надалі будемо говорити про дружні стосунки поета із Остапом Вишнею, Олексою Ющенком. 8 Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne tendencje w nauce i edukacji Великописарівщина увійшла в історію літератури як земля, на якій народився і виріс відомий український поет, філософ, характерник (як ча
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks