Zakon O Rudarstvu_26I10.pdf

Description
Broj 26 Srijeda, 5. 5. 2010. godine Godina XVII – Broj 26 SARAJEVO ISSN 1512-7079 PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 473 Na osnovu člana IV.B.7 a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O RUDARSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Proglašava se Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije

Please download to get full document.

View again

of 51
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 51

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    Broj 26 Godina XVII –  Broj 26 Srijeda , 5. 5. 2010. godine S A R A J E V O ISSN 1512-7079   PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 473 Na osnovu člana IV.B.7 a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O RUDARSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE   Proglašava se Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH n a sjednici Predstavničkog doma od 21. aprila 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 28. januara 2010. godine. Broj 01-02-224/10 29. aprila 2010. godine Sarajevo Predsjednica Borjana Krišto , s. r.  ZAKON O RUDARSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. OPĆE ODREDBE   Član 1.  Predmet Zakona Ovim zakonom uređuje se: pravni status rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina, način i uvjeti upravljanja mineralnim sirovinama, zaštita, izvođenje rudarskih radova, mjere zaštite na radu, obustava izvođenja i trajni prekid rudarskih radova, tehnička dokumentacija i projektovanje, rudarska mjerenja i rudarski planovi, inspekcijski nadzor, zaštita i uređenje prostora, kaznene odredbe i druga pitanja vezana uz upravljanje mineralnim sirovinama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). Rudno blago je dobro od općeg interesa i pod posebnom je zaštitom.   Član 2.   Značenje izraza   Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:  1. mineralne sir ovine su neobnovljiva i obnovljiva prirodna bogatstva koja je moguće neposredno ili posredno privredno koristiti; 2. upravljanje mineralnim sirovinama obuhvata sve postupke i radnje potrebne za (optimalnu) eksploataciju i korištenje mineralnih sirovin a; 3. rudnik je ograničeni zemljišni prostor gdje se vrši eksploatacija mineralnih sirovina uključujući opremu, mašine, zgrade, građevinsku infrastrukturu, deponije, odlagališta, skladišta i druge objekte potrebne za izvođenje rudarskih radova;  4. rudnik u pravnom smislu je privredno društvo čija je osnovna djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina; 5. rudarski objekt je objekt u eksploatacionom polju na površini i/ili ispod zemlje namijenjen eksploataciji mineralnih sirovina i izvođenju d rugih rudarskih radova koji nisu direktno vezani uz eksploataciju mineralnih sirovina; 6. rudarska infrastruktura su objekti rudnika potrebni od početka do završetka radova na eksploataciji mineralnih sirovina (pristupni putevi, elektrouređaji i objek ti, objekti vodosnabdijevanja, zgrade za ljude i opremu i dr.); 7. prostor za otkopavanje je prostor na površini i/ili ispod zemlje, sastoji se od zemljišta za pristup i zemljišta određenog za eksploataciju mineralnih sirovina, označen graničnim linijama između određenih geografskih koordinata povezanih na geodetsku mrežu;  8. plan - karta rudničkog prostora je katastarska karta u propisanom mjerilu sa označenim granicama i brojevima parcela, koja na početku eksploatacije ne smije biti starija od šest mjeseci i mora se najmanje jednom godišnje dopunjavati;    9. eksploatacija je vađenje mineralne sirovine iz ležišta i njena prerada ili oplemenjivanje; 10. vađenje obuhvata sve potrebne radnje da se dođe do mineralne sirovine u ležištu - otvara nje, priprema za otkopavanje, otkopavanje i doprema na obogaćivanje i /ili skladištenje;  11. bušotinska eksploatacija uključuje sve potrebne radnje da se ležište pripremi za crpljenje, da se crpljenje izvede i mineralna sirovina uključi u preradu;  12. prerada ili oplemenjivanje mineralnih sirovina, prema ovom zakonu, jeste odabiranje, sortiranje, odrobljenje, mljevenje i sušenje mineralne sirovine, odvajanje korisnog minerala od prateće jalovine, te odvajanje pojedinih mineralnih komponenata, kao i odstranjivanje nečistoća i vode iz nafte i prirodnog gasa kada su navedene radnje u tehnološkoj vezi sa eksploatacijom;  13. skladištenje uključuje sve potrebne radnje za uskladištenje mineralnih sirovina u čvrstom, rasutom, tekućem i gasovitom stanj u; 14. rekultivacija napuštenih i eksploatacionih prostora, uključuje sve radnje koje je potrebno izvršiti na rudničkom prostoru u cilju završne sanacije i revitalizacije površina degradiranih rudarskim radovima u skladu sa rudarskim projektom; 15. eksploataciono polje je dio zemljine površine ograničeno pravim linijama, prirodnim ili vještačkim granicama koje se prostiru do određene dubine zemlje između vertikalnih ravni položenih kroz te granice, sa označenim tačkama i definiranim koordinatama;  16. geološka sredina za skladištenje ugljovodonika je poseban oblik skladišta koji se izrađuje u kompaktnom i neraspucalom stijenskom masivu;  17. geotermalni energetski izvor je izvor toplote uvjetovan zemljinom toplotom koja se odražava kroz ter malne fluide i toplotni efekt stijena; 18. sigurnosni stub je zaštitno područje gdje nije dozvoljeno otkopavanje mineralnih sirovina, kojim se zaštićuju podzemni i površinski objekti i dobra od općeg interesa;  19. metoda otkopavanja je niz tehnič kih postupaka, mjera, procesa i redoslijeda radnji kod otkopavanja mineralnih sirovina sa rudarskim radovima u okviru konstrukcijski određenih elemenata otkopnog polja ili otkopnog radilišta;  20.  jama je rudarski objekt sa podzemnim načinom eksploatac ije; 21. postrojenje je skup uređaja i instalacija povezanih u funkcionalnu cjelinu kod kojih zajednička funkcija služi istom zajedničkom cilju;  22. otkopno polje ili revir je ograničeno područje za otkopavanje sa zasebnim ulaznim i izlaznim komu nikacijskim putevima i putevima za zračnu struju sa specifičnim konstrukciono određenim elementima, koje se može podijeliti na blokove, etaže, horizonte i pojedinačna radilišta;  23. otkopno radilište je dio otkopnog polja gdje se izvode radovi. Radilišta imaju svoj naziv;  24. klasifikacija i kategorizacija mineralnih sirovina je postupak kojim se mineralne sirovine razvrstavaju u klase i kategorije prema osobinama, mogućnostima primjene, izdašnostima, stepenu istraženosti i ekonomske opravdanosti;  25. rezerve mineralnih sirovina su količine mineralnih sirovina utvrđene u ležištu;  26. pojave mineralnih sirovina su mineralne sirovine koje nisu dovoljno istražene ili izdašne za ekonomičnu eksploataciju;  27. rudno blago su sve mineralne sirovine iz člana 7. ovog zakona koje se eksploatišu pod uvjetima i na način propisan ovim zakonom;  28. pristupno zemljište je zemljište preko kojeg je moguć pristup do prostora za eksploataciju; 29. pojava opasnosti je svaka pojava u procesu eksploatacije mineralnih sirovina i drugih radova koja ugrožava zdravlje i život ljudi, imovinu i okoliš;  30 rudarska metoda iskopa i ugradnja osnovne podgrade pri izradi podzemnih rudarskih prostorija je metoda koja omogućava stabilnost i samonosivost prostora osiguranog osnovnom podgradom; 31. rudarski radovi su radovi koji se izvode u svrhu istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina; 32. rudarska metoda rada je metoda kod koje se primjenjuje tehnologija određena tehničkim propisima i propisima iz oblasti zaštite na radu u rudarstvu;  33.  jedinica mjere mineralne sirovine u čvrstom stanju je kubni metar mineralne sirovine u ležištu;  34. čvrsto stanje mineralne sirovine podrazumijeva primarno stanje mineralne sirovine u ležištu;  35. površinski kop je rudarski objekt sa površinskim načinom eksploatacije mineralnih sirovina; 36. podzemno spremište je uređen prostor za podzemno spremanje gasova, tečnosti (osim vode) i čvrstih materija;  37. izvođač je privredno društvo koje ima odobrenje nadležnog organa za izvođenje rudarskih radova ili pojedinih tehnoloških cjelina;  38. izvođač rudarskih i drugih radova je privredno društvo koje je upisano u sudski registar i koje je organu nadležnom za inspekcijski nadzor dostavilo obavještenje o početku obavljanja djelatnosti i ispunjavanju uvjeta tehničke opremljenosti, zaštite na radu, zaštite i unapređenja životne sredine i drugih uvjeta propisanih za obavljanje te ili tih djelatnosti; 39. rudničke vode su vode koje se nalaze na prostoru gdje se vrši ili je završena eksploatacija mineralnih sirovina, odlagalištima iskopanog zemljanog materijala,  jalovištima i koje se dreniraju u susjedna vodna tijela uključujući površinske vodne tokove, podzemne vode, jezera, močvare i mor e.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks