Zagadjenje vode2 jevremović, cvijić i jorganović

Description
1. ZAGADJENJE VODE 2. IZVORI ZAGADJENJA VODE <ul><li>Izvori zagađenja voda svrstavaju se u dve kategorije:…

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 2 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ZAGADJENJE VODE
 • 2. IZVORI ZAGADJENJA VODE <ul><li>Izvori zagađenja voda svrstavaju se u dve kategorije: </li></ul><ul><li>Tackasti(rasuti), </li></ul><ul><li>Netackasti(difuzni) </li></ul>
 • 3. Tačkasti izvori zagadjenja <ul><li>Ovi izori zagađenja se javljaju kada se zagađujuće materije direktno ispuštaju kroz cevi ili kanale u recipijente, odnosno reke i jezera. Primer ovakvog zagađenja je ispuštanje otrovnih hemikalija direktno u vodotok putem cevovoda.  </li></ul>
 • 5. Netačkasti izvori zagadjenja <ul><li>Oni se javljaju kada se zagađujuće materije ispiraju u vodotoke, na primer kada đubriva sa polja odlaze u vodotok spiranjem poljoprivredne površine. Dok se prva kategorija izvora može lako pratiti i kontrolisati, druga predstavlja rasuti izvor zagađenja, koji je teže otkriti i sa njim se boriti. </li></ul>
 • 6. Otpadne vode <ul><li>Otpadne vode po svom poreklu delimo na četiri kategorije: </li></ul><ul><li>sanitarne (fekalne), </li></ul><ul><li>industrijske, </li></ul><ul><li>Atmosferske, </li></ul><ul><li>infiltracione. </li></ul>
 • 7. Sanitarne fekalne vode <ul><li>Fekalne otpadne vode nastaju na sanitarnim čvorovima stambenih, javnih, industrijskih i drugih objekata gde žive i rade ljudi, koji u fiziološkom procesu produkuju zagađenja u tečnom i čvrstom obliku. Slično je i sa domaćim životinjama koje se uzgajaju na farmama i drugim pojedinačnim mestima. U ove vode ubrajamo i otpadne vode od čišćenja prostorija, spremanja hrane, pranja sudova i veša, održavanja lične higijene i slično. Količina sanitarnih otpadnih voda zavisi od specifične potrošnje vode. </li></ul>
 • 8. Industrijske <ul><li>Industrijske otpadne vode nastaju u fabrikama i industrijskim pogonima nakon upotrebe vode u procesu proizvodnje, kao i prilikom pranja aparata i uređaja. Danas postoji veliki broj po karakteru različitih industrijski otpadnih voda, koje se dele na niz podtipova u zavisnosti od tehnologije proizvodnje. Ove vode mogu biti i uslovno čiste, kada se upuštaju direktno u recipijent ili atmosfersku kanalizaciju. </li></ul>
 • 9. Atmosferske <ul><li>Ove vode se formiraju kao površinski oticaj od padavina i otopljenog snega sa urbanog područja. U ove vode se ubrajaju i otpadne vode od pranja uličnih površina, trotoara i slično. Količina i kvalitet ovih voda zavisi od intenziteta i učestalosti padavina, od načina održavanja javne higijene, od broja i intenziteta motornog saobraćaja, vrste površinske obrade terena i saobraćajnih površina, zagađenja atmosfere ili od klimatskih uticaja. </li></ul>
 • 10. Infiltracione <ul><li>Infiltracione vode su podzemne vode koje dotiču u kanalizacionu mrežu preko cevnih spojeva ili drenažnih sistema. Po svom kvalitetu su najčistije, međutim, u većim količinama, kad razblaže sanitarne vode, mogu da poremete biološko prečišćavanje na postrojenjima. </li></ul><ul><li>Radili:Svetislav Jevremović,Marina Cvijić i Jelena Jorganović </li></ul>
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks