ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ - PDF

Description
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ Для студентів ІІ курсу заочного відділення факультету іноземної філології (спеціальностей англійська мова та література, німецька

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Jobs & Career

Publish on:

Views: 21 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ Для студентів ІІ курсу заочного відділення факультету іноземної філології (спеціальностей англійська мова та література, німецька мова та література, французька мова та література, іспанська мова та література, переклад ) З дисципліни Історія зарубіжної літератури ст. Укладач: к.ф.н., доц. Ніколова Олександра Олександрівна 2011 Запоріжжя 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма з курсу Історія зарубіжної літератури ст. відповідає навчальному плану факультету іноземної філології ЗНУ. Курс Історія зарубіжної літератури ст. є необхідною складовою частиною вивчення теорії та історії зарубіжної літератури. Курс дає можливість ознайомитися із специфікою літературного процесу у Європі 17-18ст., основними творами та етапами життєвого шляху письменників відповідних періодів, вдосконалити навички аналізу художніх творів. Курс розрахований на студентів 2 курсу курсу факультету іноземної філології ( англійська мова та література, німецька мова та література, французька мова та література, іспанська мова та література). Курс Історія зарубіжної літератури ст. складається з 2 навчальних модулів: - Історія зарубіжної літератури 17 ст. - Історія зарубіжної літератури 18 ст. 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ Курс має важливу роль та велике значення для підготовки майбутніх філологів (викладачів зарубіжної мови та літератури), оскільки знайомить з домінуючими художніми системами та творчістю видатних письменників Західної Європи цієї доби, найновішими літературознавчими дослідженнями відповідного проблемного поля та поширює загальний кругозір студента. Курс тісно пов язаний з освітньо-кваліфікаційними характеристиками філолога, освітньо-професійною програмою: вивчення історії зарубіжної літератури вказаного періоду сприяє формуванню цілісного уявлення про особливості та напрямки розвитку історико-культурного процесу в країнах Західної Європи, сприяє активізації та реалізації творчого потенціалу студента, вчить критично та самостійно мислити, вдосконалює навички аналізу художніх творів, вміння працювати з критичною літературою, самостійно здобувати потрібну інформацію Мета курсу: сформувати у студентів знання та уявлення про літературний процес європейського літератури ХУІІ ХУІІІ ст. Завдання курсу: Ознайомити студентів з основними загальними ідейно-естетичними особливостями літературних творів ХУІІ ХУІІІ ст.; Ознайомити з основними періодами, етапами розвитку відповідної літературної епохи та її специфікою; Ознайомити з найбільш значними художніми творами літератури ХУІІ ХУІІІ ст., вагомими літературознавчими працями, присвяченими дослідженню цих творів; Ознайомити з головними етапами життя і творчості найбільш видатних письменників епохи; Сформувати навики аналізу художніх творів відповідного періоду в культурно-історичному аспекті, вміння самостійно рецензувати, критично оцінювати існуючі праці, присвячені літературі ХУІІ ХУІІІ ст.; Засвоїти теоретичні знання у межах вивчення питань формування літературних жанрів, еволюції художньої форми. За підсумками курсу студент повинен знати: Основні тенденції розвитку західноєвропейського літературного процесу ст. Періодизація і характерні риси відповідної літературної епохи; Творчість і етапи життєвого шляху видатних письменників епохи; Специфічні риси основних художніх систем європейської літератури ст.; Новітні літературознавчі дослідження проблемного поля курсу. Вміти: Самостійно аналізувати твори художньої літератури відповідного періоду в культурно-історичному аспекті; Самостійно працювати з критичним матеріалом. 3. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ ۥЯ ЗКИ Курс тісно пов язаний з Вступом до літературознавства ( який є теоретичною базою вивчення зарубіжної літератури), Культурологією, Релігієзнавством ( що формують уявлення про основні детермінанти специфіки літератури відповідного періоду). Він тісно пов язаний також з попередніми курсами Історія зарубіжної літератури Середньовіччя та Відродження, Антична література ( активізує та закріплює раніше отримані знання з історії літератури), готує до вивчення історії зарубіжної літератури 19 ст. та 20 ст. (створює базу для усвідомлення закономірностей та передумов виникнення естетичних концепцій нового часу, розпізнання наслідувань та заперечень, літературних традицій у творах західноєвропейських письменників 19 ст. та 20 ст.). ЗАВДАННЯ Користуючись нижче наведеними планами та списками літератури, самостійно опрацювати теми. Тема Класицистичні норми ( Тартюф ) та їх руйнування ( Дон Жуан ) в комедіях Ж.-Б. Мольєра План 1. Тартюф : 1.1. Історія створення комедії Тартюф ; Образна система комедії Тартюф ; Відповідність законам класицистичної естетики, Тартюф типова комедія характерів. Елементи народного театру у творі Філософсько-естетична проблематика твору. 2. Дон Жуан : 2.2.Історія створення комедії Дон Жуан Комічна пара Дон Жуан Сганарель ( двійники чи антагоністи). 3. Новаторство Мольєра ( руйнування класицистичних норм) у творі. 4. Сатиричне спрямування комедії (проти аристократів, церковників і т.д.). ЛІТЕРАТУРА Основна: 1. Н. Жирмунская, З. Плавскин и др. История зарубежной литературы 17 века. М.: Высшая школа, с. 2. Артамонов С. История зарубежной литературы вв. М.: Просвещение, с 3. Зарубежная литература вв./под ред. М. Разумовского. Минск: МГУ, с. 4. Андреев Л., Козлова Н., Косиков Г. История французской литературы. М.: Высш. шк., с. 5. Штейн А., Черневич М., Яхонтова Л. М. История французской литературы. 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, с. 6. Булгаков М. А. Жизнь господина де Мольера. М.: Правда, с. Додаткова: 1. Бояджиев Г.Н. Мольер. М.: Иностр. лит., Бояджиев Г.Н. Мольер. Исторические пути формирования жанра «высокой» комедии. М.: Искусство, с. 3. Мультатули В. Мольер. М.: Просвещение, с. 4. Святоша («Тартюф» Мольера)//Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.: Прогресс, С Мольєр // Ніколенко О. Бароко, класицизм, просвітництво. Х.: Ранок, С Зюзюкин И. Мольер или жизнь на оборот// Смена С Ж. Б. Мольер // Граник Г., Концевая А. Драматурги, драматургия, театр. М.:Наука,2001. С Дон Жуан//Энциклопедия литературных героев. Зарубежная література: Возрождение, Барокко, Классицизм М.: Олимп, с. Тема. Особливості естетики Дж. Свіфта сатирика (на матеріалі Гуллівера ). Мандрів План 1.Етапи життя і творчості Дж. Свіфта. 2. Мандри Гуллівера як узагальнюча сатирична картина людської цивілізації: а) пародійний аспект (пародія на жанр роману про мандри ); б) аспект інтертекстуальний ( паралелі з романом Гаргантюа і Пантагрюель Ф. Рабле, гротескність як один з основних типів образності письменників тощо); в) алегоричність твору, фантастика Свіфта як засіб сатиричного осміяння соціальних і загальнолюдських вад (аналіз кожної країни); г) автор і Гуллівер, традиційний образ Гуллівера; д) утопічні тенденції у романі. ЛІТЕРАТУРА Основна 1. Артамонов С. История зарубежной литературы вв. М.: Просвещение, с 2. Л. Сидоренко, Е. Апенко и др. История зарубежной литературы 18 века. М.: Высшая школа, с. 3. Зарубежная литература вв./под ред. М. Разумовского. Минск: МГУ, с. 4. Аникин Г., Михальская И. История английской литературы. - М.: Высш. шк., с. 5. Елистратова А. Английский роман эпохи Просвещения. М., Дубашинский И. А. «Путешествие Гулливера» Дж. Свифта. М.:Высш. шк., с. 7. Муравьев В.С. Джонатан Свифт. М.: Прсвещение, с. 8. Муравьев В.С. Путешествие с Гулливером ( ). М.: Книга, с. Додаткова 1. Тихомиров В. М., Косенко О. О. Традиційні образи : теоретичний аспект. Навчальнометодичний посібник. Запоріжжя, ЗНУ. 2005р. -63с. 2. Гречанюк С. Прозріння та розчарування Дж. Свіфта// Всесвіт С Каліна Г. Поцілувати копито: Нелюдське ідеальне суспільство // Зарубіжна література С Шалагінов Б. Кому відпиляти потилицю? //Зарубіжна література С Мартинчук Н. Не розважати читача, а будити в ньому зрілість // Зарубіжна література С Д. Дефо // Ніколенко О. Бароко, класицизм, просвітництво. Х.: Ранок, С Гулливер// Энциклопедия литературных героев. Зарубежная література: Возрождение, Барокко, Классицизм М.: Олимп, с. 8. Урнов Д.М. Робинзон и Гулливер. Судьба 2-х литературных героев. М.: Наука, с. 9. Сюндюков І. Із життя ліліпутів// Зарубіжна література С Тема Народний характер лірики Р. Бернса ( у контексті поетики англійського сентименталізму). План 1.Естетика сентименталізму. 2.Життєвий шлях Роберта Бернса. 3.Особливості поетичного світу Р. Бернса: а) фольклорна основа, народний характер, національний колорит; б) пейзажна лірика; в) інтимна лірика; г)тема чесної бідності, бунтарські, соціально-критичні мотиви; д) оптимістичний характер, форми та прийоми комічного поезії Р. Бернса; д) жанрова своєрідність поезії Р. Бернса. ЛІТЕРАТУРА Основна: 1. Артамонов С. История зарубежной литературы вв. М.: Просвещение, с 2. Зарубежная литература вв./под ред. М. Разумовского. Минск: МГУ, с. 3. Л. Сидоренко, Е. Апенко и др. История зарубежной литературы 18 века. М.: Высшая школа, с. 4. Аникин Г., Михальская И. История английской литературы. - М.: Высш. шк., с. 5. Шаліганов Б. Література сентименталізму в Англії // Зарубіжна література С Колесников Б. Роберт Бернс. М.: Просвещение, с. 7. Елистратова А.А. Роберт Бернс. М.: Гослитиздат, с. Додаткова: 1. Райт-Ковальова Р. Роберт Бернс. М.: Молодая гвардия, с. 2. Хейзинга Й. Романтизм и сентиментализм./ Хейзинга Й. Homo ludens, М.: Пргресс, с. 3. Новікова М. Пригоди з Робертом Бернсом// Всесвіт С Римарук І. Маленьке віконце // Наука і суспільство С Новікова М. Міфосвіт Бернса // Зарубіжна література С Бестужева Л. Дважды женатый холостяк// Смена С Тема Кандід або Оптимізм як найкращій зразок художньої філософської прози Вольтера План 1. Історія створення твору. 2. Жанрова своєрідність, особливості хронотопу ( роман-подорож, пародія на авантюрнолюбовний роман, фантастичний пласт тощо). 3. Специфіка системи персонажів у Кандіді. Алегоричність. Іронічне ставлення автора до персонажів. 4. Специфіка образу Ельдорадо: утопічний ідеал чи пародія на утопію? 5. Глибокий філософський зміст твору. Фінал Кандіда. 6. Переплетення тенденцій класицизму і рококо у поетиці Кандіда. Вплив сентименталізму. ЛІТЕРТАТУРА Основна: 1. История зарубежной литературы/ под. ред. З. Плавскина. М.:Высш. шк.., Артамонов С. История зарубежной литературы вв. М.: Просвещение, с. 3. Л. Сидоренко, Е. Апенко и др. История зарубежной литературы 18 века. М.: Высшая школа, с. 4. Зарубежная литература вв./под ред. М. Разумовского. Минск: МГУ, с. 5. Андреев Л., Козлова Н., Косиков Г. История французской литературы. М.: Высш. шк., с. 6. Штейн А., Черневич М., Яхонтова Л. М. История французской литературы. 2-е изд., дораб. М.: Просвещение с. 7. Акимова А. Вольтер. М.: Молодая гвардия., с. 8. Артамонов С. Вольтер и его век. М.: Просвещение, с. 9. Кузнецов В. Франсуа Мари Вольтер. М.: Мысль, Анкель П. Вольтер небезпечний // Всесвіт С.159. Додаткова: 1. А. Моруа. Який сенс діяти? Вольтер письменник-філософ// Зарубіжна література С.3 2. Перевоплощение оптимизма. Вольтер «Кандид»// Пасси И. Литературно-философские этюды. М., Лімборський І. Вольтер і Україна // Зарубіжна література в навчальних закладах С Тема. Штюрмерський період творчості Гете та Шиллера. План 1. Рух Бурі та натиску у літературі Германії. Життєвий
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks